Qui?

Som la Direcció de Serveis de Formació, un àmbit funcional de la Diputació de Barcelona, creat el 8 de maig de 2008, adscrit l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. La Direcció centralitza la planificació, el seguiment i l'avaluació de la totalitat d'accions formatives que la corporació projecta als empleats dels ens locals de la demarcació de Barcelona, alhora que lidera projectes de suport tècnic per a facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que afavoreixin el desenvolupament de les competències professionals dels empleats públics locals i repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals.

La missió, visió i línies estratègiques de la Direcció de Serveis de Formació són les següents:

Missió

Enfortir les organitzacions a les que presta serveis mitjançant recursos d'aprenentatge que desenvolupin les competències professionals dels empleats públics locals.

Visió

Erigir-se en el principal referent dels serveis i recursos d'aprenentatge que es posen a disposició dels ens locals.

 

Línies estratègiques

  • Dissenyar i innovar en la creació i desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes dels ens locals que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives.
  • Adequar els itineraris formatius dels llocs de treball dels ens locals a les seves necessitats organitzatives per a una prestació de serveis de qualitat.
  • Capacitar i acompanyar els interlocutors de formació dels ens locals perquè impulsin una política de formació alineada amb les seves línies estratègiques.
  • Vetllar per l'establiment d'un mapa de processos homogeni que aposti per la implantació d'una gestió integral corporativa en matèria de formació.
  • Crear i desenvolupar un sistema d'informació que mesuri l'acompliment de les línies estratègiques establertes, reti comptes als ens locals de l'activitat realitzada i avaluï una correcta presa de decisions.

La Direcció de Serveis de Formació s'organitza segons el gràfic següent:

Es relacionen a continuació els àmbits de responsabilitats de cada àmbit funcional:

  1. La Direcció de Serveis té reservades, entre d'altres, les línies de treball següents: L'anàlisi, planificació i direcció estratègica de la totalitat de processos de serveis relacionats amb la formació de la corporació i dels ens locals; l'establiment dels mètodes de treball que han de permetre una homogeneïtat en I'actuació dels diferents àmbits funcionals, mecanismes de coordinació interna, definint els diferents nivells de responsabilitats i els procediments a utilitzar per a la presa de decisions; la definició de l'organigrama jeràrquic i funcional, l'avaluació dels seu  funcionament i l'anàlisi de l'impacte organitzatiu i econòmic de les seves adequacions; l'impuls dels mètodes i procediments d'avaluació amb la finalitat de potenciar els recursos humans i la consecució dels objectius organitzatius; la coordinació de l'estratègia comunicativa interna i externa dels processos i projectes relacionats amb la formació i la representació institucional i interlocució amb els ens locals als que presta servei. La concreció del seu àmbit competencial i les dades de contacte poden consultar-se aquí.
  2. El Servei de Disseny i Innovació de la Formació és l'àmbit funcional responsable de modelar els productes i serveis formatius, tutelar a la resta d'àmbits funcionals de la DSF en la seva aplicació als ens locals, innovar en el seu desenvolupament i avaluar el resultat de la seva implantació. La concreció del seu àmbit competencial i les dades de contacte poden consultar-se aquí.
  3. L'Oficina d'Assistència a la Formació és l'àmbit funcional responsable de la interlocució principal amb la xarxa de referents de la Diputació de Barcelona (Promotor Formació, Interlocutor Formació DIBA) i dels ens locals de la demarcació de Barcelona (Responsable Local de Formació), tant per a la prestació dels serveis de consultoria, assessorament o suport tècnic com per a la detecció i desenvolupament d'accions formatives. La concreció del seu àmbit competencial i les dades de contacte poden consultar-se aquí.
  4. El Servei de Gestió de la Formació és l'àmbit funcional responsable de gestionar els processos administratius  acadèmics, econòmics i pressupostaris, de contractació administrativa, de subvencions, de convenis i de recursos humans, d'una banda,  i de prestar suport als empleats interns en tot allò referent a la gestió dels serveis generals de la DSF, de l'altra. La concreció del seu àmbit competencial i les dades de contacte poden consultar-se aquí.

Us presentem en una animació l'estructura organitzativa de la Direcció de Serveis de Formació.

El Pla director de la Direcció de Serveis de Formació

El Pla director de la Direcció de Serveis de Formació constitueix el principal instrument de planificació estratègica del funcionament d’aquest àmbit funcional de la Diputació de Barcelona.