Junta de Portaveus

En funcions des del 28 de maig de 2023 i fins que es constitueixi la nova corporació.

Composició i funcions

La Junta de Portaveus està integrada per la Presidència i els portaveus de cada grup polític representat a la Diputació de Barcelona. A tal efecte, cada grup designa un/a portaveu que el representa i n'és l'interlocutor/a.

És l'òrgan d'assessorament de la Presidència quan s'han d'adoptar decisions de caràcter corporatiu.

 

Activitat

Es reuneix uns dies abans de la celebració de cada sessió plenària de la corporació.

 

Membres

Presidència: Núria Marín Martínez

Membres de ple dret:

 

Composició dels grups polítics

 Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

 Junts per Catalunya (JUNTS)

 En Comú Guanyem (ECG)

 Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs)

 Partit Popular (PP)

 Tot per Terrassa (TxT)