Qüestions més freqüents

 

Acreditació de l'experiència
Com s'ha d'acreditar l'experiència professional d'acord amb allò que requereixen les de les convocatòries?
L'experiència professional s'haurà d'acreditar mitjançant còpia de contractes, nomenaments, a més de nòmines, a partir de les quals es pugui identificar la categoria desenvolupada en un lloc de treball determinat. És recomanable presentar còpia del full de vida laboral, aportat per la Seguretat Social.
Borsa de treball - interinatges
Hi ha una borsa general de treball a la Diputació?
Les borses de treball de la Diputació corresponen a interinatges. A partir de la convocatòria i resolució d'un procés selectiu es crea una llista que serveix per cobrir possibles incidències de la plantilla en la categoria proposada. El període de presentació de sol·licituds és determinat per la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Només es convoquen borses per a determinats llocs de treball.
Coneixements de català
Cal acreditar el nivell de coneixements de català obtingut mitjançant els corresponents ensenyaments escolars del sistema educatiu vigent?
Sí. Cal obtenir el corresponent certificat d'equivalència que expedeixen els instituts d'ensenyament secundari de Catalunya.
L'acreditació dels coneixements de català requerits en cada convocatòria es podrà realitzar d'acord amb allò que disposa el tribunal qualificador, fins a una data ben propera a la realització de la corresponent prova de català, segons allò que especifiqui el procediment selectiu de cada convocatòria
Models de proves, en català
Drets d'examen
Quan s'han de pagar drets d'examen?
Aquests drets d'examen només s'han de satisfer en les convocatòries del torn lliure de l'oferta pública d'ocupació anual, que acostuma a publicar-se anualment.
Informació de convocatòries
Com puc obtenir tota la informació necessària per participar en una convocatòria de selecció de personal de la Diputació?
Aquesta informació figura a les bases, que es poden consultar a la pàgina de Convocatòries de selecció (apartats Diputació i organismes i interinatges), en el tauler d'anuncis de la corporació o en la còpia que us facilitaran en el registre general de la corporació durant el període de presentació de sol·licituds. És imprescindible consultar les bases de cada convocatòria.
Presentació de documentació
Quan s'ha de presentar la documentació necessària per que sigui valorada en la fase de concurs de qualsevol convocatòria?
Tota la documentació requerida s'ha de presentar sempre dins del termini de presentació de sol·licituds. Si cal, els tribunals qualificadors poden demanar aclariments, sempre que es tracti de documentació presentada dins el termini esmentat. No s'accepta cap document presentat fora dels terminis previstos.
Presentació de memòries
Quan s'han de presentar memòries (treballs) sol·licitades en els interinatges dels grups de classificació A i B?
S'han de presentar dins el mateix termini previst, tal i com s'indica en les bases, per a la presentació de sol·licituds per participar en cada convocatòria.
Protecció de dades personals
Com es fa per protegir les dades personals?
Per tal de garantir el respecte i la sensibilitat de les dades dels/de les aspirants en el marc del nou dret fonamental a l'autodeterminació informativa, resultant de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud per participar en la convocatòria constituirà la referència per a cada aspirant als efectes de conèixer les valoracions obtingudes.
Temaris d'oposició
On es poden localitzar els temaris específics dels processos selectius del torn lliure de l'oferta pública d'ocupació?
Els temaris proposats no es poden trobar desenvolupats en una publicació concreta. Cal que cada aspirant s'ho prepari individualment. Pel que fa als temaris generals hi ha publicacions de textos d'algunes editorials que poden ajudar a preparar-los.
Torn lliure, promoció i provisió
Tota la informació de torn lliure (oberta a tothom) està penjada dins l'apartat de Convocatòries de selecció al web diba.cat, La promoció interna inclou les places a les quals es pot accedir per interinatges restringits o els que estan reservades dins algun Pamo (Pla d'actuació en matèria d'ocupació), mentre que la provisió interna inclou la resta de les ofertes.