Programa d'infància i adolescència: del risc a la igualtat, la salut i el benestar header cover

Programa d'infància i adolescència:
del risc a la igualtat, la salut i el benestar

02 / 22 Projectes Transformadors Les persones
Les persones
Imatge decorativa

Disminució dels riscos durant la infància i l’adolescència vinculats sobretot a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (addiccions, assetjament...), mitjançant la capacitació d’aquests grups d’edat en l’ús responsable de les TIC i la promoció d’habilitats socials i hàbits saludables.

 • La crisi de la COVID-19 ha multiplicat les situacions de risc social i de salut de la infància i l’adolescència i les seves famílies —especialment de les més vulnerables, per a les quals la crisi suposa un cost educatiu, social i emocional molt alt— i ha fet augmentar les desigualtats socials.

  En aquest sentit, fan falta accions per prevenir i reduir les situacions de risc en la infància i l’adolescència, però també que es facin des d’una nova mirada, ja que la situació actual ens obliga a adaptar-nos a una nova quotidianitat en què les noves tecnologies cada vegada agafen més pes, tenint en compte que també poden ser una font de desigualtat si no arriben per igual a totes les famílies o si ho fan de manera inadequada (ciberassetjament, addiccions a les pantalles...). 

  Segons el darrer estudi de Net Children Go per a Espanya (2010-2015), el 50% d’infants havia accedit a imatges sexuals abans dels 12 anys i el 23% a contingut nociu d’altres persones usuàries relacionat amb odi, proanorèxia, autolesions, consum de drogues o suïcidi. A tot això hem d’afegir altres factors de risc com ara que l’increment de l’oci individual centrat en pantalles comporta la disminució de la pràctica esportiva i la dieta mediterrània, fet que es tradueix en possibles problemes de sobrepès i obesitat.

  D’altra banda, el projecte té en compte el creixement de la pobresa en infants i adolescents. Amb la crisi econòmica, sanitària i social derivada de la COVID-19 augmenta la vulnerabilitat de les famílies en situació de pobresa que cada cop es troben amb més dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. Sovint la pobresa va associada a condicions d’infrahabitatge: pisos petits sobreocupats, amb mala ventilació, sense llum natural o amb mancances en les condicions de salubritat o d’eficiència energètica, on les famílies han de conviure durant moltes hores, fet que pot augmentar els problemes de benestar emocional i de salut mental en infants i adolescents. 

 • El projecte transformador Infància i Adolescència: del risc a la igualtat, la salut i el benestar vol promoure la igualtat d’oportunitats i la salut en la infància i l’adolescència, així com donar suport als infants i adolescents, i a les seves famílies, especialment en situació de vulnerabilitat, a través d’accions emmarcades en l’acompanyament als ens locals i als serveis socioeducatius.

  El programa inclou també accions adreçades aquests grups d'edat per fomentar l'ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i per promoure la igualtat de gènere, les habilitats socials i els hàbits saludables.

  A més a més, contempla accions de diagnosi i intervenció amb l’adolescència com a etapa específica del cicle vital que ha de poder considerar-se de forma transversal en el conjunt de polítiques públiques locals.

 •  

 • 1. Donar suport als ens locals de la província de Barcelona per fer front a les necessitats socials, emocionals i educatives de la infància i adolescència més vulnerable com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

  2. Promoure la capacitació d’infants i adolescents en l’ús responsable de les TIC i del seu contingut en termes de relacions afectives sexuals, assetjaments sexuals, per raó de sexe i/o diversitat afectivosexual, o d’altres tipus.

  3. Prevenir i detectar les situacions de risc, especialment les situacions de maltractament i abús sexual en la infància i adolescència.

  4. Fomentar els beneficis d’un bon ús de les TIC i reduir els riscos associats al seu ús: addiccions a les pantalles i als jocs en línia, ciberassetjament, abús sexual a internet o altres.

  5. Enfortir el coneixement dels ens locals de les necessitats socials de l’adolescència a la província de Barcelona.

 • 1. Impuls dels serveis socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en el període COVID
  Elaborar una guia de recomanacions per exercir de manera telemàtica els serveis socioeducatius d’acompanyament i acció socioeducativa adreçats a la infància, l’adolescència i les famílies en risc.
  Aquesta guia inclourà:  a) estratègies i pautes de treball telemàtic perquè els educadors i educadores facin l’acompanyament de les famílies i els infants i joves en situació de risc;  b) aspectes ètics de l’atenció digital. Limitacions tècniques, ètiques i professionals de l’atenció a distància via plataformes digitals; c) ús adequat de les tecnologies per part d’infants i joves i els riscos associats; d) protecció de dades i drets d’imatge dels menors; e) equipament informàtic necessari per fer videoconferències i crear continguts digitals; f) eines interactives per a la intervenció socioeducativa a distància, i g) recull de continguts i materials en línia.

  2. Impuls dels serveis socioeducatius adreçats a la infància i adolescència i les seves famílies als municipis de la província de Barcelona
  Dur a terme una diagnosi per identificar els recursos municipals adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc i les seves famílies i determinar-ne les principals necessitats, així com les característiques socioeducatives, especialment les que han sorgit arran de la pandèmia de la COVID-19. Posteriorment es crearà un grup de treball amb ens locals per treballar una guia d’accions innovadores en serveis socioeducatius.

  3. Programa TIC per a la promoció de la salut i la prevenció de riscos i addiccions a les TIC
  Promocionar estils de vida saludables, incloent-hi el benestar emocional, els hàbits saludables i la prevenció de riscos en infants i adolescents. Amb aquesta finalitat es crearan continguts sobre prevenció de l’ús problemàtic i les addiccions a les TIC, foment dels hàbits saludables i bon ús de les TIC, i riscos associats a les TIC com la violència en línia o la seguretat a la xarxa.

  4. Enfortir el coneixement dels ens locals entorn les necessitats socials de l’adolescència a la província de Barcelona.
  Elaboració d’una diagnosi sobre les necessitats de l’adolescència des d’una perspectiva universal per situar-la al centre de les polítiques públiques; donar suport a la visibilització positiva de l’adolescència; fomentar la participació dels i adolescents en el disseny de les polítiques que se’ls adrecen i plantejar un nou model d’abordatge públic vers l’adolescència que sigui de caràcter específic (no incorporat en la dicotomies històriques infància i adolescència o adolescència i joventut). També es pretén fer sensibilització i difusió de tots els factors específics d’aquesta etapa del cicle vital que impacten en el futur dels i les adolescents. Per dur a temes aquestes actuacions es crearà un grup assessor del programa d’adolescència, format per persones expertes de diferents disciplines, amb l’objectiu d’identificar quins són els reptes i necessitats de l’adolescència i apuntar actuacions per donar-hi resposta.

 • Àrea responsable
  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social

  Àrees implicades
  Àrea d’Educació, Esports i Joventut

 • 500.000€
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les persones
02 / 22