CAESEN

Convocatòries de subvencions finançades en el marc dels fons NextGenerationEU que són d'interès pel món local

En aquest apartat trobareu informació bàsica referent a les convocatòries de subvencions finançades amb fons Next Generation EU d'interès per al món local.

PREVISIÓ CONVOCATÒRIES 2023

A continuació es mostren a previsió obertura de convocatòries per l'anualitat 2023:

CONVOCATÒRIES OBERTES

Les convocatòries següents es troben en termini de presentació de sol·licituds OBERT.

Cliqueu a sobre del nom de cada convocatòria per a major detall. 

Sector: Formació professional

Component: Component 20

Descripció: Ajudes per al desenvolupament de projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en l'àmbit de la formació professional liderats per centres de formació professional sostinguts amb fons públics i coparticipats per empreses o entitats. i per a l'exercici econòmic de l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Es consideren projectes d'innovació i recerca aplicada i transferència del coneixement en formació professional, a l'efecte d'aquesta convocatòria, aquells projectes amb capacitat per a generar, compartir i mobilitzar coneixements, productes i recursos d'utilitat social i econòmica entre els centres de formació professional, les empreses i entitats participants. Es tracta de projectes amb noves fórmules en resposta a l'evolució experimentada per les famílies, sectors i perfils professionals, formes de gestió i organització empresarial, als requeriments de processos tècnics emergents i la millora de la competitivitat nacional i internacional de les empreses, a les necessitats de canvi metodològic per a un millor desenvolupament competencial i transició al mercat laboral de l'alumnat del sistema de formació professional, així com per a atendre les necessitats de perfils professionals amb formació STEAM.

Òrgan Convocant: Secretaria General de Formació Professional

Sol·licitud i termini de presentació: Des de l’1 de Setembre de 2023 al 29 de Setembre de 2023. 

Únicament es podrà emplenar la sol·licitud a través de l'aplicació oberta en la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Beneficiaris:

a) Els centres espanyols de titularitat pública que imparteixin ofertes formatives del Sistema de Formació Professional.

b) Els centres espanyols de titularitat privada que mantinguin concert educatiu amb les administracions educatives per a impartir formació professional o que estiguin inscrits en el Registre de centres autoritzats per a impartir accions formatives vinculades al Sistema de Formació Professional, i rebin fons públics per al desenvolupament d'aquestes, almenys en els dos últims anys.

c) Organismes públics i empreses, públiques o privades.

d) Els Centres de Referència Nacional

Tipus de convocatòria: concurrència competitiva

Línies temàtiques dels projectes: Els projectes d'innovació presentats per empreses o entitats s'ajustaran a una o diverses de les següents línies temàtiques:

Línia 1. Innovació tecnològica, mediambiental, de processos de producció o de prestació de serveis. Transferència de coneixement entre empreses o entitats i centres de formació professional i, mitjançant l'intercanvi d'experiències innovadores o de R+D+i, a nivell nacional, autonòmic o local.

Línia 2. Desenvolupament de competències professionals vinculades a la digitalització, com ara les relacionades amb la indústria 4.0. o el desenvolupament de xarxes de comunicació 5G, i l'economia circular, entre altres.

Línia 3. Promoció de l'equilibri de gènere en l'accés de la dona als perfils de formació professional relacionats directament o indirectament amb les titulacions de formació professional STEAM i a la seva inserció professional.

Línia 4. Creació d'estructures per a la promoció de la competència emprenedora, vinculada a centres de formació professional (vivers, incubadores d'empreses, etc.), que estimulin la competència emprenedora, i que facilitin la transició al mercat laboral des de l'entorn formatiu, aportant el marc, les normes, el suport i l'acompanyament necessaris.

Línia 5. Disseny de reptes o projectes de formació, que permetin la innovació metodològica cap a l'aprenentatge basat en reptes, amb atenció especial a la incorporació de competències transversals, incloent dissenyo-tipus d'adaptacions tècniques i estructurals d'espais formatius a noves metodologies.

Línia 6. Desenvolupament d'ecosistemes d'innovació estables entre els principals agents de cada sector professional estrenyent i garantint la col·laboració, l'excel·lència del talent dels seus professionals i la transferència del coneixement entre centres de formació professional, empreses i/o entitats especialistes en innovació d'aquest.

Despeses elegibles:

1. L'ajuda es destinarà a finançar les despeses derivades del projecte, la tipologia i les condicions del qual per a la seva elegibilitat i justificació es recullen en l'annex III, conforme al que s'estableix en l'article 31.9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Així mateix, seran aplicable les instruccions de justificació econòmica i tècnica de la Secretaria General de Formació Professional, que seran elaborades després de la publicació de la resolució de concessió de les subvencions conforme a la present convocatòria. Les despeses generades a les empreses i entitats participants, així com la participació en despeses generals, hauran de considerar-se a preu de cost real, de conformitat amb el que s'estableix en el citat annex III.

2. Queden exclosos com a despeses elegibles i, per tant, subvencionables, l'execució d'obres, així com l'adquisició d'equipaments que tinguin el caràcter d'inventariables per a l'execució del projecte. Per al cas dels equipaments, podrà recórrer-se a figures contractuals mercantils com ara l'arrendament, que no suposin una adquisició en ferma.

Durada dels projectes:

La durada dels projectes serà variable en funció dels seus objectius i característiques. Els projectes podran desenvolupar-se durant dos anys a partir del moment de la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria.

Dotació econòmica:

1. L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria serà de 30.000.020,00 euros.

2. Per als projectes, cadascun dels centres de formació professional que participin en el projecte podrà sol·licitar una quantitat màxima de 50.000 euros. En el cas de les empreses o entitats, aquesta quantia màxima serà de 20.000 euros.

3. L'import màxim sol·licitat per projecte no podrà excedir de 120.000 euros. En tot cas, la quantitat final concedida no superarà el cost econòmic pressupostat per al conjunt del projecte i de cadascuna de les activitats i accions previstes.

4. Amb caràcter excepcional podran sol·licitar-se finançament complementari al màxim establert de 120.000 € 0 €, sempre que s'acrediti la necessitat d'aquest augment (...)

+ informació:

Resolució

Extracte

Component 20

Sector: Esport

Component: Component 26

Descripció: L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a la promoció de la igualtat en l'esport i el foment de l'esport mitjançant la prescripció de l'activitat física i l'exercici físic per a la ciutadania, en una acció directa clara per augmentar la pràctica esportiva femenina i per potenciar la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat en l'activitat fisicoesportiva, d'acord amb els cinc programes que es defineixen a les bases específiques de l'annex 2.

Òrgan convocant: Departament de la Presidència/Consell Català de l’Esport.

Termini per a la presentació de les sol·licituds: El que indiqui la convocatòria (pendent de publicació).

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de l’eacat.

Beneficiaris: Poden ser sol·licitants d'aquestes subvencions, entre d’altres:

Per al programa 5 “Suport a la creació d'estructures esportives o comunitàries municipals (unitats actives d'exercici físic) mitjançant la implementació de la recepta d'exercici físic i esport del Pla d'activitat física, esport i salut (PAFES)”:

a) Ens locals.

b) Consells esportius

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva.

Despeses subvencionables: Per a tots els programes, es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb l'execució de cada projecte presentat, que resultin estrictament necessàries i que s'efectuïn en el termini que estableixen aquestes bases i en les condicions que es determinen a continuació.

 1. Sou base del personal tecnicoesportiu al servei de les entitats perceptores de les subvencions, per raó del treball acomplert.

 2. Desplaçaments i estades individuals del personal directiu que acrediti la relació directa del desplaçament amb l'activitat o esdeveniment esportiu

 3. Lloguers d'instal·lacions, esportives i no esportives, destinades a aquestes activitats i despeses extraordinàries de funcionament i obertura, en el cas d'instal·lacions pròpies o de gestió de l'entitat.

 4. Despeses de desplaçaments de grup, de personal tecnicoesportiu, dels esportistes i del personal oficial (no personal de gestió) només si participen en aquestes activitat.

 5. Taxes de federacions esportives.

 6. Adquisició de trofeus i medalles per als participants.

 7. Adquisició de vestimenta esportiva i material específicament esportiu fungible

 8. Despeses de farmaciola.

 9. Treballs de naturalesa tecnicoesportiva, de comunicació i de difusió esportiva duts a terme per empreses externes o professionals independents.

 10. Elaboració de cartells, programes, impresos, amb suport de paper o altres.

Termini d'execució de les actuacions: El període en què es pot portar a terme l'activitat és de 12 mesos o una temporada esportiva que es concreti a la convocatòria. Tanmateix, aquest període pot ser modificat en la convocatòria corresponent si es considera convenient per necessitats del programa.

Pressupost: El que determini la convocatòria (pendent publicació)

Finançament: : Els imports màxims per a cada actuació són:

Per al programa 5, hi ha un import màxim de 30.000,00 euros per actuació

+ informació:

Sector: Transició digital del cicle de l’aigua.

Descripció: L’objectiu d’aquesta convocatòria és la modernització del cicle d'aigua per a produir una millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua, reduint les pèrdues d'aigua en els sistemes de distribució d'aigua i millorant les infraestructures de tractament d'aigües residuals. Es persegueix que la gestió de l'aigua sigui eficient i sostenible.

Òrgan convocant: Ministeri per a la Transició Ecològica y el Repte Demogràfic

Termini per a la presentació de les sol·licituds: del 30 d'octubre al 13 de desembre de 2023.

Les sol·licituds i altres comunicacions s’hauran de presentar a través de la seu electrònica MITECO

Beneficiaris: Podran ser beneficiàries, per a les actuacions incloses en els projectes que es desenvolupin en el seu àmbit territorial:

 1. Les persones jurídiques o les unions temporals d'empreses, que siguin operadors, titulars o tinguin les competències, en qualsevol mena de modalitat de conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable, dels serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals, tant en el supòsit de la prestació d'aquests serveis en règim de gestió directa, amb expressa inclusió dels consorcis públics i qualsevol altra corporació de dret públic relacionada amb la gestió del cicle de l'aigua, com en el supòsit de la prestació d'aquests serveis en règim de gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes en la normativa aplicable. En aquest últim supòsit podran ser també beneficiaris, a més dels operadors dels serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes, els ajuntaments, mancomunitats i altres ens locals d'àmbit supramunicipal titulars dels citats serveis, així com les Diputacions, Comunitats Autònomes uniprovincials, Cabildos i Consells insulars.
 2. Agrupacions de sol·licitants, segons es defineixen en l'article 3.6 de la present ordre, formades per dues o més subjectes descrits en l'apartat a) que es constitueixin conforme a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Per a optar a aquests ajuts, cada projecte haurà d’incloure un o diversos termes municipals, de manera que, individualment o de forma conjunta (incloent les entitats supramunicipals amb personalitat jurídica), el projecte seleccionat atengui, com a mínim, a una població permanent no inferior a 20.000 habitants.

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva.

Actuacions subvencionables:

 1. Tipus A: Elaboració/actualització o millora d'estratègies, plans, redacció de projectes constructius o estudis que promoguin el compliment de la normativa sectorial associada i que promogui la millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i l'adaptació al canvi climàtic en qualsevol àmbit territorial que de servei als termes municipals inclosos en la proposta presentada, en qualsevol de les següents tipologies:
 • Plans d’emergència davant de situacions de sequera.
 • Protocols de vigilància, plans sanitaris i gestió del control de la qualitat de les aigües de consum humà.
 • Plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament. 
 • Plans per al foment de l’ús d’aigua regenerada.
 • Plans municipals de protecció civil.
 • Estudis per al diagnòstic, control i gestió de les fugues estructurals.
 • Desenvolupament d’estudis hidrogeològics per a la millora del coneixement de les aigües subterrànies i l’establiment de perímetres de protecció de les captacions prioritàries.
 • Modelització cartogràfica i numèrica de les xarxes i sistemes d’abastament i sanejament de tot el cicle urbà.
 1. Tipus B: Intervencions específiques de millora de l'eficiència i digitalització del cicle urbà de l'aigua:
 • Actuacions de millora de l’eficiència, digitalització i monitorització centrades en les infraestructures de captació de l’aigua o punts d’entrega per a l’ús públic.
 • Actuacions de millora de l’eficiència i digitalització sobre qualsevol element del sistema d’abastament, incloent xarxes de distribució.  
 • Actuacions de millora de l’eficiència, digitalització i monitorització sobre el sistema de sanejament i depuració, derivats de la implantació dels plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament.
 • Actuacions de millora de l’eficiència, digitalització i monitorització en els punts de vessament d’aigües residuals assignats al beneficiari.
 • Actuacions complementàries de millora de l’eficiència.  
 • Instal·lació i millora d’eines de comunicacions (Internet of Things).
 1. Tipus C: elaboració/actualització o millora de plataformes, portals web o sistemes d'informació i eines digitals:
 • Desenvolupament i millores de portals web de les administracions responsables i operadors en general.
 • Millora o desenvolupament de sistemes d’informació i eines digitals per al foment de la gestió de la informació generada.

Termini d’execució de les actuacions: entre l'1 de febrer de 2020 i el 30 de juny de 2026.

Finançament:  La dotació pressupostària de la convocatòria és de 200 milions d’euros.

L'import màxim de l'ajut a concedir per cada sol·licitud serà de fins a 10.000.000 euros i l'import mínim serà d’almenys, 500.000 d'euros, amb el condicionant que l’òrgan instructor es reserva el dret d’atorgar una subvenció inferior a la quantitat demanada pel sol·licitant.

Es reserven 60.000.000 euros per a la subvenció de projectes presentats per agrupacions de sol·licitants o per sol·licitants individuals, sempre que els projectes abastin més de 5 termes municipals.  

La intensitat màxima de l'ajuda respecte dels costos elegibles subvencionables per tipus d'actuació es defineixen a l'annex I l’Ordre TED 919/2023.

+ informació:

Bases Reguladores

Modificació Bases i Convocatòria 2023

Component 5 PRTR

Seu electrònica MITECO

Web de l'ens convocant

 

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 22/11/2023.
 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 22/11/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Transformació Ambiental I bioseguretat

Descripció: La finalitat d'aquests ajuts és la realització d'inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de ramat i a inversions en bioseguretat en vivers dutes a terme per determinats productors de materials vegetals de reproducció, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Concretament i pel que fa als ajuts destinats a inversions en bioseguretat en vivers, en virtut de la facultat prevista a l'article 24 del Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, que estableix la possibilitat que les comunitats autònomes puguin afegir línies específiques d'ajut a les ja previstes en la norma esmentada, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vol regular la subvenció d'inversions destinades a evitar els danys causats per la fauna cinegètica.

Òrgan convocant: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Termini per a la presentació de les sol·licituds: des del 20 de juliol i fins el 20 de setembre de 2023.

Beneficiaris: Els beneficiaris de les ajudes a centres ja existents seran les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, titulars dels centres de neteja i desinfecció autoritzats i registrats per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en l'àmbit territorial de la qual estiguin situats, que acreditin la inversió en les seves instal·lacions i a la qual hauran de presentar la corresponent sol·licitud. En el cas de construcció de nous centres, els beneficiaris seran les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que presentin la sol·licitud per a la construcció del centre concorde a aquest reial decret, en la comunitat autònoma en què vagin a situar.

Tipus de convocatòria: Per concurrència competitiva.

Actuacions  subvencionables: A més de les inversions subvencionables establertes a l’article 12 de les bases reguladores aprovades pel Reial Decret 949/2021, de 2 de novembre (instal·lació o modernització d’estructures i malles en els llocs de producció d’MVR, instal·lació d’alguna infraestructura addicional, sempre que el resultat final de la inversió estableixi un sistema de protecció eficaç davant d’insectes vectors, i instal·lacions d’equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers), són subvencionables les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MVR) davant la fauna cinegètica, consistents en:

 • Tancament perimetral: per protegir l'espai mitjançant una barrera física que impedeixi l'entrada a la superfície delimitada de la fauna cinegètica.
 • Reforç per a tanques ja existents: per augmentar la protecció de l'espai que ja disposa de tancament perimetral, reforçant els trams amb desperfectes o tot el perímetre, i evitar l'entrada de la fauna cinegètica que pugui entrar aixecant o deformant les malles.
 • Tancat amb pastor elèctric: per protegir l'espai mitjançant un tancament perimetral electrificat que dificulta l'entrada de fauna cinegètica a la superfície delimitada.
 • Protectors individuals: per protegir l'arbre o arbust de ser rosegat pels conills.

Termini d’execució de les actuacions: Les inversions subvencionables s'han de realitzar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut i sempre iniciades amb anterioritat a l'1 de gener de 2024.

Finançament:

La dotació d'aquesta convocatòria és de 2.077.412,25 euros

La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada, i la inversió màxima subvencionable és de 120.000 euros per cada instal·lació. Aquesta quantia pot variar entre el 40 i el 70% de l’import sol·licitat per a la inversió segons el nombre de persones beneficiàries i el pressupost disponible. 

L'import màxim de concessió per inversió és de 84.000 euros.  

+ informació:

Bases Reguladores_Ordre ACC/159/2023 de 15 de juny

Bases Reguladores_RD 949/2021, de 2 de novembre

Convocatòria RESOLUCIÓ ACC/2613/2023, de 13 de juliol

Sector: Ocupació

Descripció: La finalitat d’aquest programa és la contractació, en la modalitat de contracte per a l'obtenció de la pràctica professional, de les persones joves destinatàries com a mitjà d'adquisició de primeres experiències professionals en les administracions públiques, així com de competències i habilitats socials i professionals.

Línies de contractació:

1. Ocupacions verdes.

2. Competències digitals.

3. Ocupació general.

Òrgan convocant: Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Termini per a la presentació de les sol·licituds: Del 25 de juliol i fins el 6 de setembre del 2023.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:

a) Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o dependents.

b) Les altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, entre les quals s'inclouen les entitats del seu sector públic institucional, les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya i les seves entitats dependents que formin el sector públic de cada universitat, i altres entitats de dret públic que per atribució legal o reglamentària pertanyin al sector públic de la Generalitat de Catalunya.

c) Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

Persones destinatàries: Les persones que siguin contractades hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques. Aquests requisits s'hauran de complir a l'inici del contracte.

Tipus de convocatòria: Concurrència no competitiva.

Actuacions subvencionables:

 • Costos salarials, incloent la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social. D'acord amb el que s'estableix a l'article 11.3.i) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, la remuneració de la persona contractada en pràctiques serà la fixada al conveni col·lectiu aplicable en l'empresa per a aquest contracte o, en el seu defecte, del grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions desenvolupades i en cap cas podrà ser inferior a la retribució mínima establerta per al contracte per a la formació en alternança ni al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu.

Termini d'execució: Les actuacions subvencionables es podran iniciar a partir de la data de resolució d'atorgament i  i fins el 15 de desembre de 2023, i han de finalitzar com a màxim el 14 de desembre de 2024.

Requisits:

• La durada del contracte serà de 12 mesos.

• Segons el nombre de contractes a sol·licitar, la distribució prevista és la següent:

o En cas de sol·licitar un o dos contractes, com a mínim un haurà de ser de la línia a), ocupacions verdes, segons s'especifica a l'annex 2 de la Resolució,

o b), competències digitals, segons s'especifica a l'annex 3 de la Resolució.

o En cas de sol·licitar tres o quatre contractes, com a mínim dos hauran de ser de la línia a) o de la línia b). o En cas de sol·licitar cinc contractes o més es distribuiran de la següent manera:

• Mínim de 20% es destinarà a la línia d’ocupacions verdes.

• Mínim de 20% es destinarà a la línia d’ocupacions en competències digitals.

• Un màxim del 60% per a la línia d’ocupació general.

• En el supòsit que una entitat presenti més d'una sol·licitud, es tindrà en consideració i es valoraran de forma conjunta el nombre total de contractacions als efectes de donar compliment a aquest requisit.

• Cada entitat podrà sol·licitar un nombre màxim de10 contractes, tret dels Departaments de la Generalitat, que podran sol·licitar un màxim de 10 contractes cadascun d'ells.

Finançament: 

L'assignació total d'aquesta convocatòria és de 9.408.890,08 euros.

Es distribuirà per mòduls de la següent manera:

 • Mòdul A: El mòdul ascendirà a 1.783,83 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 al 5, tots dos inclusivament, i mes de contractació (21.405,96 euros per any de contractació).
 • Mòdul B: El mòdul ascendirà a 2.675,74 euros per persona contractada en els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, tots dos inclusivament, i mes de contractació (32.108,88 euros per any de contractació).

D'acord amb això, l'import d'aquesta subvenció a concedir es calcularà en funció de les previsions recollides en el projecte presentat del nombre de persones a contractar, els mesos de contractació de cadascuna d'elles i el mòdul segons el grup de cotització de la Seguretat Social que correspongui abans assenyalat.

+ informació:

Bases Reguladores

Modificació Bases Reguladores

Convocatòria 2023

Component 23 del PRTR

 

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 16/08/2023.
 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 16/08/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Innovació tecnològica i transferència del coneixement

Descripció: Aquesta convocatòria té com a objecte l’aprovació de les bases reguladores dels següents ajuts: 

 • Ajuts Cervera a Centres Tecnològics per a la realització d’R+D en tecnologies prioritàries. L’objectiu d’aquests ajuts és impulsar la realització de programes estratègics en tecnologies prioritàries i fomentar la col·laboració públicoprivada especialment en el sector empresarial, convertint-se en socis tecnològics i d’innovació estratègics que generin un impacte destacat en la inversió empresarial en R+D+i 
 • Ajuts a Ecosistemes d’Innovació basats en les Xarxes d’Excel·lència Cervera. L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar l’arribada a l’entorn economicosocial de capacitats tecnològiques desenvolupades pels Centres i Instituts Tecnològics d’Excel·lència “Cervera”. Es donarà suport, entre d’altres activitats, a la inversió en infraestructura i el seu ús compartit, la transferència i intercanvi de coneixements, el treball en xarxes i la cooperació transnacional; la prestació o canalització de serveis especialitzats, així com la col·laboració entre les empreses i altres organitzacions de l’agrupació.  

Les actuacions finançades s’emmarquen en el Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Científica-Tècnica i la seva Transferència, i en el Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació (2021-2023). 

Òrgan convocant: Ministeri de Ciència i Innovació

Termini per a la presentació de les sol·licituds:  des del 16 de juliol i fins el 21 de setembre de 2023 a les 12h.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris dels ajuts, en els termes que estableixin les convocatòries: 

 • Empreses, independentment de la seva forma jurídica i finançament 
 • Organismes públics de recerca 
 • Universitats i els seus instituts universitaris de recerca 
 • Institut de recerca sanitària acreditats  
 • Centres Tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal 
 • Associacions i fundacions 
 • Administracions públiques  

En cas de pluralitat de beneficiaris:  

Les agrupacions beneficiàries hauran d’estar integrades per Centres Tecnològics i/o centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal. Per a poder adquirir la condició de beneficiari, tots els integrants de l’agrupació sol·licitant hauran d’estar inscrits al registre de Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica en el moment de la presentació de la sol·licitud d‘ajut. 

El coordinador de l’agrupació haurà de ser un Centre Tecnològic.  

L’agrupació haurà d’estar integrada per un mínim de 3 i un màxim de 5 centres.  

Cada centre podrà presentar un màxim de 3 sol·licituds per convocatòria.  

Els membres de l’agrupació hauran de subscriure, amb caràcter previ a la formulació de la sol·licitud, un acord intern que en reguli el funcionament.  

Requisits:

Els programes estratègics hauran de complir els següents requisits: 

 • Els programes hauran de tenir un pressupost elegible mínim de 2.000.000 euros i màxim elegible de 3.500.000 euros 
 • Distribució pressupostària equilibrada per anys 
  • La participació mínim per entitat haurà de ser d’un 15% del pressupost elegible 
  • La participació màxima d’una entitat serà del 35% del pressupost elegible, excepte la del coordinador, que podrà ser de fins al 50%.  
 • De durada: el termini d’execució dels programes estratègics serà plurianual: les actuacions hauran de començar el 2023 i podran finalitzar, com a màxim, el 30 de juny de 2025.  

L’obtenció de l’ajut suposarà l’acreditació del beneficiari com a “Centre d’Excel·lència Cervera” en la tecnologia prioritària que hagi rebut l’ajut. 

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva.

Finançament:

El pressupost màxim per aquesta convocatòria serà de 40 milions d'euros.   

Els ajuts podran finançar fins el 100% de les despeses de l’actuació finançada per a la realització d’activitats no econòmiques d’organismes de recerca.  

+ informació:

Bases Reguladores

Extracte de la convocatòria de 13 de juliol de 2023

Enllaç a la web de l'òrgan convocant

 

Sector: Formació i competències digitals

Descripció: L'objectiu d'aquests ajuts és la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació per a l’adquisició i millora de competències digitals per impulsar l’emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere el en marc dels Programa de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Component 19 “Pla Nacional de Competències Digitals” del  Pla de Recuperació, Transformació i Resilència, finançat amb fons europeus Next Generation. Aquests ajuts es regeixen per les Bases Reguladores de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre.  

Òrgan convocant: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Termini per a la presentació de les sol·licituds: del 14 de juliol i fins el 3 d'agost de 2023.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries les entitats que estiguin inscrites, en el moment de presentar la sol·licitud, en el corresponent Registre de centres i entitats de formació.  

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva.

Actuacions subvencionables:

 • Les accions formatives subvencionables són les especialitats no conduents a certificats de professionalitat. Es tracta de formacions no formals amb una durada de 40 hores, orientades a l’adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital empresarial i l’emprenedoria. 
 • La modalitat de la formació serà presencial, incloent el recurs d’aula virtual.  
 • Les accions formatives es poden sol·licitar i atorgar per a grups de 6 alumnes com a mínim i fins a un màxim de 30 alumnes.  
 •  
 • Les accions formatives s’han d’adreçar prioritàriament a dones no ocupades residents preferentment en municipis de menys de 30.000 habitants, de forma que les capaciti per al desenvolupament professional i la inserció laboral. 
 • El percentatge de dones treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%. 

Termini d’execució de les actuacions: 30 d'abril de 2024.

Finançament: La dotació màxima de la convocatòria és de 16.979.420 euros.

El cost unitari per persona participant és de 520 euros.  

El repartiment del pressupost tindrà en compte el percentatge de dones desocupades en municipis de menys de 30.000 habitants a Catalunya, per tal de fer un repartiment equitatiu del pressupost, tenint en compte 7 demarcacions territorials.  

+ informació:

ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMT/2525/2023, de 4 de juliol, per la qual s'obre la tercera convocatòria per a l'any 2023, de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Sector: Esports

Descripció: La finalitat d'aquestes ajudes és contribuir a la inversió per a promoure la reforma sostenible i inclusiva d'instal·lacions i espais esportius en els quals es puguin desenvolupar projectes relacionats amb el sector del turisme esportiu, amb la finalitat de modernitzar la nostra indústria turística associada a l'esport, i coadjuvar a la consolidació d'estructures que fomentin la igualtat, difusió i visibilitat, la formació, l'eficiència energètica, la transformació digital i l'accessibilitat.

Òrgan convocant: Ministeri de Cultura i Esports a través del Consell Superior d’Esports.

Termini per a la presentació de les sol·licituds: del 12 de juliol i fins el 11 d'agost de 2023.

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris de les subvencions o ajudes  les Administracions Públiques territorials i aquells organismes públics i entitats de dret públic dependents d'aquestes Administracions Públiques, que siguin titulars d'instal·lacions i/o espais esportius en els quals es puguin desenvolupar activitats de turisme esportiu sostenible.

S’entendrà com a turisme esportiu aquell que impliqui desplaçament i/o allotjament de persones per a presenciar i/o participar en algun esdeveniment de caràcter esportiu o per a practicar activitat física i esportiva en tots els seus àmbits d’actuació. 

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva.

Actuacions subvencionables:

 • Adequació i millores d'espais i instal·lacions esportives.
 • Adequació i millora d'accessos i aparcaments.
 • Adequació de vestuaris i altres espais complementaris de suport a l'activitat esportiva, com a gimnasos, sales de readaptació i infermeria, així com residències i sales destinades a la formació.
 • Millores en l'eficiència energètica.
 • Adequació, adaptació i millores de les instal·lacions, sempre que el resultat impliqui una millora en la consecució dels objectius de transició ecològica, digitalització, igualtat i inclusió, accessibilitat i/o seguretat en les instal·lacions.
 • Actuacions que desenvolupin i/o millorin la digitalització de l'activitat turístic esportiva en tots els seus àmbits de desenvolupament.
 • Elaboració del disseny i/o projecte d'inversió de les actuacions recollides anteriorment.

Termini d’execució de les actuacions: entre l'1 de febrer de 2020 i el 30 de setembre de 2025.

Finançament: La dotació màxima de la convocatòria es de 36.185.000 €.

Màxim del 100% sobre el pressupost del projecte.

S’estableix un import total màxim a percebre per cada entitat beneficiària de 600.000 euros, independentment de si presenta un o dos projectes a la sol·licituds. 

+ informació:

Bases Reguladores

Web Consell Superior de Deportes

Extracte de la Resolució 

Sector: Energies renovables.

Descripció: Els ajuts tenen com a finalitat contribuir al compliment de l’objectiu d’instal·lar, com a mínim, 3.800 MW de generació renovable per al primer semestre de 2026. Amb la promoció de projectes d’aquest tipus es contribueix a la descarbonització de diferents sectors de l’economia, així com a la consecució dels objectius fixats al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i l’Estratègia Energètica a Llarg Termini 2050.  

Òrgan convocant: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Termini per a la presentació de les sol·licituds: des del 12 de juliol a les 9h i fins el 15 de setembre de 2023 a les 14h.

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris en les corresponents convocatòries qualsevol persona jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïda que tingui el seu domicili fiscal a Espanya, sempre que realitzin l’activitat indicada a les futures convocatòries. 

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva.

Actuacions  subvencionables:

Seran subvencionables aquells projectes de plantes de producció d’energia elèctrica i/o tèrmica a partir d’energies renovables compostos per una o diverses instal·lacions de tal manera que cada una d’aquestes instal·lacions ha d’estar contemplada en la següent llista,  

A) Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració: 

 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració a partir de biomassa 
 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració a partir de biogàs 
 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia eòlica amb emmagatzematge elèctric 
 • Centrals hidroelèctriques amb emmagatzematge elèctric 
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques amb emmagatzematge elèctric 

B) Instal·lacions de producció d’energia tèrmica: 

 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de biomassa 
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de biogàs 
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de geotèrmia o hidrotèrmia 
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’aerotèrmia 
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’energia solar amb emmagatzematge tèrmic 

Termini d’execució de les actuacions: el que determini la convocatòria (pendent de publicació).

Només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuts. 

Un mateix sol·licitant podrà presentar més d’un projecte subvencionable, tot i que l’ajut que s’atorgui no podrà superar el límit d’ajut per projecte i beneficiari que s’estableixi a la convocatòria corresponent.  

Finançament:

El pressupost total es determinarà a la corresponent convocatòria.

Les quanties i intensitats dels ajuts seran els que s’estableixin en les convocatòries (pendents de publicació). Tot i així, no podran superar els següents límits: 

 • Petites empreses en zones de repte demogràfic: 80% 
 • Petites empreses que no es trobin en zones de repte demogràfic: 75% 
 • Mitjanes empreses en zones de repte demogràfic: 75% 
 • Mitjanes empreses que no es trobin en zones de repte demogràfic: 70% 
 • Grans empreses en zones de repte demogràfic: 70% 
 • Grans empreses que no es trobin en zones de repte demogràfic: 65% 

En cap cas, els ajuts concedits a un mateix projecte i beneficiari podran superar els 15.000.000 euros.  

+ informació:

Bases Reguladores

Sector: Energia

Descripció: L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l’aprofitament d’energia geotèrmica profunda, en el marc del Component 7 “Desplegament i integració de les energies renovables” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation EU.

S’entén  per estudi de viabilitat l’avaluació tècnica, anàlisi i quantificació del recurs geotèrmic en una àrea determinada, incloent la realització de les actuacions exploratòries i de recerca necessàries per a la seva avaluació, així com la valoració tècnica-econòmica per a portar a terme un projecte de geotèrmia profunda, prioritàriament de mitja i alta temperatura, per a generació elèctrica o per a usos tèrmics directes i determinar, en última instància, les seves perspectiva d’èxit. Els ajuts tindran com a finalitat promoure actuacions que seran la base de futurs projectes, de caràcter innovador, per a l’aprofitament d’energia geotèrmica profunda. Es pretén doncs, impulsar el coneixement, localització i disponibilitat del recurs geotèrmic a tot el territori i, en particular, a les Illes Canàries. 

Òrgan convocant: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través d’IDAE

Termini per a la presentació de sol·licituds: Del 15 de juny a les 9h i fins el 7 de setembre de 2023 a les 13h.

Beneficiaris:

 • Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada
 • Consorcis o agrupacions empresarials de persones jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica que hauran d’adoptar qualsevol de les formes previstes. 

En el cas d’agrupacions empresarials de persones jurídiques, públiques o privades, un dels participants actuarà com a coordinar o representant de l’agrupació. 

Les entitats beneficiàries, o com a mínim una de les entitats participants en el cas d’agrupacions empresarials, hauran de ser sol·licitants o titulars del domini públic miner. 

Actuacions subvencionables:

Algunes de les actuacions subvencionables són:

 • Estudis previs de recopilació de documentació existent
 • Realització d’assajos geològics, geofísics, geoquímics i modelats numèrics corresponents a la fase inicial
 • Elaboració del projecte de sondeig d’investigació per a la seva aprovació administrativa 
 • Assajos i anàlisis de la informació recopilada
 • Proves i assajos de producció dels sondejos
 • Elaboració del documenta final de l’estudi 

Tipus de convocatòria: per concurrència competitiva.

Finançament: 

L’import total es de 120 milions d'euros, repartits de la següent manera:

+ informació: 

Bases reguladores

Convocatòria 

Extracte de la convocatòria

Enllaç a la web de l’ens convocant

Sector: Habitatge

Descripció: L’objecte de la convocatòria és el finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació anomenats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població. 

Òrgan convocant: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Termini per a la presentació de les sol·licituds: Del 15 de juny de 2023 i finalitza el 29 de desembre de 2023.

Beneficiaris:

Mitjançant la Resolució DSO/477/2022, de 24 de febrer, es varen aprovar les condicions d'accés per a la selecció de propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació de barri. Concretament, es va resoldre atorgar la condició de subvencionable a 42 sol·licituds de propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) per un import total de 96.927.813 euros, amb les condicions específiques indicades per a cadascun dels 38 municipis seleccionats. 

Aquesta resolució permetia als municipis seleccionats presentar-se a la posterior convocatòria que efectués l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la concessió de les subvencions corresponents al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri. 

Municipis seleccionats de la província de Barcelona:

Berga, Gironella, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Manresa, Centelles, Sant Vicenç de Castellet, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Terrassa, Olesa, Masquefa, Rubí, Sabadell, Polinyà, Granollers, Mataró, Montornés del Vallès, Santa Susanna i Vilanova i la Geltrú.  

Tipus de convocatòria: Concurrència no competitiva.

Actuacions  subvencionables:

Les actuacions de millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominantment residencial per habitatge, unifamiliars o plurifamiliars, sempre que s'obtingui una reducció almenys del 30% del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica i també la reducció de demanda en calefacció y refrigeració del 25% o del 35% referents als edificis situats en zones climàtiques C, D i E.

Finançament:

L’import màxim inicial de la Fase I és de 36.207.383 euros. 

D’aquesta dotació pressupostària, fins a 4.082.368 euros es destinaran per als habitatges acollits al programa 1 d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri per a dotar una subvenció addicional en concepte de vulnerabilitat econòmica. 

Els 38 municipis seleccionats tenen un dotació màxima assignada mitjançant l'annex 3 de l'Acord núm. 6 de la Comissió Bilateral. Aquesta preassignació econòmica quedarà garantida fins el 30 de setembre de 2023, sempre que s'hagin presentat sol·licituds pel nombre d'habitatges i import previst per al Programa 1 a l'acord bilateral o en el seu defecte sol·licitud de projecte de rehabilitació a través del programa 5 d'ajuda per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació.

+ informació:

Bases Reguladores

Convocatòria

Municipis seleccionats

 

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 8/12/2023.
 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 8/12/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

Descripció: Aquestes ajudes tenen la finalitat de potenciar la connectivitat i el desplegament d'infraestructures de xarxa en polígons industrials i centres logístics, i també en altres àrees amb activitat econòmica, especialment en àmbits rurals i zones afectades pel repte demogràfic, amb la finalitat d'impulsar la societat del gigabit i oferir solucions de connectivitat a projectes de caràcter innovador de digitalització sectorial.

Aquest programa d'ajudes està destinat a proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, en primer lloc, en les zones on s'ubiquen polígons industrials i centres logístics, així com altres àrees amb activitat econòmica, i, en segon lloc, mitjançant la instal·lació d'una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat que abasti els àmbits d'actuació i, si escau, les zones industrials adjacents.

Per la seva banda, l’objecte de les subvencions és executar la inversió C15.I2, “Accions de reforç de la connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial”, del component 15 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que inclou accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics (Programa ÚNICO - indústria i empreses).

Òrgan convocant: Departament de Presidència i Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital

Termini per a la presentació de les sol·licituds: Del 14 de juliol i fins el 31 d'octubre de 2023.

Beneficiaris: 

a) Per a la línia d'actuació 2b: les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, les agrupacions de propietaris i les persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, el funcionament o la dinamització d'un polígon industrial o centre logístic, incloses les entitats de conservació que estableix l'article 24 del Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, i també les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manqui de personalitat jurídica, pugui beneficiar-se d'aquesta actuació.

En el cas que aquests destinataris duguin a terme alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, les ajudes estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

b) Per a la línia d'actuació 3: les persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d'actuació o, si escau, en les zones industrials adjacents, i també les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, d'acord amb l'article 396 del Codi civil, i els articles correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva.

Actuacions  subvencionables:

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

 • Línia 2b: Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, i, si escau, les zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen, ubicats en terrenys la gestió dels quals correspon a una entitat de dret privat. 
 • Línia d’actuació 3: Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, en cadascun dels centres, fàbriques i dependències que formin part de l'àmbit d'actuació material. 

Termini d’execució de les actuacions: Termini màxim per executar les actuacions subvencionades és el 31 de desembre de 2023.

Finançament:

La dotació econòmica inicial destinada a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és de 2.775.181,15 euros.

La intensitat màxima de l'ajuda no podrà superar el 80% del cost de tots els conceptes subvencionables.

+ informació:

Reial Decret 988/2021, de 16 de novembre

Llei 9_2014 General de Telecomunicacions

Ordre VPD/182/2022, de 21 de juliol (Bases reguladores)

RESOLUCIÓ PRE/1842/2023, de 26 de maig (Convocatòria 2023)

RESOLUCIÓ PRE/2540/2023, de 6 de juliol (convocatòria línia 2b i 3)

Enllaç a la sol·licitud

Sector: Habitatge

Descripció: aquest programa té per objecte el foment i increment del parc públic d’habitatges energèticament eficients destinats al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d’habitatges de nova construcció o rehabilitació d’edificis no destinats actualment a l’habitatge, sobre terrenys de titularitat pública, tant d’AAPP, organismes públics i altres entitats de dret públic, com d’empreses públiques, publico-privades i societats mercantils participades majoritàriament per les AAPP, per ser destinades a lloguer o cessió en ús d’acord amb les condicions previstes.  

Òrgan convocant: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Termini per a la presentació de les sol·licituds: 

 • Per a les actuacions seleccionades a l’annex 1 de la Resolució de selecció d’actuacions és:
  • En el supòsit  que el promotor dels habitatges sigui propietari del sòl o titular d’un dret de superfície o concessió administrativa: des del 23 de maig i fins al 23 d'octubre de 2023.
  • En el supòsit que el promotor dels habitatges sigui titular d’un dret de superfície o concessió administrativa, amb posterioritat a la publicació de la convocatòria: des del 23 de maig i fins el 23 de novembre del 2023.
 • En el cas d’actuacions relacionades a l’annex 2 de la resolució , el termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l'endemà de la notificació de la formalització de l'acord de la Comissió bilateral entre el MITMA, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament corresponent i finalitzarà el 29 de desembre de 2023.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els promotors d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús que desenvolupin alguna de les actuacions seleccionades d'acord amb la Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig, que disposin de l'acord de la Comissió bilateral de seguiment.

Es podran presentar a la convocatòria les propostes d’actuacions que han estat seleccionades a la Resolució de selecció d’actuacions per al finançament del programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social de data 10 de gener de 2023.

Tipus de convocatòria: per concurrència competitiva.

Actuacions subvencionables:

 • Només seran subvencionables les actuacions iniciades a partir de l'1 de febrer de 2020 que no disposin de certificat de final d'obra en la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • La inversió de l'actuació estarà constituïda per totes les despeses inherents a la promoció de que es tracti. S'inclou el cost de l'edificació, les despeses generals, els informes preceptius, el benefici industrial i qualsevol altre necessari, sempre i quan tots ells estiguin degudament justificats segons els requisits, criteris i procediment establerts als articles 60 i 65 a 70 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre. Resta exclòs el cost del sòl, els locals i els annexos, excepte, en aquest darrer cas, si la seva construcció ve imposada per prescripció urbanística o per l'acord de transmissió del sòl.

Requisits:

 • El sòl o l'edifici actualment no destinat a habitatge sobre el que es projecti la construcció dels habitatges o allotjaments ha de ser de titularitat pública.
 • Els habitatges han de tenir una superfície màxima de 75 m2, tot i que poden disposar d’elements annexos vinculats, com aparcaments o trasters.
 • Els edificis de nova construcció o rehabilitats hauran de disposar d'un consum d'energia primària no renovable inferior als valors límits inclosos a la taula 60.1, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació.
 • Els edificis hauran de complir amb els següents requisits:
  • El projecte ha d'incloure un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent pla de gestió de residus de la construcció i demolició, d'acord amb l'establert al Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, on es donarà compliment a les condicions establertes a l'article 60.2.a) del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.
  • El disseny dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887 o altres normes per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge.
  • Retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de la construcció que continguin amiant.
 • Els habitatges i allotjaments es qualificaran amb protecció oficial amb caràcter indefinit i es vincularan al règim d'arrendament o cessió d'ús, destinats a sol·licitants amb ingressos ponderats fins a 4 vegades l'IRSC.

Finançament: 

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 161.630.000 euros, distribuïts en les següents anualitats:

 • 20.000.0000 euros per a l'anualitat 2023
 • 60.000.000 euros per a l'anualitat 2024
 • 60.000.000 euros per a l'anualitat 2025
 • 21.630.000 euros per a l'anualitat 2026

+ informació:

 

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 02/10/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Educació

Descripció: La finalitat de la subvenció és l'increment de places públiques accessibles, assequibles, inclusives i d'alta qualitat, del primer cicle d'educació infantil, col·laborant en el finançament dels centres per a impartir aquests ensenyaments, per tal de facilitar el dret dels nens i de les nenes a la seva escolarització.

La creació de places de primer cicle d'educació infantil objecte d'aquesta subvenció es durà a terme a través d'un subprojecte i subprojectes anellats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Òrgan convocant: Departament d'Educació

Termini de presentació de sol·licituds: 

S'estableixen els següents termini de presentació de sol·licituds:

 • Des del 18 de març fins al 6 d'abril de 2023
 • Des del 2 de maig de 2023 fins a l'1 de juny de 2023 
 • Des de l'1 de setembre de 2023 fins a l'1 d'octubre de 2023 
 • Des del 15 de novembre de 2023 fins al 15 de desembre de 2023 
 • Des de l'1 de febrer de 2024 fins a l'1 de març de 2024 
 • Des del 2 de maig de 2024 fins a l'1 de juny de 2024 
 • Des de l'1 de setembre de 2024 fins al 15 de setembre de 2024

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions:

 • Els ens locals de Catalunya, titulars de llars d'infants o escoles bressol que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil i que hagin creat noves places entre l'1 de gener del 2021 i el 15 de setembre del 2024 mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.
 • Els ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on l'edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat de Catalunya, en la qual s'ha implantat, segons resolució publicada al DOGC, el primer cicle d'educació infantil entre l'1 de gener del 2021 i el 15 de setembre del 2024.

En ambdós casos, els centres educatius han d'estar inscrits en el registre de centres del Departament d'Educació.

Tipus de convocatòria: per concurrència no competitiva.

Termini d'execució de les actuacions: des de l'1 de gener de 2021 i fins el 15 de setembre de 2024.

Actuacions subvencionables:

a) Construcció de noves instal·lacions o edificis destinats a llars d'infants o escoles bressol per al primer cicle d'educació infantil.

b) Reforma o rehabilitació de noves aules partint d'edificis de centres educatius que necessiten reformes o rehabilitació i obres per a l'adequació de l'espai a les necessitats educatives de l'alumnat en aquest cicle educatiu o construcció d'aules, que siguin necessàries per a la creació de noves places.

c) Equipament o mobiliari interior o exterior i qualsevol element necessari per a l'adequat funcionament de les places de nova creació. L'adquisició d'equipament, sempre que sigui possible, s'haurà de fer aplicant la perspectiva de gènere per assegurar que promou el benestar equilibrat de nenes i nens.

d) Despeses corrents de personal i de funcionament dels centres (subministraments, manteniment i neteja), ocasionades pel fet d'impartir els ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil de les noves places creades en el període que estableix les bases i la convocatòria.

 Finançament:

El pressupost total assignat es determinarà a la convocatòria (pendent de publicació).

Quantia de les ajudes: L'import de la subvenció serà del 100% del pressupost elegible presentat pel sol·licitant, fins a una quantitat màxima de 10.195,00 euros per cada nova plaça creada.

Distribució pressupostària:

 • Des del 18 de març fins al 6 d'abril de 2023 - 40.000.000 euros 
 • Des del 2 de maig de 2023 fins a l'1 de juny de 2023 - 10.000.000 euros
 • Des de l'1 de setembre de 2023 fins a l'1 d'octubre de 2023 - 10.000.000 euros 
 • Des del 15 de novembre de 2023 fins al 15 de desembre de 2023 - 10.000.000 euros
 • Des de l'1 de febrer de 2024 fins a l'1 de març de 2024 - 8.000.000 euros
 • Des del 2 de maig de 2024 fins a l'1 de juny de 2024 - 8.000.000 euros 
 • Des de l'1 de setembre de 2024 fins al 15 de setembre de 2024 - 4.000.000 euros 

 + informació:

Bases reguladores

Convocatòria 

Enllaç al tràmit (pendent)

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport: 

 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 1/02/2023 i fins el 23/8/2024.
 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 1/02/2023 i fins el 23/8/2024.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Energia

Descripció: l'objectiu de les actuacions subvencionables contemplades és fomentar el desplegament de sistemes tèrmics renovables en els sectors de l'economia, incloent-hi el sector residencial, i el sector públic, de manera que aquests contribueixin a la consecució de l'objectiu de descarbonització de l'economia al mateix temps que consoliden la seva competitivitat en el mercat.

En concret, el programa d'incentius 2 té per objecte la realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Òrgan convocant: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de l’Institut Català d’Energia

Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 d’agost de 2022 a les 9h al 31 de desembre de 2023 (o fins exhaurir els fons)

Beneficiaris: són destinataris últims de les ajudes els subjectes següents, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

a) Les entitats locals territorials legalment constituïdes i dotades de personalitat jurídica pròpia.

b) Qualsevol entitat del sector públic institucional, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

c) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídica.

Termini d’execució i justificació: 18 mesos a comptar des de la resolució de la concessió.

Actuacions subvencionables: aquelles encaminades a la implantació de noves instal·lacions tèrmiques renovables, ampliacions i substitucions de sistemes de producció existents que proveeixin qualsevol de les següents aplicacions o un conjunt d'elles que, amb caràcter orientatiu i no limitatiu, es relacionen a continuació:

 • Aplicacions tèrmiques per a producció de fred i/o calor en edificis: aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració, climatització de piscines, bé directament o bé a través de micro xarxes de districte de calor i/o fred.
 • Aplicacions de baixa, mitjana i alta temperatura en processos productius o altres aplicacions tèrmiques: ebullició, esterilització, neteja, assecat, rentada, emblanquiment, vaporitzat, decapatge, cocció, lixiviació, banys tèrmics per a tractament de superfícies, proveïment de serveis de bugaderia, rentat de vehicles, pasteurització i conservació de productes peribles, climatització de naus d'ús industrial, bestiar i hivernacles, etc.

En qualsevol cas, s'atendrà la normativa vigent de caràcter nacional o europea quant als requeriments a complir en relació a les aplicacions tèrmiques anteriorment esmentades i a les tecnologies renovables.

Podran ser elegibles les actuacions realitzades des del 23 de desembre de 2021.

Despeses subvencionables:

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació en el seu cas.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguin associats a l'actuació objecte d'ajuda.

d) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda.

e) Obres civils, quan estiguin relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguin necessàries per a la correcta execució del projecte.

f) La distribució interior i equips terminals seran elegibles en instal·lacions de bomba de calor sempre que s'instal·lin equips terminals d'alta eficiència com a radiadors de baixa temperatura, sòl radiant o ventiloconvectors.

g) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament es consideren costos elegibles, amb condicions.

h) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

i) Els costos de la direcció facultativa relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

j) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

k) Els costos de gestió de la sol·licitud de l'ajuda.

l) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.

m) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.

n) Altres partides que siguin degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no), diferents de les recollides com a despeses no subvencionables de les bases reguladores.

Tipus de convocatòria: concessió directa (per ordre d’entrada de la sol·licitud)

Finançament: la dotació total per Catalunya és de 27.313.538 € i, concretament, la dotació destinada al programa d’incentius 2 és de 7.948.240 €.

La quantia d'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional:

 • Ajuda Base: l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables.
 • Ajuda Addicional: Quan les actuacions es duguin a terme en municipis de Repte Demogràfic, el percentatge d'ajuda aplicable sobre el cost subvencionable s'incrementarà en 5 punts percentuals. S'entén per municipis de repte demogràfic aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

+ informació:

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 2.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 4/12/2023.
 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 4/12/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Habitatge

Descripció: subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Òrgan convocant: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Termini per a la presentació de les sol·licituds: De l'1 de gener al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ens locals, excepte les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius. Més informació a: https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/fons-next-generation/llibre-de-l-edifici

Tipus de convocatòria: per concurrència no competitiva.

Actuacions subvencionables:

 1. Implantació i generalització del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació, d'acord amb el punt 2.3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.
 2. Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, segons el punt 3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

Els requisits  dels edificis objecte de les actuacions subvencionables són:

 1. Estar finalitzats abans de l’any 2000.
 2. Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 3. Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
 4. L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

Finançament: la dotació inicial destinada al Programa 5 d’ajuts per a l’elaboració del llibre del edifici existent és de 9.397.981 €. Aquest import es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

 1. Llibre de l’Edifici:
 • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantitat de 60 euros per habitatge amb una quantia màxima de subvenció de 1.900 euros.
 • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantitat de 40 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 euros.

No s'aplicarà la possibilitat d'incrementar l'ajuda per no disposar de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE) i l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) prevista al darrer paràgraf de l'article 53.1 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.        

 1. Projectes tècnics de rehabilitació:
 • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantitat de 700 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 18.000 euros.
 • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantitat de 300 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 euros.

+ informació:

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 11/01/2023 i fins el 8/12/2023.
 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 11/01/2023 i fins el 8/12/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Habitatge

Descripció: subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Òrgan convocant: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Termini per a la presentació de les sol·licituds: De l'1 de gener al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ens locals, excepte les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius. Més informació a: https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/ajuts-fons-next-generation/habitatges

Tipus de convocatòria: per concurrència no competitiva.

Finançament: la dotació inicial destinada al Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica és de 24.038.692€. Aquest import es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

 • La quantia màxima subvencionable és de 7.500 € per habitatge i la inversió mínima ha de ser igual o superior a 1.000 € per habitatge
 • L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de l’actuació amb un màxim de 3.000 €

Termini d’execució de les obres: no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30/06/2026.

L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

Actuacions  subvencionables:

a) Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.

b) Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.

c) Modificació o substitució dels elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d'Eficiència Energètica existent abans de l'actuació i el mateix certificat posterior a l'actuació.

+ informació:

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 11/01/2023 i fins el 8/12/2023.
 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 11/01/2023 i fins el 8/12/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Habitatge

Descripció: aquest programa té per objecte, tant a l'àmbit urbà com al rural, el finançament d'obres o actuacions als edificis d'ús predominant residencial on s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatori en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i als habitatges unifamiliars.

Òrgan convocant: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Termini per a la presentació de les sol·licituds: De l'1 de gener al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: ens locals, entre d’altres.

Les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius. Més informació a: https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/ajuts-fons-next-generation/edificis.

Tipus de convocatòria: per concurrència no competitiva.

Actuacions subvencionables:

 • Reducció d'almenys un 30% a l’indicador de consum Energia primària no renovable (EPNR) referida a la certificació energètica.
 • En edificis situats a les zones climàtiques C, D i E segons classificació climàtica del Codi tècnic de l’edificació (CTE), la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de:
  • Zona climàtica C, un 25%
  • Zones climàtiques D i E, un 35%
 • En cas d’edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric, no serà necessari el compliment de la reducció de la demanda, però en aquells elements de l’envolupant sobre els que es pugui intervenir hauran de complir els valors mínims de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire establerts a la taula 3.1.1 a-HE1 i 3.1.3 a-HE1 del document bàsic DB HE d’estalvi d’energia del CTE.
 • En cas que s’hagin realitzat en els darrers 4 anys des de la sol·licitud d’ajut, intervencions de millora de l’eficiència energètica en què es pot acreditar que:

a) Es va reduir al demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en un percentatge igual o superior a l’estipulat, resten eximits del requisit de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

b) En cas que no s’assoleixi la reducció igual o superior del percentatge establert es podrà considerar satisfet el requisit si la consideració conjunta de les actuacions objecte de la sol·licitud s’assoleixi el corresponent percentatge de reducció de la demanda establert i s’haurà d’aportar el CEE corresponent.

Finançament:

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

+ informació:

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 11/01/2023 i fins el 8/12/2023.
 • Tots els ajuntaments de la província de Barcelona “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar des del 11/01/2023 i fins el 8/12/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).

Sector: Edificació

Descripció: donar suport a la rehabilitació energètica en edificis residencials i no residencials mitjançant millores de l'eficiència energètica i la incorporació d'energies renovables enquadrant-se, a més, dins l'Estratègia Nacional de Repte Demogràfic.

Òrgan convocant: el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l'IDAE, coordinarà i farà el seguiment de les ajudes, gestionades per les comunitats autònomes (a Catalunya, per l'ICAEN), beneficiàries directes de les mateixes.

Termini per a la presentació de sol·licituds: des del 22 de febrer de 2022 fins el 31 de desembre de 2023, o fins a esgotar el pressupost.

Beneficiaris:  podran ser beneficiaris, les entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques. els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis.

Actuacions subvencionables:

El cost mínim de les actuacions serà de 10.000 euros, podent-se finançar:

 • la millora de l’eficiència energètica de la envoltant tèrmica.
 • la millora de l'eficiència energètica i ús de les energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.

Les actuacions subvencionables s'hauran de fer, necessàriament, en edificis que es trobin ubicats a qualsevol dels municipis de repte demogràfic a Catalunya, això és, a municipis de fins a 5.000 habitants i en municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els què totes les entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

Finançament: el Programa està dotat amb una quantia total de 30.565.000 euros per a Catalunya.

La totalitat del pressupost està destinat a edificis complets existents, amb tota mena d'usos (habitatge unifamiliar, edificis de residència col·lectiva i edificis amb qualsevol altre ús com a administratiu, sanitari, docent, cultural). No seran subvencionables les actuacions sobre parts d'un edifici, ni la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat.

+ informació: 

Bases reguladores: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691/dof/spa/pdf

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891567.pdf

Fitxa resum PREE 5000 (GSHUA)

Enllaç a la web de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (consultar apartat específic de la convocatòria i apartat materials i documents de suport)

Resolució ampliació de pressupost (5 de desembre 2022)

Resolució ampliació pressupostària (16 de maig de 2023)

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 2.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins l’01/12/2023.
 • Fins a 5.000 habitants “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 01/12/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la Diputació de Barcelona.

Sector: Energètic

Descripció: ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L’objectiu és promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un major control del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d'emmagatzematge darrere de el comptador i l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

S’aproven sis programes d’incentius que són:

 • Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d'incentius 3: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d'incentius 4: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d'incentius 5: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
 • Programa d'incentius 6: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Quadre resum dels programes: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/quadre-resum-dels-programes.html/

Òrgan convocant:  Institut Català d’Energia

Termini per a la presentació de les sol·licituds: des de les 9h del 15 de desembre de 2021 i fins a esgotar pressupost o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

En el cas que s'esgoti el pressupost assignat o de reassignació de pressupost, i sempre com a màxim fins al 31 de desembre de 2023, es podran registrar sol·licituds en condició de llista d'espera que seran ateses per rigorós ordre de presentació             

La sol·licitud ha ser presentada pel destinatari últim de la instal·lació. És a dir, la persona o entitat que serà la propietària de la instal·lació, que pugui acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva propietat  almenys 5 anys.

Beneficiaris: a continuació es detallen els beneficiaris últims segons els programes d’incentius.

Programes d’incentius 1, 2 i 3

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energia renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Les empreses de serveis energètics o altres empreses que realitzin actuacions en establiments dels sectors inclosos a cada programa, sempre i quan el servei energètic generat per l’actuació sigui dut a terme per una empresa amb el CNAE inclòs.

CNAE programa d’incentius 1: grups G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R o S.

CNAE programa d’incentius 2: grups A01, excepte el 017, B, C, D, E o F.

Programes d’incentius 4 i 5

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixi bens i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixi bens i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica (autònoms).
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energia.

Programa d’incentiu 6

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixi bens i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i / o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d'habitatges socials.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i / o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública.

En tots els programes d'incentius, els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis (...), i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculat o dependent tant de l'administració local com autonòmica corresponent, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietaris d'instal·lacions de el sector serveis o altres sectors productius que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les corresponents actuacions d'autoconsum amb fonts d’energia renovable.

Tipus de convocatòria: per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Finançament: l'import màxim destinat a la concessió de les subvencions que preveu la Resolució ACC/3662/2021, d’1 de desembre és de 112.052.131,00 euros del pressupost de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) per a l'any 2021.

A cada una de les activitats subvencionables descrites a l'article 13 del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, es destinaran els imports següents:

Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

- Un total de 18.462.410,00 € per a la categoria autoconsum.

- Un total de 3.692.364,00 € per a la categoria emmagatzematge.

Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge.

- Un total de 25.538.228,00 € per a la categoria autoconsum.

- Un total de 4.761.703,00 € per a la categoria emmagatzematge.

Programa d'incentius 3: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

- Un total de 8.815.794,00 euros.

Programa d'incentius 4: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

- Un total de 31.738.483,00 € per a la categoria autoconsum.

- Un total de 2.380.504,00 € per a la categoria emmagatzematge.

Programa d'incentius 5: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

- Un total de 793.403,00 euros.

Programa d'incentius 6: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

- Un total de 15.869.242,00 euros.

En el RD 477/2021 s'estableixen ajudes addicionals per repte demogràfic, per a municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

+ informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8562/1882412.pdf

Enllaç a la web de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (consultar apartat específic de la convocatòria i apartat materials i documents de suport)

RESOLUCIÓ ACC/2873/2022, de 20 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre.

RESOLUCIÓ ACC/364/2023, de 2 de febrer, per la qual s'amplia la dotació pressupostària dels ajuts convocats mitjançant la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre

 

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos de suport:

 • Fins a 2.000 habitants “Assessorament integral en fase de sol·licitud” per a preparar la memòria de la sol·licitud i revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins l’01/12/2023.
 • Fins a 5.000 habitants. “Assessorament procedimental en fase de sol·licitud” per a revisar la documentació a presentar. El recurs es pot demanar fins el 01/12/2023.

Feu la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la Diputació de Barcelona.

Sector: Mobilitat

Descripció: programa que té per objectiu incentivar la mobilitat elèctrica i particularment, la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles. El programa estableix dos tipus d'actuacions elegibles:

Actuació 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.

L'adquisició podrà ser directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l'ajut, excepte en els casos de rènting en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de rènting.

Complementàriament, i en el cas d'adquisició de vehicles elèctrics, tant mitjançant adquisició directa com mitjançant operacions de finançament per lísing financer o arrendament per renting, els concessionaris o punts de venda de vehicles han d'estar ubicats en el territori català. Aquest requisit no serà obligatori en el cas que es vulgui adquirir una marca i model de vehicle que només es vengui per canals en línia o no estigui disponible en cap concessionari o punt de venda a Catalunya. La persona beneficiària haurà de justificar aquestes consideracions mitjançant una declaració responsable.

Els vehicles incentivables seran de categories M1 (turismes), N1 (furgonetes), L3e, L4e, L5e (motocicletes elèctriques) i L6e, L7e (quadricicles elèctrics), havent de figurar a la Base de Vehicles de l'IDAE. En cap cas seran actuacions subvencionables en aquest programa o tipologia d'actuació les adquisicions d'autocars o autobusos de la categoria M2 o M3, i camions o furgonetes de categoria N2 i N3.

Actuació 2: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

La infraestructura de recàrrega subvencionable, a través de la modalitat d'adquisició directa, podrà ser tant d'accés públic com privat. A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

Òrgan convocant: Institut Català d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 2 d'octubre de 2021 a les 9:00 h fins que s'esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

Beneficiaris: persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, de qui el NIF comenci per A, B, C, D, E, F, G, J, R, W i entitats de conservació de Polígons o Societats Agràries de transformació el NIF comenci per V.

També seran destinataris últims dels ajuts les entitats locals i el sector públic institucional.

Així mateix, les administracions de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla poden dur a terme inversions directes en una o diverses de les tipologies d'actuació previstes per l'annex I, en els termes i condicions establerts pel Reial decret 226/2021, de 13 d’abril.

Per major detall, veure l'article 3 de la Resolució ACC / 2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions de el Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III ).

Tipus de convocatòria: concessió directa.

Finançament: per a Catalunya la dotació és de 63.948.070,88 € que prové de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) adscrit a Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO). La distribució dels ajuts serà la següent:

 • Programa d'incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible: 30.724.035,44 €
 • Programa d'incentius 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics: 30.724.035,44 €

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat.

L'import dels ajuts i els límits s'exposen a l'annex III de Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, per a cada un dels programes d'incentius i per a cada tipus de persona beneficiària.

+ informació:

Suport que us ofereix la Diputació: en el marc de la present convocatòria la Diputació de Barcelona no ofereix suport.

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació