Mètode SCCM de restauració monumental

 

El Mètode SCCM es fonamenta en els següents principis bàsics:

  • Quant a l'objecte (el monument), la comprensió i la valoració equitativa de les seves tres dimensions essencials, la documental, l'arquitectònica i la significativa, i la definició de la seva autenticitat no en funció exclusivament de l'originalitat de la matèria, sinó de la seva capacitat per garantir la permanència d'aquests valors essencials.
  • Quant a l'acció (la restauració), la seva concepció com a disciplina simultàniament científica, tècnica i creativa, i social, l'objectiu genèric de la qual és garantir que la col·lectivitat gaudeixi dels beneficis derivats de la conservació del patrimoni monumental. Per això, cada acte restaurador ha de protegir el triple caràcter del monument en el qual es produeix, tot partint del coneixement profund i l'anàlisi crítica de la seva complexa essència i de la del seu entorn —tant el físic com el social—, de l'objectivació dels fins de l'actuació i de l'elecció dels mitjans (les tècniques analítiques, les terapèutiques i els criteris conceptuals i projectius). Aquesta elecció es produirà, per tant, no en funció d'apriorismes ideològics, sinó partint d'aquests fins particulars ja establerts i de la seva idoneïtat i eficàcia reals per assolir aquella protecció.
  • Quant als agents, l'indispensable caràcter professional i interdisciplinari dels estudis i treballs, el paper fonamental de l'administració pública (entesa com el conjunt de mecanismes creats per la col·lectivitat per al bon govern dels seus interessos comuns) i el paper actiu de les col·lectivitats destinatàries de les actuacions.

La restauració objectiva. Mètode SCCM de restauració monumental (CAT)

La restauración objetiva. Método SCCM de restauración monumental (ES)