Registre d'Interessos

El registre d'interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on s'inscriuen les declaracions que els subjectes que estableix la llei tenen obligació de formalitzar sobre les seves activitats econòmiques, possibles causes d'incompatibilitat i béns patrimonials.

En aquest apartat hi trobareu informació sobre:

- Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona

  • Com presentar la declaració a la Diputació de Barcelona
  • Formularis
  • Normativa i models de declaració
  • Inclou, també, el Registre especial de béns patrimonials per a aquells declarants aliens a la Diputació de Barcelona i el seu corresponent model de declaració

- Documentació a presentar pels membres electes

  • Indicacions per al personal electe de la Diputació de Barcelona
  • Models (IRPF, dades bancàries, beneficiaris)

- Suport als ens locals

  • Models en format word