Renovables 2030 header cover

Renovables 2030

17 / 22 Projectes Transformadors El planeta
El planeta
Imatge decorativa

 

Renovables 2030 és un projecte transformador que impulsa la transició energètica i la implantació d’energies renovables als ens locals de la província de Barcelona. Els municipis són una peça clau en la lluita contra el canvi climàtic. La instal·lació d’energies renovables en els edificis municipals, no només redueix les emissions a nivell local també redueix la factura energètica i reforça el paper exemplificador de l’administració davant la ciutadania. Amb Renovables 2030 acompanyem tant tècnica com econòmicament a la implantació principalment d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum i biomassa de proximitat així com també a la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic.

 • En un planeta on el canvi climàtic és un fet i els recursos naturals són finits, hem d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, i que porti a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació sostenible dels recursos naturals. 

  Els informes recents sobre l'escalfament global de l'IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), alerten que som a la vora del punt de no retorn en què la degradació del clima i dels ecosistemes poden esdevenir irreversibles, i en què els desplaçament climàtics i les amenaces a la civilització tal com la coneixem avui poden ser protagonistes. Davant d’aquesta emergència climàtica, Nacions Unides proposa l’Agenda 2030 com a full de ruta per generar canvis reals que contribueixin, des de tots els espais possibles, a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), per a una transformació global cap a un món sostenible que exigeix també, de manera indefugible, una societat justa i equitativa. 

  Les administracions públiques tenim l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i de mitigació del canvi climàtic —a través de l’impuls a les polítiques d’impuls a les energies renovables, l’autocomsum i l’eficiència energètica. El món local, en l’exercici de les seves competències i com a administració més propera a la ciutadania, hi juga un paper central.

 • Renovables 2030 és un projecte transformador de la Diputació de Barcelona que vol implantar les energies renovables als municipis de la província de Barcelona per avançar cap a una economia descarbonitzada i menys deslocalitzable, i per accelerar una transició energètica que és l’estratègia bàsica de mitigació l’emergència climàtica. Igualment, el projecte té per objectiu rebaixar la factura energètica dels municipis.

  El projecte Renovables 2030 —a través del programa sectorial del mateix nom i d’altres programes que tenen per objectiu fer front a l’emergència climàtica— proposa impulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle i en la reducció dels costos energètics locals que tinguin per objecte inversions relatives, entre altres, a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.

  Es concreta en quatre actuacions de finançament als ens locals: 

  • Inversions executades directament pels ens locals: 

  Programa sectorial Renovables 2030

  Programa sectorial d’Actuacions per fer front a l’emergència climàtica

  • Inversions d’execució directa per la Diputació de Barcelona, amb cofinançament dels fons FEDER: 

  Feder Biomassa pel clima 

  Feder Fotovoltaica

  • Catàleg de Serveis 2021-2023 i altres programes de la Diputació de Barcelona

   

  • Donar compliment al compromís de la declaració d’emergència climàtica de la institució (2019)
  • Incrementar l’autoconsum municipal i rebaixar la despesa energètica
  • Acomplir els objectius europeus i internacionals sobre canvi climàtic i energia
 • Renovables 2030 acompanya els municipis en l’assoliment dels compromisos climàtics i és una eina clau per a la consecució dels objectius següents:

  • Reduir les emissions municipals de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).
  • Garantir a la ciutadania un accés universal a una energia sostenible i segura.
  • Reduir la dependència energètica del territori.
  • Reduir la despesa energètica municipal. 
  • Afavorir un model distribuït d’energia, més resilient enfront els fenòmens meteorològics.
  • Establir nous mecanismes de governança energètica local on el rol de les administracions locals sigui clau. 
 • El projecte transformador Renovables 2030 dona suport a actuacions en diferents línies d’actuació, amb especial incidència a aquelles que tenen un alt impacte:
   
  INVERSIONS D’ALT IMPACTE

  • Instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum, per a projectes de més de 80kWp instal·lats.
  • Instal·lació de calderes de biomassa, per a projectes de més de 80kW
  • Millora de l’enllumenat públic, per actuacions que contemplin canvis d’un mínim de 300 punts de llum


  INVERSIONS GENÈRIQUES

  • Inversió en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum energètic en edificis públics
  • Inversió en sistemes de recollida de residus mitjançant tancaments intel·ligents
  • Inversió en la millora de l’eficiència de l’enllumenat públic exterior amb la instal·lació de tecnologia LED
  • Inversió en calderes de biomassa i xarxes de calor
 • Àrea d’Acció Climàtica

 • El conjunt del projecte transformador Renovables 2030 té un pressupost proper als 70 milions d’euros, incloent-hi el Programa sectorial Renovables 2030 (50 M€), el Prorama sectorial per a fer front a l’emergència climàtica (12 M€), els programes FEDER de fotovoltaica i biomassa (5 M€) i diverses inversions d’altres línies de la Diputació de Barcelona.

Projectes Transformadors | El planeta
17 / 22