Subvencions per commemoració d’esdeveniments i activitats excepcionals i/o singulars

 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada en data 23 de febrer de 2023 ha aprovat la concessió de subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2023 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - 2023.

Convocatòria 14013/2023

 • Extracte de la convocatòria publicat al BOPB per a l'atorgament de subvencions [català]
 • Bases per a l'atorgament de subvencions [català].
 • Bases para la concesión de subvenciones [castellà].
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’1 de març i finalitza el 14 d’abril de 2023.
FORMULARI (Avís: Per accedir correctament als documents premeu el botó dret del ratolí i seleccioneu l’opció “Desa l’enllaç com a...”).

La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer electrònicament seguint la ruta següent:

 1. Seu electrònica de la Diputació de Barcelona
 2. Tràmits de la ciutadania, entitats i empreses
 3. Subvencions
 4. Presidència
 5. Sol·licitud convocatòria 202320235120014013
 6. Empleneu tots els camps del formulari electrònic de sol·licitud de la Seu electrònica
 7. Adjunteu el model de sol·licitud de subvenció, signat electrònicament:
  • Sol·licitud de subvencions per a la convocatòria 14013/2023 per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2023 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - 2023 que trobareu en aquest enllaç. (Avís: Per accedir correctament als documents premeu el botó dret del ratolí i seleccioneu l’opció “Desa l’enllaç com a...”).
 8. En cas que adjunteu un document de compromís municipal, podeu fer servir aquest model.

Resolució de la convocatòria per a activitats relacionades amb commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local – any 2023

La Junta de Govern en funcions de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 22 de juny de 2023 ha aprovat la concessió de subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2023 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - 2023.

Aquesta resolució s’ha publicat al BOPB de 26 de juny de 2023:

Justificació

Les entitats que hagin finalitzat l’activitat subvencionada abans del 30 de juny de 2023, i que per tant puguin presentar el cost total de la mateixa, podran presentar la justificació final de l’activitat entre el 4 de setembre i el 30 de novembre de 2023.

Les entitats que no hagin justificat en aquest primer termini o finalitzin l’activitat subvencionada el 31 de desembre de 2023, hauran de presentar la justificació final de l’activitat entre el 10 de gener i el 29 de març de 2024.

La justificació de l’activitat/projecte s’ha de presentar amb el model normalitzat d’acord amb el tipus de justificació corresponent i s’ha d’adjuntar la documentació que determina la base 19. Recordeu d’adjuntar també la documentació gràfica o digital on es fa constar la col·laboració de Diputació de Barcelona.

 

Els models normalitzats es troben als enllaços següents:

 

 

Important: per accedir correctament als documents premeu el botó dret del ratolí i seleccioneu l’opció “Desa l’enllaç com a...” i es descarregaran al vostre ordinador.

 

La tramitació de la documentació justificativa s'ha de fer electrònicament seguint la ruta següent:

 1. Seu electrònica de la Diputació de Barcelona - Tràmits i serveis ciutadania
 2. Subvencions
 3. Presidència
 4. Justificació convocatòria 202320235120014013
 5. Ompliu tots els camps del formulari electrònic de la Seu electrònica
 6. Adjunteu el model de justificació, signat electrònicament, així com la documentació escaient.
Per a qüestions relatives a la justificació, podeu posar-vos en contacte amb la Secció Administrativa de Subvencions i Convenis dsscg.sic@diba.cat

Per saber els navegadors que es poden utilitzar, les signatures electròniques vàlides així com altres requisits tecnològics podeu consultar el següent enllaç. També hi trobareu un telèfon de contacte en cas de dubtes tècnics.

En cas de PROBLEMES INFORMÀTICS en aquest tràmit, podeu trucar al Suport informàtic per a la tramitació electrònica al telèfon 900 101 934.

 

FAQS

Aquelles activitats/projectes que es realitzin a la província de Barcelona i que tinguin per objecte:

 • Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 • Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 • Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023
 • Activitats relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
 • Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Només podran optar les persones jurídiques privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya la finalitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte de la present convocatòria i realitzin l’activitat o projecte a la província de Barcelona.

El termini per presentar la sol·licitud comença l’1 de març 2023 i finalitza el 14 d’abril de 2023.

S’ha de presentar:

Es recomanable l’ús de l’Adobe Acrobat Reader DC que és gratuït i permet signar digitalment documents PDF.

Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant. En cas de presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada amb posterioritat quedarà automàticament exclosa.

A més, només es valorarà un esdeveniment/commemoració per sol·licitud. Si es fa esment a més d’un projecte, només es tindrà en compte el que suposi una puntuació més favorable.

La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona.

Sí, un projecte o activitat es pot emmarcar en més d’un objecte de la convocatòria.

La participació en un congrés internacional només és objecte de subvenció quan l’entitat també sigui l’organitzadora del congrés, no quan només hi participa.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi com a activitat ordinària de l’entitat, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats que cada any siguin objecte de celebració o es considerin habituals per l’entitat.

L’activitat o projecte s’ha de desenvolupar en un municipi de la província de Barcelona.

Per aconseguir els punts relatius a compromís municipal amb l’activitat, el municipi que es tindrà en compte és el de realització de les activitats/projectes, no el municipi de la seu social de l’entitat que organitza l’esdeveniment. Tot i així, es poden presentar més escrits de suport municipal d’altres municipis respecte l’activitat a realitzar. Ha de ser un municipi de la província de Barcelona. Només serà vàlid un escrit per cada municipi.

No seran objecte de subvenció, si es tracta d’activitats preparatòries o finals de la commemoració, si aquesta no té lloc l’any 2023.

S’haurà d’acreditar documentalment que la commemoració correspon a l’any en curs.

L’execució de les activitats ha de ser entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023. Les factures o documents anàlegs hauran d’estar emesos entre aquestes dates. Només s’acceptaran les despeses emeses dintre d’aquest període.

A la pàgina web de la Diputació: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions

L’Annex 2 de la sol·licitud reflecteix com es finança l’activitat amb els ingressos (altres ajuts, recursos propis, etc.) i les despeses (aquelles despeses necessàries per portar a terme l’activitat o projecte) i ha d’estar directament relacionat amb l’execució de l’activitat/projecte (Annex 1).

En aquest sentit, el pressupost ha de reflectir estrictament la previsió d’ingressos i de despeses de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, ja que posteriorment s’ha de justificar el cost total de l’activitat. De la mateixa manera, la previsió d’ingressos no pot ser superior o igual a la previsió de despeses, doncs hi hauria excés de finançament.

L’import sol·licitat no podrà ser superior al 50% de la despesa pressupostada.

La documentació s’ha de presentar a través de la Seu electrònica, seguint la ruta següent:

 1. https://seuelectronica.diba.cat/
 2. Tràmits de la ciutadania, entitats i empreses
 3. Presidència
 4. 202320235120014013 Subvencions a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local – any 2023.
 5. Sol·licitud

Si teniu dificultats per presentar electrònicament de documentació, podreu, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-vos al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebreu assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre.

El beneficiari rebrà un requeriment per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà que sigui notificat, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

En el cas de no presentar la memòria de l’activitat o del projecte, aquesta no es requerirà i la sol·licitud quedarà automàticament exclosa de la convocatòria.

Tota la documentació que s’aporti o que es requereixi s’haurà de presentar a través del tràmit telemàtic de la convocatòria. Els documents presentats a través del correu electrònic no es consideren vàlids.

S’enviarà un missatge al mòbil i/o correu electrònic facilitat a la sol·licitud per accedir al sistema e-Notum i així consultar les comunicacions que s’envien.

La reformulació només està permesa dintre el període de presentació de sol·licituds, és a dir, des de l’1 de març al 14 d’abril de 2023.

La base número 9 de la convocatòria recull els criteris de valoració que es pot consultar a través de l'enllaç http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

Transcorreguts tres mesos des del dia de finalització de presentació de sol·licituds s’aprovarà la concessió dels ajuts. Aquesta resolució es publicarà al BOPB, a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona i al web http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

La publicació en el BOPB substitueix la notificació, per tant, no es farà una notificació per entitat.

L’import es pagarà un cop es justifiqui l’activitat i es pugui determinar el cost final de la mateixa, en els terminis assenyalats a les bases de la convocatòria:

 • Si l’activitat finalitza abans del 30 de juny de 2023: es podrà presentar una justificació voluntària entre 04/09/2023 i el 30/11/2023.
 • Per activitats finalitzades fins el 31 de desembre 2023: es podrà presentar la justificació entre el 10/01/2024 i el 29/03/2024.

 

Per a qüestions relatives a la sol·licitud, podeu posar-vos en contacte amb la Secció Administrativa de Subvencions i Convenis.
Per saber els navegadors que es poden utilitzar, les signatures electròniques vàlides així com altres requisits tecnològics podeu consultar aquest enllaç. També hi trobareu un telèfon de contacte en cas de dubtes tècnics.

En cas de PROBLEMES INFORMÀTICS amb la sol·licitud electrònica, podeu trucar al Suport informàtic per tramitació electrònica al telèfon 900 101 934.