Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: José Luis Martínez-Alonso Camps

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Director dels Serveis de Secretaria, Adjunt a la Secretaria General. Nivell 30

Formació i activitat professional

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB, 1981) i en Ciències Polítiques i Sociologia, Secció Polítiques, per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED, 1996).
 • Doctor en Dret i Ciència Política, per la UB (2016), amb la Tesi La gestión contractual de los servicios públicos locales, qualificació d’Excel·lent Cum Laude i premi extraordinari de doctorat.
 • Cap de la Secció de Gestió i de Coordinació Interna i Cooperació Local al Servei de Personal (maig 1985-octubre 1989); i a la de Secretari General, successivament, Secretari delegat (octubre 1989 a juny 1998)
 • Cap del Servei de Suport Jurídic Intern i a Organismes (juliol 1998 a gener 2005),
 • Director dels Serveis de Secretaria (febrer 2005 a gener de 2010)
 • Director dels Serveis de Secretaria, Adjunt a la Secretaria General (febrer de 2010 fins a la data)
 • En excedència com a funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, Secretaria-Intervenció (oposició lliure el 1981, exercici fins a setembre de 1984) i del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya (concurs-oposició lliure el 1992). Professor associat de Ciència Política i Dret Constitucional (ingrés per concurs en 1992, i des d’aleshores a l’actualitat, en actiu).
 • Martínez-Alonso Camps, J. L. y T. Ysa Figueras. Las personificaciones instrumentales locales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades públicas. Instituto Nacional de Administración Pública. Escola d’Administració Pública de Catalunya. 2003.
 • Martínez-Alonso Camps, J.L: Los servicios públicos locales: concepto, configuración y análisis aplicado. Barcelona. Bayer Hnos., S. A, 2007.
 • Martínez-Alonso Camps, J.L “Els serveis públics locals (I): introducció i prestació directa. Els serveis públics locals (II): prestació indirecta”. A Règim jurídic dels governs locals de Catalunya, Gifreu, J. i J.R. Fuentes (dir.). València: Tirant Lo Blanch, 2009.
 • Martínez-Alonso Camps, J.L. “Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió”. Revista catalana de dret públic, núm. 47, desembre de 2013, EAPC; accessible a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-20.8030.01.12
 • Martínez-Alonso Camps, J.L. “El sector público local: redimensionamiento y gestión de actividades y servicios públicos”, A Carrillo Donaire, J.A. i P. Navarro Rodríguez, La Reforma del régimen jurídico de la Administración Local. El nuevo marco regulatorio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, La Ley-Grupo Wolters Kluwer/El Consultor, 2014.
 • Martínez-Alonso Camps, J.L. “Modificación de la Ley de contratos del sector público y gestión de servicios públicos locales: propuestas y alternativas”. Revista General de Derecho Administrativo núm. 40, 2015 i revista La Administración al Día de l’INAP, 5.11.2015, accessible a: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505401
 • Martínez-Alonso Camps, J.L.: “La nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”, en dos newletters: La Administración al día, de l’INAP; accessible en el link: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508227; i El Diario del Derecho Municipal, de Iustel, 2018.
 • Martínez-Alonso Camps, J.L.: “Els debats sobre els serveis públics locals: Estat de la qüestió.” Revista Catalana de Dret Públic, (57), 2018, 72-96. DOI: 10.2436/rcdp.i57.2018.3228.
 • Martínez-Alonso Camps, J.L.: “Mesas de contratación y control judicial: una aproximación a la caracterización judicial de las mesas de contratación”. A: Malaret García, E (Dir.): Autonomía administrativa, decisiones cualificadas y deferencia judicial. Aranzadi, 2019.
 • - Martínez-Alonso Camps, J.L.: “Régimen jurídico de las mesas de contratación. A: de Guerrero Manso, Carmen (Coord.), Gimeno Feliú, José María (dir.): Observatorio de los contratos públicos 2019, 2020, ISBN 978-84-1345-677-5, págs. 489-522.
 • He impartit ponències i conferències sobre matèries jurídiques i de ciència política i de l’administració a cursos organitzats per Institucions oficials i privades (Escola d’Administració Pública de Catalunya; Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local; CEMCI-Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional/Granada; Fundació Carles Pi i Sunyer; Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, ESADE, Col·legi d’Advocats de Barcelona, ICPS, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques i Diputació de Barcelona). També he impartit mòduls en diversos cursos universitaris d’extensió, postgrau i màster en els àmbits jurídic i de ciència política i de l’administració (UB, UAB, UPF, URV, UPC, UNED i Internacional Menéndez y Pelayo).
 • Premi de Dret Local Ramon Massaguer i Mir (VI edició) a la categoria articles publicats en llengua castellana o catalana a Espanya, en revistes especialitzades, durant els anys 2011-2013, sobre temes jurídics relacionats amb l’àmbit local’, amb el treball Procesos de extinción, separación y reestructuración de las personificaciones instrumentales en un contexto de crisis económica. Especial referencia al caso de Catalunya, atorgat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona (gener de 2014).
 • Vot de gràcies, menció honorífica i premi en metàl·lic concedits per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès (Acord de Ple extraordinari de 26.11.1984) en cessar com a secretari-interventor.

Contacte

correu electrònic:
ds.secretaria@diba.cat
telèfon:
934 023 540