Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Valentí Aceña Ramos

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

Funcions:

 • Redacció de projectes de carreteres, Seguretat vial
 • Direccions d’obra i projectes
 • Redacció i direcció d’estudis e informes tècnics
 • Gestió d’inversions
 • Responsable del programa de conservació de ponts i obres de fàbrica de la xarxa de carreteres gestionada per el Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona
 • Responsable de la planificació de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. Redacció del pla Zonal de carreteres de la demarcació de Barcelona, Pla de Seguretat Vial y Pla de Millora de la Xarxa
 • Redactor dels catàlegs de camins municipals de la província de Barcelona.

Formació i activitat professional

 • 1989-1996. Enginyer de Camins, Canals i Ports Universitat Politècnica de Catalunya. Col·legiat núm. 13.481. Especialitats: Estructures i Edificacions. Transports
 • 2009. Nivell bàsic PRL / Recurs preventiu / riscos específics en obra pública (60 h) Institut Gaudí de la Construcció
 • 2008. Postgrau en carreteres (80 h) Universitat Politècnica de Catalunya Associació Espanyola de la Carretera
 • 2006. Postgrau en gestió de la mobilitat (120 h) Fundació politècnica de Catalunya
 • 1996. Curs de Especialització en Construcció per a Enginyers de Camins (182 h) Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. Associació d’Empresas Constructores d’Àmbit Nacional (SEOPAN) Fundació Laboral de la Construcció
 • Des del 1999. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT
 • 2010-2022. PROFESSOR ASOCIAT DEL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORT I TERRITORI. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS
 • 1999. IDOM
 • 1996-1999. INFRAES, S.A. (Ingeniería de Infraestructuras, S.A.)
 • Des del 1999. EXERCICI LLIURE DE LA PROFESIÓ
 • 1995-1996. LABORATORI DE TECNOLOGÍA D’ESTRUCTURES (UPC)
 • 1996. AJUNTAMENT DE CARDEDEU
 • Des del 2008. PÈRIT JUDICIAL ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
 • Des del 2007. DOCÈNCIA I PONENT EN CURSOS, CONGRESOS i JORNADES

Contacte

correu electrònic:
gs.infraestvm@diba.cat
telèfon:
934 022 479