Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals per a la Cohesió Territorial header cover

Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals
per a la Cohesió Territorial

21 / 22 Projectes Transformadors Les aliances
Les aliances
Imatge decorativa

Aquest projecte consisteix en la creació del Centre d’Anàlisi dels Governs Locals per a la cohesió territorial, per a fomentar la col·laboració entre administracions, impulsar actuacions mitjançant una governança a diferents nivells i, especialment, promoure el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, tot aprofitant els punts forts decada territori per a contribuir al millor desenvolupament del món local.

Accés al Centre d’Anàlisi dels Governs Locals per a la Cohesió Territorial

 • Presentació del Centre d'anàlisi de serveis municipals per a la cohesió territorial: On són les dades del món local que necessito?

 • El Centre d’Anàlisi dels Governs Locals per a la Cohesió Territorial recull en una eina web l’inventari del serveis municipals i els analitza.

  L’eina permet consultar quants són els serveis prestats pels municipis segons la seva obligatorietat: els anomenats vuit serveis “mínims”; el serveis obligatoris segons el llindar de la població; altres serveis obligatoris segons certes lleis sectorials; finalment, s’informa també dels serveis proveïts no obligatoris.

  Es pot consultar també la forma amb què es gestionen els serveis. Sovint, els municipis de menor població i estructura cerquen solucions per a compartir la provisió dels serveis a partir de la Diputació de Barcelona, consorcis, mancomunitats o a través del seu consell comarcal, etc.

  Els serveis es classifiquen també a l’eina web segons cinc matèries: serveis a les persones; educació, cultura i esports; territori i sostenibilitat; desenvolupament econòmic i ocupació; i els serveis generals. L’eina web es centra en especial en els serveis de competència municipal. Tanmateix informa també de serveis que no són de competència municipal, però que s’han considerat d’interès informar si el municipi disposa d’altres serveis com: connectivitat 4G o 5G, caixer o oficina bancària, etc.

 • 1. Comandar el sistema d’informació de la prestació de serveis dels governs locals.

  2. Atendre les necessitats tècniques, econòmiques o materials derivades en un
  procés de millora continuada.

  3. Desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent, aplicant solucions tecnològiques a la millora de la gestió dels municipis de la demarcació.

  4. Promoure accions com, per exemple, el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, per combatre el despoblament en els territoris rurals i municipis petits.

 • · Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament local i regional.

  · Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d’obra als pobles i ciutats.

  · Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als territoris menys connectats com a molt el 2020.

 • Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

 • 400.000,000 €
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les aliances
21 / 22