Òrgans de govern

El govern de la Diputació de Barcelona es regeix, de manera general, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i més específicament pel seu Reglament orgànic.

Els òrgans de govern necessaris constituïts són:

Per altra banda, el reglament corporatiu incorpora un seguit d’òrgans complementaris: