Pla d'acció d'energia i clima header cover

Pla d'acció d'energia i clima

18 / 22 Projectes Transformadors El planeta
El planeta
Imatge decorativa
 • La Diputació de Barcelona sempre ha estat una administració pionera en temes ambientals; ara, davant el canvi climàtic, no podia ser una excepció.

  El Pla Clima és el resultat dels compromisos climàtics internacionals i de la mateixa declaració d’emergència climàtica feta per la Diputació de Barcelona l’any 2019. 

  La importància del Pla Clima és òbvia. El canvi climàtic ja està generant efectes sobre els humans i els ecosistemes, i encara en provocarà més. Com que és un fenomen que afecta pràcticament tots els nivells de la biosfera i de la nostra societat, totes les administracions hi han de fer front. 

  En un inici, els esforços de les administracions es van centrar a aplicar mesures mitigadores, és a dir, accions que reduïssin les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Però avui dia ja sabem que el canvi climàtic té i tindrà efectes sobre el territori; per tant, a més de les mesures per mitigar-lo caldrà adoptar també mesures per adaptar-nos-hi. 

  Per això, el Pla Clima de la corporació inclou també un capítol d’adaptació al canvi climàtic d’aquells àmbits que gestiona directament, que són la Xarxa de Parcs Naturals, la xarxa de carreteres locals i els seus grans recintes.

  A mesura que s’anava elaborant el Pla, la corporació va veure que era factible anar més enllà de l’objectiu que marca la Unió Europea per al 2030, que és la reducció del 55% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), de manera que l’objectiu que la Diputació de Barcelona es va fixar finalment consisteix en assolir la completa neutralitat climàtica per al 2030.

  Però la corporació no parteix de zero, ni en l’àmbit de la mitigació-transició, ni en el de l’adaptació-resiliència. En el primer, del 2002 al 2021 ja va dur a terme el Pla d’Optimització de Recursos (POR), que li va permetre augmentar l’eficiència energètica i implementar sistemes de generació renovables. En el segon, ha fet actuacions com el projecte Life clinomics per augmentar l’adaptació i la resiliència del món local, o  com ara l’ajut a una seixantena de municipis de la demarcació perquè redactin els seus plans d’adaptació al canvi climàtic.

 • El Pla Clima consta de dos plans de treball, cada un referit a un àmbit concret. D’una banda, en l’àmbit de la mitigació del canvi climàtic i l’assoliment de la transició energètica, s’ha redactat el Pla de Transició Energètica. De l’altra, en l’àmbit de l’adaptació tant als efectes actuals del canvi climàtic com als previsibles en el futur, s’ha redactat el Pla d’Adaptació i Resiliència.

  1. El Pla de Transició Energètica és l’instrument per posar fi a les emissions directes de GEH de la corporació i assolir la seva autosuficiència energètica. Els àmbits d’aplicació d’aquest Pla són els edificis de la corporació –64 edificis de propietat i explotats– i la flota de vehicles –324 vehicles de diferents categories. Les actuacions previstes pel Pla es dirigeixen a reduir i optimitzar la demanda energètica, abaixar consums i  descarbonitzar-los per compensar-los en la seva totalitat amb energia verda local.        
  2. El Pla d’Adaptació i Resiliència és l’instrument per adaptar als efectes previstos del canvi climàtic la Xarxa de Parcs Naturals, la xarxa de carreteres locals i els grans recintes. Aquest Pla s’ha redactat basant-se en les projeccions per al 2050 dels escenaris climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020) del Servei Meteorològic de Catalunya. De manera sintètica, aquestes projeccions ens indiquen que el canvi climàtic provocarà –ja està provocant– la disminució de la disponibilitat d’aigua, l’increment de la freqüència i intensitat de les riuades, l’augment de l’erosionabilitat i les esllavissades, més incendis, l’alteració de la biodiversitat, entre altres efectes.

  La governança del Pla Clima, en conjunt, correspon a la Taula pel Clima, formada per representants de les àrees de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns; Infraestructures i Espais Naturals, i Acció Climàtica de la corporació.

 • 1. Assolir la neutralitat climàtica de la Diputació de Barcelona a l’any 2030, és a dir, zero emissions directes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) el 2030.
  2. Assolir la seva autosuficiència energètica, és a dir, 100% de generació local renovable en balanç net, és a dir, d’energia renovable de km 0. 
  3. Enfortir la seva capacitat d’adaptació i resiliència als efectes del canvi climàtic.

 • El Pla de Transició Energètica planteja 34 accions, dividides en 13 línies estratègiques, de les quals 9 es dediquen a l’edificació i 4 a la flota de vehicles. Per la seva banda, el Pla d’Adaptació i Resiliència consta de 21 accions agrupades en 3 àmbits d’aplicació (Xarxa de Parc Naturals, xarxa de carreteres locals i equipaments i recintes de la corporació), més un àmbit transversal. Tot plegat són 17 línies estratègiques i 55 accions. A continuació, llistem totes les línies estratègiques del Pla Clima:

  1. Rehabilitació energètica dels elements passius
  2. Rehabilitació energètica dels elements actius
  3. Il∙luminació eficient i suficient
  4. Consum d’aigua eficient i suficient
  5. Reducció i gestió de residus
  6. Certificats energètics i ambientals
  7. Generació renovable
  8. Apoderament energètic
  9. Gestió energètica
  10. Desmaterialització de la flota
  11. Descarbonització de la flota
  12. Infraestructura sostenible
  13. Gestió de la flota
  14. Xarxa de Parcs Naturals
  15. Xarxa de carreteres locals
  16. Grans recintes
  17. Accions transversals del Pla d’Adaptació i Resiliència
 • Àrea responsable

  Àrea d’Acció Climàtica
  Àrees implicades
  Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns; Àrea d’Acció climàtica

 • El pressupost del Pla Clima ascendeix a 45,7 milions € 
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | El planeta
18 / 22