Retribucions membres electes

Els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, perceben les següents retribucions, a raó de catorze mensualitats per any:

Dedicació exclusiva

Càrrec Electes Codi retributiu
Presidenta Núria Marín Martínez

A1

Vicepresidències; membres de la Comissió Executiva i presidències de grups polítics

Lluïsa Moret Sabidó

Pilar Díaz Romero

Carmela Fortuny i Camarena

Xavier Garcia Albiol

Joan Carles Garcia i Cañizares

Ferran Mascarell i Canalda

Neus Munté Fernàndez

Josep Ramon Mut i Bosque

Núria Parlón Gil

Laura Pérez Castaño

Carles Ruiz Novella

Salvador Tovar Funes

Rosa Boladeras i Domingo

A2
Presidències delegades d'àrea, diputat/da delegat/da, diputat/da adjunt/ta i diputat/da portaveu de grups polítics

Alba Barnusell Ortuño

Abigail Garrido Tinta

Xesco Gomar Martín

Daniel Gracia Álvarez

Dionís Guiteras i Rubio

Rubén Guijarro Palma

Ana Maria Martínez Martínez

Eva Maria Menor Cantador

Josep Monràs Galindo

Jesús Naharro Rodríguez

Javier Silva Pérez

Lluís Tejedor Fabregat

A3
Diputat/da portaveu adjunt/a de grups polítics

Rafael Duarte Molina

Jordi Fàbrega i Colomer

A4

 

Dedicació parcial

Càrrec Electes Codi retributiu
Presidències delegades d'àrea, diputat/da delegat/da, diputat/da adjunt/ta i diputat/da portaveu de grups polítics

Pere Pons i Vendrell (75%)

Valentí Junyent i Torras (51%)

Marc Verdaguer i Montanyà (51%)

A6

 

Indemnització per assistències

Els membres de la corporació que perceben indemnització per assistències són els següents:

 • David Escudé Rodríguez
 • Anna Maria Lara i Carmona
 • Eva Baró i Ramos
 • Montserrat Benedí i Altés
 • Mireia Besora i Sans
 • Gabriel Fernández i Díaz
 • Rosa M. Funtané i Vila
 • Antoni Garcia i Acero
 • Martí Pujol i Casals
 • Annabel Moreno i Nogué
 • Olga Serra i Luque
 • Francesc Teixidó i Pont
 • Aida Llauradó Álvarez
 • Maria Sayavera i Seuba
 • Esteve Serrano Ortín
 • Pedro Sánchez Álvarez
 • Juan Martínez Nieto
 • Antoni Vélez Barajas

 

Les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions informatives i de Seguiment, solament les poden percebre els electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial i es fixen les següents quanties:

 • Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 954,82 €
 • Per assistència efectiva a les Comissions informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de Comptes: 438,10 €

El nombre de les assignacions  per l'assistència a les sessions de les diferents Comissions informatives i de Seguiment en què estan integrats els diputats i diputades, i que es fan efectives mensualment, ha de ser com a màxim de dues al mes.

Taula retributiva dels diputats de la Diputació de Barcelona - any 2023

Codi retributiu Retribució bruta mensual
A1 7.984,39 euros
A2 7.152,70 euros
A3 6.368,35 euros
A4 4.263,96 euros
A5 5.364,53 euros (75%)
A6

4.776,26 euros (75%)

3.247,85 euros (51%)

Acords i decrets: