L’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’any 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i va fixar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb l’objectiu d’erradicar la pobresa, minimitzar les desigualtats i les injustícies, així com lluitar contra el canvi climàtic. Un any després, la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible, Habitat III, va aprovar a Quito la Nova Agenda Urbana.  Aquest document estratègic marcà les pautes de les polítiques urbanes en els països membres de la ONU i recull les fites a assolir en el marc de l’ODS 11 Ciutats i Comunitats per tal d’aconseguir el desenvolupament sostenible de les ciutats i els assentaments.


L’any 2016 mitjançant el Pacte d’Amsterdam va posar en marxa l’Agenda Urbana de la Unió Europea amb la voluntat de millorar la regulació comunitària en l’àmbit urbà, millorar el fiançament i la creació d’una plataforma d’intercanvi de coneixement per al desenvolupament urbà sostenible. En aquesta línia, l’any 2019 el consell de ministres del govern espanyol va aprovar l’Agenda Urbana Espanyola, document que respon al compliment dels compromisos adoptats per aquestes agendes internacionals. Així, és entesa com un instrument de planificació estratègica, de caràcter integral, holístic i transversal, que reconeix el paper que tenen les entitats locals per un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, cohesionat socialment i econòmicament competitiu, amb independència de la mida i de la població.

Així mateix, el  22 de juny de 2022 l’Assemblea Urbana de Catalunya va aprova l’Agenda dels pobles i ciutats. Catalunya 2050.  Aquest instrument, s’estructura sobre tres prioritats: l’equilibri territorial, la prosperitat econòmica i l’equitat social i dues transicions: la digital i la verda

L’any 2020 la Diputació de Barcelona posa en marxa una sèrie de projectes anomenats transformadors per tal de fer front a aquests reptes globals. En aquest context, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats desenvolupa el projecte Impuls de les Agendes Urbanes amb la voluntat d’aterrar el contingut d’aquestes agendes globals a la realitat local i acompanyar als municipis de la demarcació en el disseny dels plans d’acció local necessaris per a desenvolupar-les. Així doncs, l’Agenda Urbana Local es configura com a un document estratègic de caràcter no vinculant que ha de marcar l’estratègia i les accions fins a 2030 per fer dels nostres pobles i ciutats uns espais de convivència més amables, saludables, segurs i resilients.

 

                       ACCÉS RESTRINGIT

                       EN CONSTRUCCIÓ

 

 

 

CATÀLEG DE SERVEIS

El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències.

Servei d’Urbanisme

Participació ciutadana

PROGRAMA GENERAL D’INVERSIONS

El Programa general d’inversions (PGI) és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment i reposició d’inversions sostenibles a partir d’una dotació econòmica garantida a cada ens local de la província de Barcelona. La distribució d’aquesta dotació es basa en una fórmula de repartiment, que vetlla per l’equilibri territorial, l’objectivitat, l’equitat, la justícia i la transparència.

PROGRAMES ESPECÍFICS

Els Programes específics són convocatòries i línies de suport dissenyades per raó de destinataris, finalitats o circumstàncies concretes o d’emergència que no troben cobertura en els dos instruments antecedents.

La XARXA DE LES AGENDES URBANES LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA (XAUL) es concep com un espai relacional de cooperació, intercanvi, innovació, aprenentatge i seguiment de les Agendes Urbanes locals de la demarcació de Barcelona.

La XAUL té per objectiu activar dinàmiques de treball conjunt entre els diferents agents del territori: Ajuntaments, Diputació de Barcelona, ​​administracions públiques de diferent nivell, universitats, experts, agents econòmics i socials del territori, entitats locals i ciutadania; i promoure i articular així la coordinació entre els agents i les agendes aprovades i en redacció, facilitant la creació d’aliances i sinergies, millorant la capacitat d’acció i l’adopció de compromisos per una implementació d’agendes urbanes locals exitosa.

Així, els principis de la Xarxa són:  

 • Donar suport a la redacció i implementació de les agendes urbanes locals.
 • Fomentar la coordinació i la cooperació interinstitucional.
 • Funcionar com a laboratori i difusor de bones pràctiques i solucions innovadores.
 • Monitoritzar el procés d' implantació de les agendes urbanes locals.
 • Establir relació amb altres xarxes.

Amb la XAUL, es garanteix una visió transversal i multinivell de l’Agenda Urbana a la demarcació de Barcelona, entenent les Agendes Urbanes Locals com a estratègies integrals de pobles, ciutats i territoris, definides i redactades de manera coordinada i consensuada a fi de garantir la seva perdurabilitat i implementació més enllà de les distribucions competencials i les legislatures.

El Grup motor és l’òrgan col·legiat que dirigeix la XAUL de la demarcació de Barcelona, i el principal òrgan mitjançant el qual s’estableix la coordinació i intercanvi interdepartamental en el procés d’impuls, continuïtat i seguiment de la XAUL.

Els Departaments de la Diputació de Barcelona que formen part del Grup Motor del Projecte Transformador i de la XAUL són:

 • Servei d’Urbanisme (Coordinació tècnica)
 • Oficina d’Habitatge
 • Servei de Planificació i Avaluació
 • Servei d’Agenda 2030 i Participació
 • Àrea d’Acció Climàtica
 • Servei d’Equipaments i Espai Públic
 • Oficina d’Europa i Estratègia Internacional

1. Creació de sinergies amb l’Agenda Urbana Espanyola (AUE)

El juliol de 2021 se signa el protocol general d'actuació de la Secretaria General de l'Agenda Urbana i l'habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que formalitza la consideració del Projecte Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals com a projecte pilot del Pla d'Acció de l’Agenda Urbana Española. L’octubre de 2021 es presenta el Pla d’acció del Projecte Transformador Impuls de les Agendes Urbanes Locals de la Diputació de Barcelona a la Convocatòria d’ajuts per a plans d’acció dels projectes pilot de l’Agenda Urbana Española. La corporació resulta beneficiària d’un ajut de 300.000€.

Es presenta al I Foro Urbano de España en Sevilla (oct. 2021) el projecte Impuls de les Agendes Urbanes Locals, a càrrec del President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons.

2. Participació activa en l’elaboració de l’Agenda de pobles i ciutats. Catalunya 2050

Els tècnics de diferents Departaments de la Diputació de Barcelona han format part dels Grups de Treball de redacció de l'Agenda de pobles i ciutats de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, s’han organitzat sessions de treball per la coordinació tècnica de l’agenda catalana i el projecte transformador de la Diputació.

3. Aliances amb altres administracions, agendes i fòrums

Es manté contacte amb la Diputació de Granada, i amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. L’abril de 2021 es participa en el Seminari Tècnic Local (FMC): Agenda Urbana Local: l'Estratègia municipal davant dels reptes globals, on es presenta el Projecte Transformador, i l’experiència del projecte pilot de Berga.

El novembre de 2021 es co-organitza el Seminari del CUIMPB: ‘Conduint les Transicions urbanes: Cap a una nova habitabilitat’. En la tercera jornada del Seminari, amb el títol Ciutats i viles en transformació: entre l'estratègia i la tàctica, es tracten les agendes urbanes des dels diferents nivells de l’administració (AUE, AUC i agendes urbanes locals) i es presentaren diferents experiències de lideratge local d’agendes urbanes i rurals i projectes de ciutat.

El març de 2022, l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals realitza una ponència a la taula rodona “Governança de les Agendes Urbanes Locals” en el marc de les III Jornades Tech Cities “Agenda Urbana: compartiendo relato, retos y respuestas”, iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la consultora TechFriendly.

 

 

Guia pràctica per a la redacció d’una Agenda Urbana

Estudi i proposta de processos participatius vinculats a les Agendes Urbanes Locals Manual per a l’elaboració de l’estratègia de comunicació d’una agenda urbana local

 

La Diputació de Barcelona orienta l’acció pública urbana i territorial cap al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per un Desenvolupament Sostenible.

Paral·lelament, la institució com a part integrant de l’òrgan executiu de l’Agenda Urbana de Catalunya, està compromesa en la seva aplicació real i efectiva sota els principis d’impuls, implementació, integració i implantació.

En dit context, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats posa en marxa el Projecte Transformador “Impuls de les Agendes Urbanes Locals”, que s’instrumenta a través de la secretaria tècnica que gestiona el Servei d’Urbanisme. 

 

El projecte es defineix principalment per la voluntat de fer aterrar els continguts de l’Agenda Urbana a la realitat urbana i territorial d’escala local i acompanyar als ajuntaments en la definició dels Plans d’Acció Locals, que establiran les estratègies urbanes i territorials a seguir i concretaran projectes i programes a implementar de forma concurrent i alineada, amb una visió integral i transversal. Els Plans d’Acció Local han de permetre:

 • Actualitzar les diagnosis urbanes i territorials pel que fa a les qüestions més representatives del canvi social, econòmic i territorial tot considerant problemàtiques i oportunitats d’una manera integrada i holística per a cada municipi.
 • Establir marcs de coordinació i sinèrgia entre les diferents polítiques sectorials, administracions i actors, que ajudin a superar la complexitat de les problemàtiques a les què han de fer front.
 • Renovar les fórmules d’intervenció i gestió, per a que siguin més transversals, coordinades i participades, tot situant les persones al centre de l’acció pública tot incorporant els nous paradigmes socials vers la salut, l’acció climàtica, la justícia social i equitat, la seguretat i la resiliència, sumats als ja àmpliament incorporats de la sostenibilitat i l’accés al coneixement.
 • Concretar projectes de regeneració urbana integral, o altres instruments de gestió urbana-territorial per a l’efectiu assoliment dels reptes establerts.