Comissions informatives i de seguiment de les àrees

En funcions des del 28 de maig de 2023 i fins que es constitueixi la nova corporació.

Composició i funcions

Les Comissions informatives i de seguiment són els òrgans permanents d'estudi, d'informe i de consulta sobre aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple, com també responsables del seguiment de la gestió dels òrgans de la Diputació. També poden emetre dictàmens en relació amb els assumptes del seu àmbit, si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix.

Tots els diputats i diputades tenen dret a participar en les comissions, en representació del seu grup polític. El Ple determina el nombre i els components de cada Comissió informativa segon el criteri de proporcionalitat i també l'adscripció concreta, a proposta de la Junta de Portaveus.

El Ple, a proposta de la Presidència, determina les Àrees en què s'ha d'estructurar l'àmbit de competències de la Diputació. La Presidència designa un diputat o diputada responsable de cada Àrea, que ostenta alhora la presidència de la Comissió respectiva.

Activitat

Les Comissions informatives celebren una sessió ordinària, com a mínim, un cop al mes.

Comissions per a cada àrea competencial 2019-2023

Comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència; l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial.

 • Pilar Díaz Romero, presidenta (PSC)
 • Esteve Serrano Ortín, (PSC)
 • Núria Parlón Gil (PSC)
 • Carles Ruiz Novella (PSC)
 • Rubén Guijarro Palma (PSC)
 • Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC)
 • Dionís Guiteras i Rubio (ERC)
 • Martí Pujol i Casals (ERC)
 • Eva Baró i Ramos (ERC)
 • Maria Sayavera i Seuba (ERC)
 • Marc Verdaguer i Montanyà, president suplent (JUNTS)
 • Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS)
 • Rafael Duarte Molina (ECG)
 • Aïda Llauradó Álvarez (ECG)
 • Pedro Sánchez Álvarez (Cs)
 • Daniel Gracia Álvarez (PP)
 • Rosa Boladeras i Domingo (TxT)
   

Comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals i l’Àrea d'Acció Climàtica.

 • Carmela Fortuny i Camarena, presidenta (JUNTS)
 • Xesco Gomar Martín, president suplent (PSC)
 • Javier Silva Pérez (PSC)
 • Abigail Garrido Tinta (PSC)
 • David Escudé Rodríguez (PSC)
 • Jesús Naharro Rodríguez (PSC)
 • Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC)
 • Mireia Besora i Sans (ERC)
 • Dionís Guiteras i Rubio (ERC)
 • Francesc Teixidó i Pont (ERC)
 • Jordi Fàbrega i Colomer (ERC)
 • Pere Pons i Vendrell (JUNTS)
 • Aïda Llauradó Álvarez (ECG)
 • Rafael Duarte Molina (ECG)
 • Juan Martínez Nieto (Cs)
 • Daniel Gracia Álvarez (PP)
 • Rosa Boladeras i Domingo (TxT)

Comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.

 • Lluïsa Moret Sabidó, presidenta (PSC)
 • Eva Menor Cantador, presidenta suplent (PSC)
 • Ana María Martínez Martínez (PSC)
 • Abigail Garrido Tinta (PSC)
 • Alba Barnusell Ortuño (PSC)
 • Antoni Vélez i Barajas (ERC)
 • Annabel Moreno i Nogué (ERC)
 • Mireia Besora i Sans (ERC)
 • Rosa Funtané i Vilà (ERC)
 • Olga Serra i Luque (ERC)
 • Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS)
 • Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS)
 • Rafael Duarte Molina (ECG)
 • Aïda Llauradó Álvarez (ECG)
 • Pedro Sánchez Álvarez (Cs)
 • Xavier García Albiol (PP)
 • Rosa Boladeras i Domingo (TxT)

Comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura; l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i l’Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social.

 • Núria Parlón Gil, presidenta (PSC)
 • Lluïsa Moret Sabidó (PSC)
 • Josep Monràs Galindo (PSC)
 • Jesús Naharro Rodríguez (PSC)
 • David Escudé Rodríguez (PSC)
 • Montserrat Benedí i Altés (ERC)
 • Rosa Funtané i Vilà (ERC)
 • Anna Maria Lara i Carmona (ERC)
 • Antoni Garcia i Acero (ERC)
 • Francesc Teixidó i Pont (ERC)
 • Joan C. Garcia i Cañizares, president suplent (JUNTS)
 • Neus Munté i Fernández (JUNTS)
 • Laura Pérez Castaño (ECG)
 • Pau González Val (ECG)
 • Juan Martínez Nieto (Cs)
 • Daniel Gracia Álvarez (PP)
 • Rosa Boladeras i Domingo (TxT)

Tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les comissions informatives i de seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el nombre de diputats i diputades, proporcional a la seva participació en el Ple, següent: 

1. Respecte a totes les Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència, i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent: 

Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ....... 5 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ................... 5 

Junts per Catalunya – Junts .............................................................. 2 

En Comú Guanyem ........................................................................... 2 

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía ............................................... 1 

Partit Popular ..................................................................................... 1 

Tot per Terrassa ................................................................................. 1

 

Acords i decrets

Acord núm. 88/2019, Ple extraordinari de 23 de juliol, sobre la creació de les Àrees, Comissions Informatives i de la Comissió Especial de Comptes (modificat pels acords plenaris 126/2019 i 64/2021).

Decret núm. 9492/2019, de 5 de setembre, sobre la fixació del règim jurídic i funcionament de les Comissions Informatives i de Seguiment (mandat 2019-2023)

Acord núm. 98/2019, Ple de 26 de setembre, sobre la composició de les diferents Comissions Informatives i de Seguiment.

Modificacions de la composició: