Dret a uns ingressos bàsics. Polítiques municipals de garantia d’ingressos header cover

Dret a uns ingressos bàsics.
Polítiques municipals de garantia d’ingressos

09 / 22 Projectes Transformadors Les persones
Les persones
Imatge decorativa

 

El projecte transformador Dret a uns ingressos bàsics. Polítiques municipals  de garantia d’ingressos té per objectiu implementar un nou model de polítiques locals per a la garantia d’ingressos i la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania. Per això, es planteja repensar el rol dels ens locals, els col·lectius als quals s’adrecen les ajudes i la intensitat, i redissenyar els serveis públics adreçats a pal·liar la vulnerabilitat econòmica amb el suport a la creació d’oficines tècniques especialitzades.

Aquestes oficines articulen les ajudes econòmiques locals a les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social, a través de procediments més àgils, especialitzats, digitalitzats i interconnectats amb les prestacions d’altres administracions. Alhora, permeten alleugerir la feina dels serveis socials que actualment es troben amb moltes demandes de necessitats econòmiques que dificulten poder dedicar temps a l’acompanyament social. 

L’objectiu és aconseguir que qualsevol persona, independentment de les seves condicions, tingui accés a uns ingressos mínims. El resultat esperat és la creació d’un model de polítiques de garantia d’ingressos i serveis per cobrir necessitats bàsiques que millori l’eficiència en la gestió, l’eficàcia en la protecció i l’equitat a nivell territorial, sustentat en la digitalització de totes les fases del procés i transformant o desplegant nous serveis i oficines locals adreçades a pal·liar la vulnerabilitat econòmica.

 • Les desigualtats tenen un fort impacte negatiu en la qualitat de vida de moltes persones que viuen als nostres pobles i ciutats. Els alts nivells de pobresa són un factor estructural que s’ha vist incrementat per les conseqüències de la crisi sanitària.

  La taxa de pobresa a Catalunya és del 20%, mentre que la població amb necessitat d’ajuda per disposar de béns bàsics arriba al 8,2% en els últims dotze mesos. La pandèmia provocada per la COVID-19 no ha fet altra cosa que aguditzar problemes que ja eren estructurals en la nostra societat, especialment en la població amb menys ingressos. Aquestes persones han patit també l’efecte de les mesures de confinament en unes condicions de qualitat de vida pitjors que la resta de la societat.

  Des de l’esclat de la crisi financera fins avui, les polítiques per reduir la pobresa han tingut un impacte molt limitat. Per fer front a aquesta situació, l’any 2017 la Generalitat de Catalunya va extingir la Renda Mínima d’Inserció i va promulgar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), elevant-ne les quanties. L’any 2020, i enmig de la pandèmia, el govern de l’Estat va promulgar l’Ingrés Mínim Vital (IMV), una prestació garantida de caràcter estatal amb unes quanties lleugerament inferiors a les de la RGC i un disseny que permet complementar-la amb altres ingressos. A pesar d’això, i malgrat les modificacions normatives posteriors, el disseny exclou determinats col·lectius com a beneficiaris de la prestació.

  Els estudis socials han demostrat que, per progressar en àmbits com l’educació, l’ocupació o la salut, es necessita inversió social per part dels poders públics en forma d’ajudes i preus públics amb tarificació social. És en aquest camp on el municipalisme pot caminar cap a una agenda política més ambiciosa i compromesa que superi les actuals pràctiques d’ajudes o serveis.

 • El projecte s’emmarca en les polítiques de garantia d’ingressos de les administracions d’àmbit superior i n’és subsidiari, i preveu la transformació i desplegament de nous serveis i oficines locals adreçades a pal·liar la vulnerabilitat econòmica, incorporant eines especialitzades, equips experts i un model d’atenció d’alta qualitat centrat en la persona en què es delimitin i s’endrecin les tasques administratives i de gestió.

  A més, el projecte se sustenta en la digitalització de totes les fases del procés de la cadena de valor del servei, posant una atenció especial al disseny i la implantació de noves fórmules de relació amb la ciutadania basades en la personalització i en l’ús i foment de la interoperabilitat i l’accés a totes les dades administratives necessàries per simplificar al màxim els procediments i el cost d’accés al programa per part de la ciutadania.

 • 1. Implementar un nou model de polítiques locals per a la garantia d’ingressos i la cobertura dels drets socials bàsics de la ciutadania.

  2. Oferir prestació de serveis per millorar la informació i l’accés de la ciutadania als seus drets socials.

  3. Donar suport a la creació d’oficines de gestió i distribució de les prestacions de garantia d’ingressos.

  4. Implementar noves eines digitals per a l’accés i informació de la ciutadania i per a la gestió de les prestacions i la interoperabilitat administrativa.

  5. Aportar evidències i mesurar impactes de les polítiques dissenyades i fer una avaluació permanent.

 • Línia 1. Marc polític i conceptual i diagnòstic de la situació

  Les polítiques municipals de garantia d’ingressos necessiten un nou marc conceptual i polític que permeti augmentar la seva eficàcia en la lluita contra la pobresa. Delimitar l’objecte de protecció i afavorir un acord polític que en promogui el desplegament és l’objectiu d’aquesta actuació, la qual té, com a metes, crear un document marc de polítiques municipals de garantia d’ingressos i assolir un acord municipalista per a uns ingressos bàsics per a tothom.

  D’altra banda, el nou disseny de les polítiques locals de garantia d’ingressos s’ha de basar en evidències sòlides proporcionades per la recerca científica. Així, es preveu desenvolupar tota una sèrie de recerques científiques que permetin situar a cada municipi les dades bàsiques per planificar aquestes polítiques. Les metes d’aquesta actuació són la creació d’un document de revisió sistemàtica, l’establiment de pressupostos de referència familiars i el càlcul de distribució de famílies per nivell de renda en l’àmbit local.

   

  Línia 2. Model de política local de garantia d’ingressos

  El marc conceptual i polític es fa operatiu mitjançant l’adaptació de la cartera de prestacions actuals als acords assolits. Aquesta cartera ha de tenir ben definits els atributs corresponents a l’elegibilitat de cada prestació, el seu concepte, l’import i la periodicitat. Les metes d’aquesta actuació són definir una cartera de prestacions econòmiques locals i establir-ne el model de reglament.

  La implantació del nou model necessitarà un acompanyament als ens locals per aconseguir la màxima cobertura. Per això es preveu un suport especialitzat que assessori l’adaptació del reglament, l’aprovació pels plens municipals i el seu desplegament. En aquest cas, la meta és definir els reglaments locals adaptats.

   

  Línia 3. Disseny i implantació d’oficines de gestió de prestacions socials (OGPS)

  L’Oficina de Gestió de Prestacions Socials (OGPS) és la proposta central per dur a terme les noves polítiques locals de garantia d’ingressos. L’objectiu és crear un nou servei públic d’alta qualitat, enfocat a l’atenció ciutadana, fortament digitalitzat i amb uns procediments simples i eficients. 

  Les metes d’aquesta acció són la creació d’un projecte de model d’OGPS, d’un manual de processos i recursos humans i d’un estudi de costos i viabilitat. D’altra banda, es dissenyaran i es posaran en marxa eines digitals d’informació i comunicació directa amb la ciutadania, així com d’accés i gestió de les prestacions econòmiques des del món local. Finalment, la situació socioeconòmica i les necessitats de reformar els serveis locals d’atenció a la pobresa obliguen a desplegar les OGPS en paral·lel al seu disseny. Per tant, s’aniran sobreposant les activitats de prototipatge, pilot i desplegament efectiu. La meta és desplegar les OGPS per a tota la província de Barcelona.

   

  Línia transversal A. Gestió relacional i cooperació interinstitucional

  El programa buscarà establir acords bilaterals estables i crear fòrums multilaterals amb les diferents institucions interessades per a l’intercanvi de coneixement, la transferència dels resultats i la gestió de projectes compartits.

   

  Línia transversal B. Avaluació d’impacte i de procés

  El disseny de l’avaluació del programa es durà a terme des del primer moment. Es buscarà un acord amb el Servei de Planificació i Avaluació i amb Ivalua.

 • Àrea responsable

  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social

   

  Àrees implicades

  Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

  Àrea de Presidència

 • 936.000,00 €

  2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les persones
09 / 22