Considerem estratègic el treball en xarxa entre diferents municipis, la transversalitat entre les diferents àrees dels Ajuntaments i la cooperació i col·laboració amb altres administracions públiques i entitats privades, posant en valor la gestió de les activitats regulades i  la protecció civil com a eixos prioritaris en la gestió municipal del territori.  

Oferim als ens locals eines que permeten gestionar les activitats implantades al territori i mantenir-ne actualitzada la informació. Tant les que pel seu nivell d’afectació a la salut i seguretat de les persones o al medi ambient requereixen de procediments específics i complexos, com aquelles que per la seva nul.la o poca afectació es poden implantar més fàcilment. La gestió d’aquesta informació de forma sistemàtica i homogènia, permet generar una xarxa de coneixement compartit i un procés de millora contínua, tant en la gestió interna municipal, com en les accions que repercuteixen de forma directa sobre les persones, les empreses, els equipaments i els establiments.

Entenem la protecció civil com un element clau per aconseguir un territori sostenible i resilient amb el benentès que prevenció i la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, així com la seva recuperació davant les emergències té afectació directa sobre la sostenibilitat local i, per tant, sobre la territorial. La gestió de les emergències així com la prevenció de riscos, requereix d’una informació veraç, actualitzada i actualitzable, que permeti la interacció entre tots els agents que hi intervenen.