Xarxa de territoris lliures de violències masclistes header cover

Xarxa de territoris lliures de violències masclistes

06 / 22 Projectes Transformadors Les persones
Les persones
Imatge decorativa

El projecte transformador Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes pretén crear, des d’una mirada integral i multidisciplinar, un conjunt de programes, serveis, recursos i actuacions que contribueixin a garantir i defensar un dret fonamental com és el de viure una vida lliure de violències masclistes. Vol ser un espai de cocreació i colideratge per abordar des d’una perspectiva estratègica aquest problema estructural que ens interpel·la a totes i a tots.

El projecte parteix d’una doble visió:

 • A curt termini: impulsar mesures urgents per fer front a les actuals necessitats i millorar l’abordatge de les violències masclistes, sobretot tenint en compte la situació provocada per la COVID-19.
 • A llarg termini: amb l’horitzó 2030, en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, encaminada a capgirar el funcionament de l’actual sistema patriarcal.
 • Les violències masclistes són la manifestació més cruel de la discriminació i la desigualtat que diàriament i sistemàticament pateixen les dones arreu del món i, probablement, la violació de drets humans més habitual que afecta les dones pel simple fet de ser-ho.

  La Diputació de Barcelona, conscient de la realitat existent, va engegar, ja fa més de vint anys, els primers circuits d’atenció, les comissions de seguiment interdepartamental, i es van crear els Centres d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD). A més, en els últims anys s’han incorporat nous recursos com el suport psicològic a dones i infants, o l’articulació de noves eines per a la intervenció davant les violències sexuals en els espais d’oci.

  Ara bé, malgrat els esforços dedicats, les violències masclistes no s’aturen. A Catalunya, un 51,3% de dones ha patit violència masclista al llarg de la seva vida (sense incloure comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes). I una de cada quatre dones ha patit alguna agressió especialment greu, segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Aquestes xifres, a més, no inclouen multitud de casos i formes de violències masclistes més normalitzades i invisibilitzades socialment, com ara la violència psicològica o el control que s’exerceix sobre les dones a través de les tecnologies.

  A aquesta realitat hem d’afegir que l’actual context d’excepció que hem viscut i estem vivint, com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19, comporta, a més d’una crisi sistèmica, l’augment de la violència contra les dones i els seus fills i filles.

  Tot plegat explica la creixent responsabilitat que els municipis assumeixen dia a dia per seguir lluitant contra aquest problema social i, alhora, reafirmen la necessitat de continuar treballant de manera ferma i decidida per fer front a les múltiples formes i àmbits en què encara es produeixen aquestes violències.

 • Les violències masclistes responen a causes estructurals i reclamen respostes supramunicipals. Per això, la intervenció de la Diputació de Barcelona és cabdal, ja que enforteix la capacitat d’actuació dels governs locals mitjançant una visió i articulació supralocals que afavoreix la prestació de serveis de més qualitat i suma esforços. Només afrontant el problema transversalment aconseguirem avançar de manera decisiva per convertir els nostres municipis en territoris lliures de violències masclistes. Aquest projecte transformador suposa un pas important en el desenvolupament d’una política pública transversal cap aquest objectiu.

  El projecte incorpora una doble visió:
  · Una visió a curt termini, destinada a impulsar mesures urgents per afrontar les actuals necessitats i millorar l’abordatge de les violències masclistes, sobretot tenint en compte l’actual situació provocada per la COVID-19.
  · Una visió a més llarg termini, fixada a l’horitzó 2030, segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, i encaminada a posar fi a l’actual sistema patriarcal.

 • 1. Sensibilitzar per fomentar la tolerància zero davant qualsevol manifestació de violència masclista.

  2. Garantir un accés de qualitat i equitatiu als serveis d’atenció a les dones en tota la província de Barcelona.

  3. Reforçar la capacitació professional i els recursos oferts des dels serveis d’informació i atenció de les dones.

  4. Promoure que les violències masclistes es visualitzin de manera transversal en el disseny i la implementació de programes i actuacions des de diferents centres gestors de la corporació.

 • Eix 1. Sensibilització i prevenció
  Sensibilitzar la societat perquè tots i totes prenguem consciència de la gravetat de les violències masclistes en les seves diverses manifestacions, així com de les seves repercussions.
  En el marc d’aquest eix es desenvolupa l’acció pilot Xarxa Punts Liles, que pretén ampliar la filosofia dels punts liles, diversificant la ubicació, el públic i els agents socials que hi participen, amb l’objectiu de crear una xarxa territorial de municipis lliures de violències masclistes, que compti amb recursos i punts de referència en els entorns quotidians de la vida municipal, com ara equipaments, comerços, mercats i altres espais quotidians, a més dels espais públics d’oci.

  Eix 2. Detecció, atenció i recuperació
  • Programa Seguretat i violències masclistes. Articular un programa per reforçar les competències de les policies locals en la detecció i atenció especialitzada d’aquest tipus de violència mitjançant la creació d’itineraris formatius, com també d’un servei de suport i acompanyament professional.
  • Programa Interseccionalitat i violències masclistes. Incorporar la perspectiva de gènere i la detecció de les violències masclistes en diversos programes i accions formatives impulsats per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, amb l’objectiu de desenvolupar estratègies conjuntes per abordar qualsevol manifestació de violència masclista.

  Eix 3. Coneixement i intercanvi
  • Cercles de comparació intermunicipal de serveis d’atenció a les violències masclistes. Crear grups estables de municipis que treballin per millorar els serveis d’informació i atenció a les violències masclistes.
  • Formació especialitzada. Dissenyar i oferir al personal tècnic dels ens locals formació especialitzada i itineraris curriculars per ampliar i consolidar les seves competències i capacitats tècniques en matèria de violència masclistes. 
  • Estudis i recerques. Fomentar i proposar estudis i recerques que millorin el coneixement sobre les violències masclistes en tots els seus estadis.

  Eix 4. Suport directe al territori
  • Línia de finançament a projectes territorials. Finançament econòmic a ens locals per al funcionament, millora i/o ampliació dels serveis territorials d’atenció a les violències masclistes.
  • Eines tècniques per a l’abordatge de les violències masclistes. Suport i acompanyament tècnic per a l’elaboració o actualització de protocols, plans i estudis per part dels ens locals, així com per millorar circuits i xarxes territorials. 
  • Assessorament i acompanyament especialitzat. Servei d’assessorament i acompanyament a mida per al disseny i desplegament de projectes i la resolució de dubtes dels ens locals en matèria de violències masclistes. 

 • Àrea responsable
  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social

  Àrees implicades
  Àrea d’Educació, Esports i Joventut
  Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
  Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

 • 5.100.000,00 €
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les persones
06 / 22