Treball, talent i tecnologia header cover

Treball, talent i tecnologia

12 / 22 Projectes Transformadors La prosperitat
La prosperitat
Imatge decorativa

 

El programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT) és un dels 21 projectes transformadors que formen part del Pla de Mandat de la Corporació 2020-2023 i s’emmarca dins del pla de reactivació econòmica i social dels municipis de la província de Barcelona.

L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia és promoure el Treball digne, la millora competencial del Talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia. Impulsa la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

 • El programa TTT ha generat un impacte a escala provincial beneficiant la totalitat de municipis (310), agrupats en 67 projectes territorials. 

 • Dades a 30 de juny de 2022


  Cal recordar que el projecte transformador encara està en execució, per tant no es poden proporcionar xifres de resultats definitives. L'ampliació del procés d'execució del projecte en sis mesos (per aquelles que sol·licitin pròrroga) comporta que tindrem dos terminis obligatoris de justificació. El període de justificació obligatòria finalitza el 30/4/2023 per als projectes no prorrogats i el 30/9/2023 per aquells projectes que han sol·licitat pròrroga dels terminis d'execució i justificació. Per tant, es podrà disposar d'informació quantitativa i qualitat definitiva a l'últim trimestre del 2023.

  •    3.597 persones participants, de les quals:
                 53,24% dones 
                 65,75% col·lectius vulnerables 
                 49,57% de persones milloren el seu grau de digitalització

  •    2.964 empreses participants, de les quals:
                 33,3% en procés de digitalització

  •    451 agents participants

  •    777 contractacions realitzades, de les quals 
                 57% dones
                 80% col·lectius vulnerables
                 38% col·lectius vulnerables en ocupacions en procés de digitalització

 • •    6.000 persones participants
  •    4.400 empreses participants 
  •    550 agents participants
  •    1.500 contractacions

 • 1.    Un increment de la concertació territorial que ha reforçat l’acció supramunicipal.

  Malgrat l’obtenció de subvencions individuals, els municipis de dimensió més petita s’han agrupat arribant, en determinats casos a delegar l’execució del projecte a un ens supramunicipal (CC), o bé a coliderar conjuntament amb altre de major dimensió. 

  67 projectes territorials, dels quals 29 (43%) son d’àmbit supramunicipal que agrupen a 265 municipis (87% del total de municipis). 

   

  2.    L'anàlisi de les dinàmiques productives i laborals del territori a través del mapeig de les cadenes de valor de negocis i la identificació d'empreses tractores.

  Es tracta d'una nova manera d’aproximar-nos amb precisió quirúrgica a les dinàmiques productives del territori per articular una estratègia amb èxit. S'han identificat 9 cadenes de valor de negoci consolidades territorialment:

  Salut i benestar, alimentació saludable, vehicle elèctric i mobilitat sostenible, construcció tecno sostenible, logística 4.0, tèxtil moda, serveis a les persones, packaging, i metall mecànic.

   

  3.    El desenvolupament d’estratègies de col·laboració publico privada com a palanques d’innovació i de creació de valor públic i privat.

  Gairebé 3.000 empreses col·laboradores i 450 agents col·laboradors. La participació d’empreses i altres agents (centres de recerca, gremis, sindicats, universitats, centres de formació de FP, cambres de comerç, etc.) ha superat les previsions inicials. Les empreses veuen a les entitats locals com a un agent amb qui cooperar i col·laborar.

   

  4.    La superació de l’enfocament clàssic de les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO).

  Perquè han canviat els marcs de referència del mercat de treball, perquè passem del concepte de mà d’obra al concepte de talent i perquè el teixit empresarial és un agent actiu de les polítiques de mercat de treball.

  El programa TTT s’adreça a l’oferta de talent independentment de la seva situació laboral (persones) i a la demanda de talent (empreses, organitzacions, etc.)
  Situació laboral de les persones participants: 69% en atur; 25% en actiu; 6% en situació d’inactivitat.

   

  5.    La definició d’un nou model de Governança de les polítiques de promoció econòmica i ocupació.

  La transversalitat d’aquest programa ha comportat passar d’una estructura orgànica vertical a una molt més horitzontal, definint un nou model de Governança als projectes, especialment els de major dimensió en què:

  •    S’impliquen departaments /regidories diferents a les d’ocupació. 

  •    S’incorporen altres ens locals en els projectes d’abast supramunicipal.

  •    Les empreses i agents representatius formen part del grup motor del projecte.

   

  6.    La reducció la bretxa digital de persones i empreses i el foment de les vocacions STEM dels joves

  - Analitzant el nivell de maduresa digital de persones i empreses.

  S’han elaborat eines per mesurar el nivell de maduresa digital de persones i empreses, fet que ha permet adequar les accions, principalment capacitadores (reskilling i upskilling) als diferents grau de maduresa dels públics objectius. Alguns exemples:

  Adaptació i adequació del model francès PIX d’avaluació de competències digitals a través d’evidències. https://pix.fr/

  - Aplicant les accions adients en funció del resultat  de l’anàlisi de la maduresa digital de les empreses. A través d’accions de:

  Assessorament i acompanyament de les empreses en la transformació tecnològica i digital / Mentoring empresarial /Jornades de sensibilització i webinars especialitzats destinats a empreses que operen en les diferents cadenes de valor. Alguns exemples:

  https://toposona.cat/acompanyament-digital/

  https://toposona.cat/reskilling-per-empreses/

  Resultats del Projecte "Estratègies i casos d'Estudi de Digitalització - Treball, Talent i Tecnologia (tttpenedes.cat)

  - Aplicant les accions adients en funció del resultat  de l’anàlisi de la maduresa digital de les persones. A través d’accions de:

  Formació professionalitzadora amb competències digitals / Plans de reskilling / Escoles de programació.

  https://toposona.cat/treballa-al-sector-tic/reskilling-programador-a-web/

  Escola de programació - MogentTIC (mogentic.cat)

  http://www.bagesttt.cat/web/menu/14752-formacio-muntatge-4-0-i-logistica

  - Per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques dels joves s’han dut a terme 12 capsules explicatives d’ocupacions amb major demanda a través dels Challenge i protagonitzats per instagramers amb un gran volum de seguidors. Challenge Futur - YouTube 

  1.    Administrador de xat bots
  2.    Auxiliar de manteniment de vehicles elèctrics de mobilitat urbana
  3.    Controlador de línia d’envasat automatitzada
  4.    Auxiliar d’infermeria
  5.    Desenvolupador de software
  6.    Instal·lador de plaques solars fotovoltaiques
  7.    Dissenyador tèxtil 3D
  8.    Agricultor 4.0
  9.    Tècnic de teixits
  10.  Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics.
  11.  Coordinador d’operacions logístiques
  12.  Científic de dades

   

  7.    S’ha superat la frontera territorial de la col·laboració establint acords a nivell sectorial

  Els projectes que comparteixen cadenes de valor similars, independentment de la seva ubicació territorial comparteixen solucions als reptes que s’han plantejat. Per exemple: els Projectes:

  •    TTT Badalona. Badalona

  •    Activa Vallès +60. Sabadell, Castellar del Vallès, Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès

  •    Garraf, comarca cuidadora i saludable. Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella.

   

  8.    S’ha construït un sentiment identitari a través de la marca TTT

  Comunitat TTT: La marca DB: Treball, Talent i Tecnologia- +Tecnologia, +Futur , ha estat adaptada pels diferents territoris als seus respectius projectes, formant tots part d’una comunitat. Alguns exemples:

  Treball, Talent i Tecnologia (PENEDÈS) Accions per a persones i empreses (tttpenedes.cat)

  Construcció Tecnosotenible al Maresme (maresmetecnosostenible.cat)

  CooperaTèxtil 4.0 | Cooperatèxtil (cooperatextil.com)

   

  9.    S’ha incrementat la presència a les xarxes socials i altres plataformes fet que ha permès arribar un major volum de població i d’empreses

  Ens hem aproximat a un públic especialment jove, usuari d’Instagram i Twitter amb un nivell de competència digital mitjà. Hem incrementat també la presència a les xarxes professionals, especialment Linkedin generant una major atracció d’empreses i posicionant la marca TTT al mercat. La majoria de projectes han desenvolupat webs pròpies del projecte que inclouen l’edició d’audioviduals per donar a conèixer els productes i serveis associats al programa, així com les ocupacions amb més demanda. Alguns exemples:

  (3) TTT Vallès Oriental: Resumen | LinkedIn

  (3) Construcció Tecnosostenible al Maresme: Resumen | LinkedIn

  https://www.sabadelltreball.cat/perfils-professionals-silver-economy

   

  10.    Hem enfortit el paper de la DB com a entitat tractora i anivelladora dels desequilibris territorials.

  - Reforçant l’acció tècnica per part del personal propi i generant les palanques necessàries per compensar els desequilibris territorials. Des de la DB s’ha definit una cartera de productes i serveis destinats a oferir suport tècnic, jurídic i tecnològic a totes les entitats locals beneficiàries del projecte.

  Elements principals de la cartera de productes i serveis: 

  Treball, Talent i Tecnologia - Economies locals - Diputació de Barcelona (diba.cat)

  • Webinars de presentació del programa TTT
  • Guia TTT (Forma-Wiki): 
  • Comunitat Virtual. Grup de treball TTT
  • Butlletí electrònic TTT Treball, talent i tecnologia - Butlletí TTT - octubre 2022 (diba.cat)
  • Assessorament i acompanyament
  • Banc de recursos i pràctiques exitoses dels projectes territorials
  • Espais de debat i d’intercanvi d’experiències
  • Plataforma Telemàtica Xaloc
  • Avaluació del programa

  - Capacitant els equips tècnics locals per que puguin prestar els millors serveis als destinataris finals del programa i capitalitzar i escalar el seu kwow how.

  • 193 h de formació per al personal tècnic
  • 380 persones han rebut formació
 • Sembla evident que si la tecnologia ha estat crucial en els moments d’emergència sanitària, també ho serà en l’anomenada “nova normalitat”. Estem davant d’un clar exemple del que molts anomenen un entorn VUCA (de l’acrònim en anglès: volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat).

  L’economia post COVID-19 vindrà marcada per la transició cap al treballador/a digital, l’empresa digital i l’administració digital. La transformació digital ja no és una opció, i per això és vital acompanyar persones, empreses i institucions en aquest procés de transició digital. La transformació digital no tracta només d’una transformació tecnològica, sinó també cultural, de valors i de talent. També serà necessari, en aquest nou context, reduir la bretxa digital per crear una societat més igualitària en l’accés als llocs de treball.

  Des del 22 de març fins al 3 de juny el nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació registrats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va pujar a 71.462 a la demarcació de Barcelona i va afectar 568.229 persones. Aquest programa neix, doncs, de la necessitat d’impulsar polítiques de mercat de treball amb caràcter integral, pal·liatives per fer front a la situació actual, però també preventives i proactives.

  La competitivitat del futur, per tant, passa per crear i consolidar clústers de talent, tecnologia i producció avançada, mantenint les indústries estratègiques i de valor afegit al territori, i per això és necessari potenciar al màxim la col·laboració publicoprivada i la cooperació interterritorial.

  Finalment, però no per això menys important, per aprofitar els reptes i oportunitats que ens ofereix la tecnologia en diferents àmbits caldrà comptar amb tot el talent de què disposem, és a dir, tant el masculí com el femení. És necessari, doncs, apostar de manera clara per promocionar el talent femení, evitar desigualtats i incrementar l’accés de les dones a llocs de treball “tradicionalment” masculinitzats, com per exemple a les ocupacions STEM (acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

 • El projecte s’emmarca dins del pla de reactivació econòmica i social dels municipis de la província de Barcelona. És un dels 19 projectes transformadors que formen part del Pla de Mandat de la Corporació 2020-2023.

  La seva finalitat és fomentar que els ens públics locals destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica que es concretin en el desplegament d’un pla integral basat en l’impuls de la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.

  Aquest projecte fomenta l’acció supramunicipal per optimitzar l’impacte territorial, estimula la recerca de solucions i plantejaments innovadors, implica el conjunt de la força laboral de l’economia local, promou la concertació publicoprivada amb agents del territori, focalitza les accions en cadenes de valor de negocis específiques i impacta en el territori a llarg termini a través de la tecnologia.

 • 1. Augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la força de treball (persones en situació d’atur, ocupades i inactives) cap a les ocupacions amb major demanda de competències digitals.

  2. Incrementar la participació de col·lectius vulnerables (dones, joves, aturats de llarga durada) en ocupacions industrials, científiques i/o tecnològiques.

  3. Implicar el teixit productiu en el codisseny i coexecució dels projectes territorials per optimitzar el seu impacte.

  4. Promoure aliances i/o compromisos institucionals per alinear i optimitzar l’impacte d’iniciatives locals, amb la col·laboració publicoprivada i la cooperació interadministrativa. 

 • Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
  Aquesta línia té com a objectiu detectar les necessitats de les persones i empreses per establir estratègies d’intervenció a escala local. El propòsit és detectar i caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les polítiques d’actuació locals de la manera més concreta possible i en consonància amb la realitat de cada territori.

  Línia 2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral 
  Aquesta línia té com a objectiu fer partícip tot el teixit socioeconòmic de les accions a realitzar, i traçar una estratègia coordinada, unitària i cohesionada que permeti anticipar necessitats futures. El seu propòsit és fomentar la col·laboració publicoprivada i la publicopública. Es tracta de consolidar fórmules d’espais de col·laboració, cooperació i concertació, entenent aquesta doble col·laboració com a part de l’estratègia d’intervenció territorial en el desenvolupament econòmic local.

  Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
  Aquesta línia té per finalitat el desenvolupament competencial de les persones desplegant itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de manera pal·liativa, preventiva i proactiva. El seu propòsit és disminuir la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat. El públic destinatari d’aquesta línia són les persones aturades, ocupades i inactives.

  Línia 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial
  Finalment, aquesta línia vol acompanyar les empreses a (re)definir nous models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals, amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de digitalització i transformació tecnològica. El públic destinatari d’aquesta línia són les empreses.

 • Àrea responsable
  Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

  Àrees implicades
  Àrea d’Educació, Esports i Joventut
  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social
  Àrea de Presidència
  Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

 • 10.000.000,00 € 
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | La prosperitat
12 / 22