Secretaria

Des de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona s'ofereix als governs locals una sèrie d'actuacions, en l'àmbit de l'assistència i el suport jurídic, econòmic i tècnic, que permetin potenciar l'organització dels ens locals, vetllant pel bon funcionament de les seves estructures i dotant-los d'una millor capacitat de resposta als objectius de les polítiques públiques locals.

Actuacions

Accedint al menú de l'esquerra podreu ampliar la informació relacionada amb les actuacions següents:

 • Assistència jurídica local:

  • Taxa judicial.

  • Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOPB de 20 de febrer de 2010).

  • Ordenança tipus d'Intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública (BOPB de 19 d'octubre de 2012).

  • Ordenança tipus d'Espectacles públics i activitats recreatives (BOPB de 19 d'octubre de 2012).

  • Catàleg de tràmits i formularis necessaris per a l'aplicació de les ordenances i la implantació de la Finestreta Única Empresarial (programa e-TRAM de l'AOC). 

 • Guia i models per a l'elaboració de Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) aplicables als contractes de serveis, obres i subministraments de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes dependents, adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i altra informació relativa a la contractació del sector públic.

 • Subvencions a les funcions de Secretaria/Intervenció per garantir la prestació efectiva d'aquestes funcions públiques necessàries.

 • Assegurança per als secretaris interventors que presten funcions pròpies en altres municipis d'aquell del qual en són titulars.

 • Registre d'interessos.

A més, trobareu informació sobre altres temes d'interès com l'Arxiu de la Diputació de Barcelona i la seva política de gestió documental, beques de col·laboració o resums de legislació i jurisprudència elaborats per la Secretària General.