Protocol de representants

El protocol s'adreça i obliga a totes les àrees de la corporació i a les persones designades pels òrgans de govern de la Diputació de Barcelona per a representar-la, ja siguin titulars o suplents, i amb independència de la seva relació interna o externa amb la corporació.

La designació de representants en els diferents ens o òrgans en que la Diputació de Barcelona té representació correspon, per tant, a I'òrgan que tingui atribuïda la competència en cada moment, llevat que els propis estatuts de I'ens o la normativa de referència, disposin una forma de designació diferent, i es gestionen per la Secretaria General.

Llevat que el propi acord de designació, les previsions dels propis estatuts o una norma específica disposin una altra cosa, com a regla general, les designacions coincidiran amb la durada del mandat corporatiu.

Protocol de designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona [pdf 1,11MB].

Guia del protocol [pdf 526 Kb].