Convocatòries de selecció a la Diputació de Barcelona

Us oferim un espai on trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen en la plantilla de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei, així com també places de nova creació per necessitats tecnològiques o d'especialització.

Oferta extraordinària d'estabilització 2022

Inclou 1.656 places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres entitats vinculades del seu sector públic, en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

 

Oferta pública

Inclou places per accedir a la plantilla de personal funcionari de la Diputació, els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i consorcis.

Interinatges i borses de treball

Llocs a cobrir mitjançant nomenament interí i convocatòries per establir borses de treball de les categories de major rotació a la Diputació.

Beques de col·laboració de la Diputació de Barcelona

Les beques de col·laboració tindran per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la formació teòrica i pràctica dels estudiants i la preparació professional dels titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport a les activitats pròpies de la Corporació i dels seus organismes públics, en l'àmbit de la formació, l'estudi i la recerca.

Altres processos

Lliure designació

Llocs de lliure designació oberts a personal funcionari d'altres administracions públiques

Personal directiu

Llocs de direcció pública professional

Llocs altres Administracions

Llocs d'altres Administracions públiques

Us podeu subscriure gratuïtament a qualsevol plaça que es convoqui en l'àmbit territorial de Catalunya i en rebreu per correu electrònic tota la informació publicada als diaris oficials.

Llocs web de l'oferta pública d'administracions locals, autonòmiques, estatals i de la Unió Europea.

Qüestions més freqüents (Q+F)
Cercador d'Informació de Diaris Oficials