Cooperació al desenvolupament

En l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions Internacionals té tres grans objectius:

  • Impulsar polítiques locals de cooperació al desenvolupament, i acompanyar als ajuntaments en la concepció, seguiment i avaluació de les seves iniciatives.
  • Cooperar amb els governs locals de països en desenvolupament i fomentar la cooperació i la solidaritat internacional com a marc idoni per a l'intercanvi d'experiències i la realització conjunta de projectes.
  • Donar suport a les entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu de treballar de forma coordinada en el foment de projectes de cooperació al desenvolupament a països tercers i en iniciatives d’educació per al desenvolupament en els municipis de la província de Barcelona.

 

Àmbits d'actuació: 

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament disposa d'un Programa de suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, que abasta:

  • La planificació estratègica de la política de cooperació al desenvolupament
  • L’educació per a la ciutadania global (ECG)
  • Les estratègies de cooperació al desenvolupament dels ens de la demarcació 

El Programa de suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament es desplega mitjançant tres eixos principals de treball, que tenen per objectiu:

  1. Oferir instruments de suport tècnic, econòmic i institucional, a través del Catàleg de serveis
  2. Impulsar la formació, la informació i el debat
  3. Fomentar espais d'intercanvi d'experiències i coneixements

Els socis de les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona a altres països són, prioritàriament, governs locals, supralocals o regionals amb els quals es comparteixen valors, principis i interessos. La cooperació directa de la corporació prioritza l'intercanvi de coneixement i l'aprenentatge mutu amb altres regions del món i busca facilitar la interacció dels municipis de la província en projectes de cooperació descentralitzada.  Hi ha àrees geogràfiques amb les quals la corporació té una relació més consolidada com la Mediterrània - amb especial atenció al Marroc, el Líban i Tunísia – i Amèrica Llatina– en particular, Centre Amèrica i la Regió Andina.

  • Suport a entitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament per mitjà de convocatòries de subvencions:

- Projectes de cooperació al desenvolupament

- Projectes d'educació per al desenvolupament, entesos com  una proposta que promogui un ciutadania global conscient, crítica i compromesa, la promoció dels drets humans i el desenvolupament humà sostenible i amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat.