El seguiment del Pla

El sistema de seguiment del PAM 2020-2023 serveix per conèixer el seu grau d’execució i els seus principals resultats, d’una banda, i per per impulsar la millora contínua i l'adaptació de l'acció de govern a les necessitats dels ens locals i les prioritats de l’equip de govern, de l’altra.

El seguiment del PAM 2020-2023 per a l’any 2020 ha inclòs un balanç qualitatiu de l’acció realitzada i un quadre de comandament que resumeix l’evolució dels indicadors d’activitat de la institució (tant pels projectes transformadors com pels subprogrames pressupostaris), així com un informe d’actualització i millores.

Aquest seguiment de l’any 2020 ha posat de manifest l’esforç realitzat per la Diputació a l’hora d’abordar els efectes de la COVID-19 als nostres pobles i ciutats i, alhora, preparar el camí per a una recuperació sostenible de la crisi que se n’ha derivat. També s’ha traduït, de cara a l’any 2021, en canvis i actualitzacions importants en el PAM. A nivell operatiu, per l’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2021. I, a nivell estratègic, per la incorporació de dos nous projectes transformadors per enfortir el sistema de cures en la comunitat i el sistema de garantia d’ingressos i necessitats bàsiques a nivell local.

Tant la documentació de seguiment, com l’edició del PAM 2020- 2023 per a l’any 2021 a la qual ha donat lloc, es poden consultar al Portal de Transparència de la Diputació i en aquesta pàgina web del PAM, que inclou una plataforma electrònica específica en matèria de seguiment.