Interinatges i borsa de treball de la Diputació de Barcelona

Inclou els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i consorcis

Llocs a cobrir mitjançant nomenament interí i convocatòries per establir borses de treball de les categories de major rotació a la Diputació.