Concertem en xarxa header cover

Concertem en xarxa

19 / 22 Projectes Transformadors Les aliances
Les aliances
Imatge decorativa

 

Facilitar que l’acció de cooperació local de la corporació s’adapti més i millor a les necessitats i expectatives dels ens locals, d’acord amb criteris de més transparència, justícia i equitat territorial, superant l’acció assistencial en favor de l’acompanyament als governs locals i al seu empoderament.

El projecte transformador "Concertem en xarxa" ha estat guardonat amb el Premi Alfons Ortuño en la categoria “Transparència, bon govern, avaluació i qualitat”, que atorga l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en reconeixement a la innovació i les bones pràctiques en gestió a les administracions públiques catalanes.

 

 • A l’inici de mandat, es va començar un camí de transformació que explora noves fórmules de suport als governs locals, amb la voluntat d’esdevenir una administració altament facilitadora, resolutiva i creadora de valor públic, que parteix de l’escolta activa, la transparència i l’equitat en la seva relació amb el territori. Cal superar l’acció assistencial en favor d’acompanyar i empoderar els governs locals per tal que aquests estableixin prioritats polítiques, desenvolupin polítiques pròpies i puguin fer front als desafiaments locals i globals amb autonomia i suficiència, sense deixar a ningú ni a cap territori enrere.

  Un dels reptes de la revisió de la política de concertació és el de revertir la tendència d’un model que posa l’accent en el suport econòmic amb una connotació marcadament assistencialista, en favor d’una cooperació econòmica planificada, al servei d’uns objectius, i sotmesa a un seguiment i avaluació periòdics. Això passa per intencionar els criteris de repartiment dels recursos econòmics, de manera que aquests estiguin alineats amb les premisses del reequilibri territorial, la cohesió i l’accés als serveis municipals per part del conjunt de la població visqui on visqui. També és fonamental fer una aposta clara envers el finançament de projectes, serveis i inversions madures, econòmicament viables, sostenibles i ben integrades en el territori al qual han de donar resposta.  

  De la mateixa manera, cal avançar cap a un model que també reforça i posa en valor el suport de naturalesa tècnica i la professionalitat del personal de la Diputació de Barcelona com un dels altres pilars vertebradors de la cooperació local. Aquest suport s’articula, fonamentalment, a través del Catàleg de Serveis, el qual ha d’estar alineat amb l’estratègia de la corporació, ha de garantir que el coneixement i l’expertesa sectorial resideixi en l’organització, i ha d’anar encaminat a optimitzar-ne la gestió.

  Per altra banda, el rol que ha d’exercir la Diputació de Barcelona ha de superar la visió de subjecte passiu intermediador per esdevenir protagonista del seu propi procés de presa de decisions. En aquest sentit, cal planificar el desenvolupament sostenible del territori garantint i coordinant serveis públics municipals. Es tracta doncs, de tendir cap un model en què la Diputació de Barcelona esdevé un subjecte actiu en la política de cooperació amb capacitat, també, per a planificar, implantar i executar les principals polítiques de forma directa, partint de la visió que té del territori.

 • Concertem en xarxa, és un projecte per adaptar-nos més i millor a les necessitats i expectatives dels pobles i ciutats, amb criteris de major transparència, justícia i equitat territorial en la distribució del suport. El diàleg intern i extern, la reflexió i l’anàlisi conjunta han de permetre millorar la qualitat del suport, les eines que s’ofereixen per afrontar els reptes propis i canviants del món local, així com transformar, a mig termini, el nostre rol en el marc de la cooperació local. Per tant: 

  • És un projecte que pretén transformar la manera com la Diputació es relaciona amb el territori: esdevenir un subjecte actiu amb polítiques pròpies, i fer una aposta per a la creació de valor públic i per a garantir el dia a dia dels consistoris municipals. 
  • És un projecte que aposta per la transparència a l’hora de distribuir els recursos al territori, fent pública la fórmula de càlcul, els imports concedits a cadascun dels ens locals beneficiaris, així com els resultats principals de les polítiques de cooperació.
  • És un projecte que aposta fermament per a la millora de la informació disponible al servei de la presa de decisions: això passa per inventariar i fer usable tota la informació corporativa útil per al disseny de polítiques, així com per a l’obtenció d’aquelles dades que a dia d’avui no existeixen. 
  • És un projecte que vol contribuir a una transformació global en clau local, amb polítiques i inversions locals coherents i alineades amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
  1. Contribuir al reequilibri territorial, a la cohesió social i a la garantia d’accés a uns serveis essencials de qualitat pel conjunt de la població, amb independència del lloc de residència.
  2. Esdevenir una administració capdavantera en matèria de concertació, capaç d’oferir respostes eficients, equitatives, transparents i adaptades als principals reptes i demandes reals del territori.
  3. Apostar per la qualitat, l’avaluació i el desenvolupament de mecanismes de participació i escolta activa tant de les necessitats dels ens locals com de la pròpia organització.
  4. Liderar la creació de sinèrgies amb la resta d’administracions públiques i agents del territori per contribuir a optimitzar la cooperació amb els ens locals, al servei del desenvolupament sostenible.
 • El projecte es desenvoluparà en diferents fases realitzant diverses actuacions, de les que cal destacar:

  1. Anàlisi profunda del model de cooperació local desplegat per la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals, de forma participada amb els locals i amb la pròpia organització
  2. Disseny i implementació d’un model renovat de cooperació local de la Diputació de Barcelona més participat, endreçat, simplificat, de major impacte i planificat, amb la premissa que s’articuli segons criteris de major transparència, justícia i equitat territorial en la distribució del suport
  3. Desplegament progressiu d’estratègies, eines i processos que contribueixin a la millora contínua de la política de cooperació local de la Diputació de Barcelona:
   • Adopció d’un sistema de millora contínua que garanteixi la qualitat, així com el seguiment i l’avaluació de tota la cooperació de la Diputació de Barcelona.
   • Definició i implantació de mecanismes de participació, tant a nivell intern com extern, per a tot el cicle propi de la cooperació.
   • Definició d’un banc de dades al servei de la presa de decisions.
   • Realització d’una enquesta pel conjunt de municipis de la província relativa a la satisfacció ciutadana en relació amb els serveis municipals i l’administració.
   • Definició d’un mapa d’equipaments de la província.
   • Creació d’un sistema d’indicadors únic a la Diputació de Barcelona amb capacitat per integrar la informació del territori en una única plataforma i que alhora serveixi per a monitoritzar els ODS de l’Agenda 2030.
   • Creació d’un sistema d’informació que permeti als ens locals conèixer l’estat d’execució de les seves accions de cooperació i assistència.
   • Creació i lideratge d’espais de reflexió i debat amb el món local.
   • Definició de mecanismes de coordinació amb la resta d’administracions, universitats, centres de recerca, entitats municipalistes, etc.
   • Participació per part de la Diputació de Barcelona en fòrums de debat i espais d’innovació en l’àmbit local.
   • Disseny de l’Oficina d’Atenció als Municipis i d’Agents territorials (a l’estil de les OAC’s municipals) per tal d’acompanyar i canalitzar d’una manera més pròxima les necessitats de suport dels ens locals
  4. Consolidació a llarg termini d’un model de cooperació local capdavanter amb capacitat per crear valor públic
   • Continuïtat de les estratègies, eines i processos de millora de la política de cooperació endegats.
   • Implantació de l’Oficina d’Atenció als Municipis i dels Agents territorials.
   • Definició de les bases per a una gestió íntegra de les inversions al territori que contempli, també, la seva concepció i projectació.
 • Àrea responsable
  Àrea de Presidència

  Àrees implicades

 • 700.000€
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les aliances
19 / 22