Avaluació  

Panel de Polítiques Públiques d'Habitatge

El Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge és un projecte conjunt entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.

L’objectiu del projecte és recollir i analitzar de forma periòdica informació sobre el disseny i desenvolupament de les polítiques locals d'habitatge.

Es revisen qüestions tant importants per a la comparativa de polítiques com: definició d’objectius i preocupacions en matèria d’habitatge, principals actuacions, descripció i canvis de les estructures de gestió, establiment de xarxes, avaluació de les polítiques implementades, etc.

El Panel es construeix a partir d’una enquesta bianual als ajuntaments de més de 10.000 habitants de Catalunya, parant especial atenció a la demarcació de Barcelona (participació del 86% entre els municipis de Barcelona).

 

 

 

La continuïtat i consolidació del Panel permet l’anàlisi de l’evolució temporal de les polítiques locals d’habitatge. Les quatre edicions del Panel fan referència a dades de l’any 2012 fins el 2018. A continuació podeu consultar tots els informes.

Les característiques generals de l'estudi, la metodologia i els resultats de la resta d'onades i temàtiques poden consultar-se al web de la Fundació Carles Pi i Sunyer

 

Altres avaluacions

  • Avaluació del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), un servei impulsat per la Diputació de Barcelona (DIBA) i l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) per ajudar a famílies de la demarcació de Barcelona en risc de perdre l’habitatge habitual com a conseqüència de les dificultats de pagament.
  • Avaluació del Valor Social Integrat (VSI) dels ajuts a l’adquisició d’habitatges de l'Oficina d'Habitatge. L'estudi analitza i quantifica en termes monetaris el valor social dels ajuts a l’adquisició d'habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte o habitatges a preu per sota mercat