Sector públic de la Diputació de Barcelona

 

 • Nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor de les Presidències delegades d'ens del sector públic de la Diputació de Barcelona (Decret núm. 9903, del 26/07/2023).

 

 • Classificació en grups, fixació del nombre màxim dels membres dels òrgans de govern i d'administració, i de les retribucions del personal d'alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona. Acords del Ple:
  • Acord núm. 135/2014, sessió de 30 d'octubre.
  • Acord núm. 152/2014, sessió extraordinària de 20 de novembre, de modificació de l'acord 135/2014.
  • Acord núm. 43/2016, sessió de 31 de març, de modificació parcial dels acords 135/2014 i 152/2014 (publicació al BOPB).
  • Acord núm. 17/2019, sessió de 28 de febrer, de modificació parcial dels acords 135/2014, 152/2014 i 43/2016 (publicació al BOPB).

 

 • Variacions, actualitzacions i modificacions en el sector públic de la corporació:
  • Acord núm. 120/2017, sessió de 20 de juliol, que deixa sense efecte l'adscripció del Consorci de la Colònia Güell al sector públic de la corporació (publicació al BOPB).
  • Acord núm. 146/2018, sessió de 29 de novembre, que deixa sense efecte l'adscripció del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme al sector públic de la corporació.
  • Acord núm. 148/2018, sessió de 29 de novembre, que aprova la dissolució de l'organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat (publicació al DOGC).
  • Acord núm. 129/2019, sessió de 31 d'octubre, de modificació dels estatuts i canvi de classificació del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (publicació al BOPB).
  • Modificació dels estatuts del Consorci del Parc del Foix i canvi d'adscripció al sector públic de la Diputació de Barcelona (acord de l'Assemblea General del Consorci, sessió de 21 de juliol de 2020).
  • Acord núm. 131/2021, sessió de 30 de juny, d'inici de les actuacions sobre l'actualització de la classificació dels ens dependents o vinculats de la Diputació de Barcelona que constitueixen el seu sector públic, la creació de la Comissió tècnica d'estudi i anàlisi del sector públic de la corporació, i la creació del lloc de treball de cap de servei Digital-Lab de personal laboral d'alta direcció en el CCCB (publicació al BOPB).
  • Acord núm. 181/2022, sessió de 22 de desembre, d'actualització de la classificació i altres determinacions relatives als ens dependents o vinculats de la Diputació de Barcelona que constitueixen el seu sector públic (publicació al BOPB).