Barris i comunitats: motors de transformació social header cover

Barris i comunitats:
motors de transformació social

07 / 22 Projectes Transformadors Les persones
Les persones
Imatge decorativa

 

El Projecte impulsa intervencions integrals en barris on conflueixen situacions de vulnerabilitat social i urbana, amb l’objectiu de reduir les desigualtats socioeconòmiques, promoure-hi la convivència inclusiva, la participació i la cohesió social.

S’estructura en l’eix social reconeixent i potenciant els barris i les comunitats com a agents impulsors de transformació, en la línia de la nova agenda urbana de la Unió Europea. Així, es vol reforçar el paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal (espais públics, comunitats veïnals i equipaments municipals) a través d’accions que promoguin l’impuls i l’accessibilitat als espais de sociabilitat, que garanteixin una existència autònoma i unes condicions de vida dignes, i que treballin en favor de la igualtat d’oportunitats. S’entén l’apoderament comunitari com un valor en si mateix, base d’una ciutadania activa, propositiva i resilient.

 • La pràctica totalitat dels grans municipis de la corona metropolitana i algunes de les principals ciutats de la zona interior de la província de Barcelona acullen barris construïts durant l’època dels grans fluxos migratoris de l’Estat espanyol, als anys seixanta i setanta del segle passat.

  Als centres històrics d’aquests barris es concentren habitatges amb males condicions i en entorns urbans on viuen persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Es tracta de territoris que combinen diversos factors de desavantatge, els quals generen una dificultat afegida en l’assoliment de la igualtat d’oportunitats real i la promoció econòmica i social de les persones. Tot plegat, doncs, genera un impacte negatiu en la cohesió social d’aquests barris, ja que la segregació social i residencial acaba engendrant estigmatització, baixa participació social i una escassa organització veïnal.

  Són diverses les causes que poden explicar aquesta situació de manca de cohesió social. D’una banda, l’envelliment de la població, les migracions internacionals, així com la diversificació de les estructures familiars i els nous models de convivència, que requereixen una intervenció sensible a la interculturalitat i la interseccionalitat; d’altra banda, el mal estat d’alguns habitatges, que reclama una intervenció més social, atès que l’habitatge digne és clau per a la inclusió social.

  A tot això cal sumar-hi l’impacte negatiu que ha tingut la COVID-19. En aquest sentit, el projecte «Barris i crisi» de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) va mostrar com, durant la darrera crisi econòmica, els barris i municipis on el teixit relacional era més fort i tenia més capacitat per organitzar-se i associar-se van resistir millor la situació de crisi, i també es va constatar una major feblesa en el teixit comunitari i veïnal dels barris més vulnerables.

  Ateses aquestes circumstàncies, el projecte «Barris i comunitats: motors de transformació social» pretén intervenir en aquestes àrees, recuperant la visió integral de la Llei de barris, impulsada per la Generalitat de Catalunya durant el període 2004/2010; però, com a especificitat, ho vol fer posant les persones al centre de la intervenció.

 • El projecte s’estructura en l’eix social, entès com a element motriu del conjunt d’actuacions que es preveuen abordar des d’una aproximació interseccional i intersectorial per a una resposta integral, reconeixent i potenciant els barris i les comunitats com a eixos tractors de transformació, en la línia de la nova agenda urbana de la Unió Europea.

  Així, es vol reforçar el paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal, com els espais públics, les comunitats de veïns i els equipaments municipals, i fer-ho actuant sempre sota les premisses del fet demogràfic, habitacional-residencial, territorial i ecològic, socioeconòmic i de salut comunitària.

 • 1. Generació i divulgació de coneixement entorn dels projectes als barris.

  2. Impuls d'una figura professional específica per a projectes municipals als barris.

  3. Promoció d'accions de lluita contra la pobresa, l’exclusió i la vulnerabilitat social en els projectes als barris.

  4. Promoció d’accions per apoderar el veïnat perquè tingui un paper actiu en el procés de transformació del barri, reforçant vincles de confiança i la cohesió, en els projectes als barris.

  5. Promoció d’accions per a un model urbà sostenible, cohesionat i saludable en els projectes als barris.

 • 1. Marc conceptual
  Marc conceptual propi basat en el barri com a espai prioritari d’intervenció i el desenvolupament de l’eix social en els programes d’intervenció urbana integral. Es tracta d’un marc que permeti concretar, validar i consolidar les fonts conceptuals existents; alinear el marc d’actuació a les estratègies d’intervenció urbana nacionals i internacionals; confirmar els objectius estratègics del programa i la seva concreció en objectius operatius; validar els principis d’actuació proposats; i establir els elements centrals per a l’operativització. El producte final de l’actuació és un estudi sobre la política social en els projectes de transformació urbana.

  2. Diagnòstic territorial
  S’elaborarà un diagnòstic territorial per conèixer el context i les característiques dels barris de la província de Barcelona des d’una aproximació integral que reculli diferents indicadors, que permeti prioritzar els territoris d’intervenció, comparar la situació del barri respecte la ciutat/entorn, identificar les línies estratègiques d’actuació prioritària per cada territori i aproximar-se a la realitat en diferents moments fent el seguiment de la seva evolució.

  3. Construcció de l’equip del projecte i aliances
  Crear equips de gestió transversals específics per a la conceptualització i implementació del programa. Reforçar les aliances entre els diferents serveis i gerències que integren l’Àrea amb la resta d’àrees de la Diputació de Barcelona i altres institucions públiques, acadèmiques, professionals i socials.
  Els productes finals de l’actuació són la secretaria tècnica, l’equip de projecte, un espai cooperatiu amb altres àrees de la Diputació de Barcelona i la col·laboració acadèmica i institucional.

  4. Implementació del programa
  Dur a terme projectes municipals als barris, als quals es prestarà un reforç en recursos tècnics, econòmics, materials i formatius. Es definirà una figura professional que treballarà en els projectes als barris, es dissenyarà un model de projecte i s’establiran mecanismes de seguiment, coordinació i avaluació.
  Els productes finals de l’actuació són un marc regulador dels suports vinculats al programa per als ajuntaments, la definició de la figura professional que treballarà als projectes als barris, el model dels projectes, instruments de seguiment de la seva implementació, així com un instrument d’avaluació.

  5. Desplegament territorial del programa
  Prestar suport econòmic i acompanyament tècnic als municipis per dissenyar el seu propi projecte al barri, reforçar els professionals al territori i desplegar les actuacions.
  Els productes finals de l’actuació són els projectes dels barris, els equips de dos agents de convivència per a cada barri, les actuacions específiques als barris d’intervenció, l’assessorament i acompanyament tècnic en la implementació dels projectes, la formació a mida per als professionals del projecte, espais d’intercanvi de coneixements i experiències professionals, i materials tècnics. Un dels productes d’aquesta actuació és un fons de prestació econòmic al Catàleg de Serveis 2021.

 • Àrea responsable
  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social

  Àrees implicades
  Àrea d’Acció Climàtica
  Àrea d’Educació, Esports i Joventut
  Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
  Àrea de Cultura
  Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
  Àrea de Presidència

 • 7.000.000€
  2020, 2021, 2022, 2023

Projectes Transformadors | Les persones
07 / 22