Junta de Govern

En funcions des del 28 de maig de 2023 i fins que es constitueixi la nova corporació.

Composició i funcions

La Junta de Govern està integrada per la Presidència i un màxim de 17 diputades i diputats, nomenats i separats lliurement per aquella, la qual n'haurà de donar compte al Ple

Correspon a la Junta de Govern l'assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, com també les competències que li deleguin la mateixa Presidència, el Ple o les que les lleis li atribueixin. 

 

Activitat

La Junta de Govern celebra sessió ordinària quinzenalment, concretament el segon i l'últim dijous de cada mes, i no té caràcter públic.

Consulteu el calendari, l'ordre del dia i les actes de la Junta de Govern.

 

Membres de l'actual Junta de Govern

Els membres de la Junta Govern del mandat 2019-2023 són els següents:

 

Presidència

 

Vocals de ple dret


Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, PSC-CP

 

JUNTS


Vocals amb veu però sense vot


Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, ERC-AM

Josep Ramon Mut i Bosque

 

ECG (En Comú Guanyem)

Laura Pérez Castaño

 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, C's

Salvador Tovar Funes

 

Partit Popular de Catalunya, PPC

Xavier García Albiol

 

Tot per Terrassa, TxT

Rosa Boladeras i Domingo