L’acció corporativa de suport als ens locals en matèria urbanística es porta a terme des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, a través del Servei d’Urbanisme. El Servei d’Urbanisme té com a missió “enfortir la capacitació dels governs locals per a l’exercici eficient de les seves competències en matèria urbanística i per la definició i desplegament d’estratègies i actuacions que afavoreixin la millora continuada de l’habitat urbà, la competitivitat econòmica, la cohesió social i territorial, i la sostenibilitat”.

L’acció de suport s’emmarca en la contribució a l’assoliment dels dos reptes principals que han d’abordar els ens locals en aquest àmbit:

  • Repte 1: L’impuls d’un projecte urbanístic propi
  • Repte 2: L’exercici actiu de les competències urbanístiques

En aquest context, el Servei d’Urbanisme dona suport als ens locals de la demarcació de Barcelona en el desenvolupament de les seves competències i atribucions en matèria urbanística i de regeneració urbana i desenvolupa la seva activitat per tal d’assolir els següents objectius:

  • Desplegar una oferta de suport als ens locals diversificada i selectiva, que cobreixi els aspectes més rellevants de l’acció urbanística local
  • Promoure l’abordatge de problemàtiques urbanístiques i territorials complexes, partint de diagnosis rigoroses i de la formulació d’estratègies d’actuació viables, que garanteixin una adequada presa de decisions per part de l’ens local i una major eficiència en l’acció urbanística.
  • Afavorir el rigor tècnic i jurídic en el desenvolupament d’instruments de planejament i gestió urbanística, així com estudis i treballs de caràcter específic o sectorial.
  • Contribuir a la creació d’entorns urbans saludables i sostenibles a partir de la regeneració i millora de teixits urbans degradats o infrautilitzats, tant en la ciutat consolidada com en les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, afavorint la seva transformació i dinamització.
  • Aportar coneixement, innovació i difusió en el debat territorial i urbanístic, fomentant la renovació dels models d’intervenció, i participant activament en els espais i amb les agents de referència en aquest àmbit.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, l’acció urbanística de la Diputació de Barcelona s’estructura en base a tres esferes interconnectades.