Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat header cover

Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat

08 / 22 Projectes Transformadors Les persones
Les persones
Imatge decorativa

 

El projecte vol acompanyar els municipis i ens locals de la província de Barcelona en l’enfortiment dels serveis locals de cures, especialment en l’àmbit domiciliari i comunitari, així com fomentar el reconeixement i suport a les persones cuidadores, de forma professional o no; promoure la innovació social, l’impuls de la corresponsabilitat, la dimensió comunitària i la cohesió social.

Les cures s’entenen com tots aquells béns, serveis, activitats i valors relacionats amb les necessitats més bàsiques al llarg de tot el cicle de vida i rellevants per a l’existència.

 • L’Organització Internacional del Treball defineix el treball de cura com totes aquelles activitats que, en un sentit ampli, es duen a terme per donar resposta a necessitats físiques, psicològiques i emocionals d’una o més persones, en l’esfera pública i/o en l’esfera privada, així com en l’economia formal, en l’economia informal i d’una manera no remunerada. Les cures i també l’ètica de la cura són, doncs, un element bàsic d’una societat inclusiva i cohesionada, i una responsabilitat que s’ha d’assumir de manera col·lectiva.

  Les polítiques de cura ens remeten també a polítiques transversals, especialment de gènere i diversitat sexual, i interseccionals, perquè les dones tenen un paper preponderant en la provisió de cura familiar en diferents moments del cicle vital. L’economia de les cures és un concepte impulsat des de l’economia feminista que busca donar visibilitat i valor al treball de cura realitzat a les famílies i comunitats que no és socialment remunerat ni reconegut. També reivindica que el treball remunerat de cura es faci en condicions dignes i justes, i que hi hagi serveis i transferències del sector públic en l’àmbit de les cures. Considera que totes les esferes (familiar, comunitària, mercat laboral i administracions públiques) són essencials i estan interconnectades en la cura. 

  La crisi de la COVID-19 ha afegit més tensió encara a l’eix sistema-família-comunitat, ja que el sistema formalment organitzat (escoles i centres de dia, per exemple) ha transferit a les xarxes familiars (dones), convivencials i veïnals de les comunitats la responsabilitat sobre cures, suports i intervencions que, anteriorment, estaven en mans de l’esfera pública o mercantil.

  Aquesta crisi ha posat també de manifest que el sistema sota el qual s’organitza la reproducció i la cura de la vida és insostenible des d’un punt de vista social, personal i econòmic. Les treballadores de la llar i les cures —un sector especialment feminitzat, precaritzat i mal remunerat malgrat representar un treball fonamental per a la reproducció de la vida social i econòmica—, actualment es troben en una situació de màxima vulnerabilitat.

  Alhora, però, també han augmentat iniciatives solidàries i xarxes comunitàries de cures i suport mutu. Per tant, es reforça la necessitat de disposar d’un sistema públic de cures que garanteixi l’accessibilitat, l’equitat i la qualitat en l’entorn comunitari, capaç de crear aliances amb les iniciatives i xarxes comunitàries de cura.

  D’altra banda, l’augment de l’esperança de vida i les millores en serveis socials, d’atenció sanitària i l’adopció d’estils de vida saludables han fet que les persones visquin més anys. Actualment, un 18% de la població catalana és major de 65 anys i les projeccions de l’Idescat per al 2030 indiquen que pot arribar al 22,3%. Per això és necessari revisar el sistema de cures. Les persones han de poder envellir i viure el màxim temps possible al domicili, en resposta a una aspiració vital i al dret social a rebre una atenció de qualitat.

 • La Diputació de Barcelona posa en marxa aquest projecte amb l’objectiu de plantejar una sèrie d’actuacions i projectes a curt, mitjà i llarg termini per garantir el dret social a la cura i avançar cap a un nou model de cures a la província de Barcelona.

  El projecte incorporala perspectiva de gènere i de diversitat sexual, fent que totes les actuacions posin en el centre les persones i les seves necessitats i tenint en compte les desigualtats de gènere i socials en la cura. També té en comptela perspectiva de cicle de vida, incorporant la diversitat de necessitats de cures al llarg de la vida, el reconeixement de la vulnerabilitat universal i la interdependència, i, finalment, la perspectiva interseccional, marcada per les cadenes globals de cures.

  El valor de la Diputació és, doncs, aportar espais de coneixement, de xarxa i de cocreació amb els municipis, i també amb les entitats socials i les persones expertes, així com recursos de suport tècnic i econòmic per desenvolupar projectes innovadors i reforçar serveis existents que permetin avançar cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat.

 • 1. Contribuir a garantir el dret social a les cures, a través del reforç i la millora de la qualitat dels recursos i serveis públics locals de cures en l’entorn domiciliari.

  2. Promoure el reconeixement social de les cures i avançar cap a un nou model de cures en la comunitat des de l’equitat de gènere a través de la sensibilització de la població i els ens locals per fer visible l’actual divisió sexual del treball i els usos del temps diferenciats entre homes i dones.

  3. Oferir suport a les persones cuidadores no professionals per reduir els impactes de la sobrecàrrega de les cures en la salut física, psicològica i emocional, i en els àmbits laboral, econòmic, relacional i de projectes vitals, i avançar cap a la corresponsabilitat de les cures.

  4. Disminuir la soledat no volguda de les persones grans, i els factors de risc que representa per al  seu benestar i salut, a través de la intervenció comunitària.

  5. Avançar en el suport, l’autocura i el reconeixement social de les persones treballadores del sector de les cures.

 • Coneixement i innovació social

  Estudis i publicacions

  — Diagnosi dels serveis de cures d’entorn domiciliari i comunitari: context sociodemogràfic, característiques i tendències dels serveis a la província de Barcelona.

  — Diagnosi dels serveis de cures d’entorn domiciliari i comunitari: una visió de gènere i interseccional des dels agents implicats en les cures a la província de Barcelona.

  — Informe de recomanacions del Fòrum de Persones Expertes en Cures cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat.

  — Revisió d’experiències internacionals i estatals d’innovació en l’atenció social domiciliària.

  — Estudis de cas d’innovacions en el servei d’ajuda a domicili.

  — Estudi de diagnòstic sobre l’assistència personal.

  Suport als municipis per proveir recursos i serveis de cures i de suport a les cures

  Recursos

  — Nexes: programa d’atenció a la soledat no desitjada de les persones grans.

  — Espais d’innovació en la prestació de serveis socials d’atenció domiciliària.

  — Servei Local de Teleassistència: digitalització i tecnologies de cura a les llars.

  — GSAM: procés d’avaluació i millora.

  — Acompanyament a municipis cuidadors.

  Sensibilització en el valor de la cura i la corresponsabilitat

  Recursos

  — Tallers de suport i corresponsabilitat de les cures.

  — Vídeos “Les cures als municipis i comunitats”.

 • Àrea responsable
  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social

  Àrees implicades
  Àrea d’Educació, Esports i Joventut
  Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

 • 55.792.125,00 €
  2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les persones
08 / 22