L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement sobre habitatge. L’objectiu de l’OLH és donar resposta a les necessitats dels ens locals en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d’habitatge. 

La producció i difusió d’informació estadística ha estat des dels seus inicis un dels elements claus de l’OLH. L’OLH ofereix una visió sintètica de dades per facilitar la presa de decisions i recolzar als ajuntaments en la planificació, l'avaluació i el seguiment de la situació de l‘habitatge al seu municipi.  

 

 

 

 Dades

Normativa

 Publicacions

 Jornades i Espais

 Xarxa i recerca

 Avaluació 

Observatori Metropolità 

 de l'habitatge de Barcelona

 

 

Objectius

Els objectius generals que desenvolupen la missió de l'Observatori Local d'Habitatge de la província de Barcelona queden definits de la forma següent:

  • Identificar i donar a conèixer de forma constant les necessitats d'informació i coneixement del ajuntaments en matèria de política local d'habitatge, tant les actuals com les de caràcter emergent.
  • Detectar, centralitzar i difondre aquella informació i coneixement produït pels diferents agents que sigui rellevant per a la política local d'habitatge.
  • Posar a disposició dels governs locals tota la informació i el coneixement necessari per a la presa de decisions informada en matèria de política d'habitatge.
  • Estimular l'adopció d'una visió local en la producció teòrica i empírica en l'agenda de recerca i en els programes de producció de dades dels diferents agents. Promoure la creació de nous estudis, dades i desagregacions que contemplin el nivell municipal i inframunicipal.
  • Identificar aquelles tendències i fenòmens emergents susceptibles de tenir un impacte en les polítiques locals d'habitatge.
  • Promoure la transferència de coneixement i experiències a diferents nivells, promovent la innovació en l'àmbit de l'habitatge.

Àmbit territorial

  • En relació a l'àmbit territorial de treball, l'observatori es planteja focalitzar el seu interès, en primer lloc, en l'àmbit provincial actuant com un observatori provincial d'habitatge.
  • En segon lloc, l'observatori vol abordar també l'àmbit municipal. Així doncs, l'observatori es planteja com a repte, no només el tractament d'informació rellevant pel conjunt de la demarcació de Barcelona sinó la també la voluntat d'oferir informació a nivell de cadascun dels 311 municipis de la demarcació.

Col·laboracions

L'Observatori està obert a treballar  amb tots aquells actors i professionals de l'àmbit del coneixement entorn a l'habitatge. Actualment, l'observatori manté col·laboracions amb els següents agents: