Què?

Podeu visualitzar la infografia "Qui som i què fem" clicant sobre la imatge.

La Direcció de Serveis de Formació orienta la seva activitat a dos grans processos de servei:

 1. La consultoria, assessorament o suport tècnic
 2. El disseny, desenvolupament i avaluació d'accions formatives.

    

La consultoria, assessorament o suport tècnic

La consultoria, assessorament o suport tècnic en projectes per a facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que afavoreixin el desenvolupament de les competències professionals dels empleats públics i repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals. Els projectes d'assessorament als ens locals parteixen d'una prèvia anàlisi de les necessitats concretes de cada organització. El model de prestació de serveis de la Direcció de Serveis de Formació és adaptatiu, flexible. De manera general, els serveis que es presten parteixen de la diferenciació entre organitzacions mitjanes i grans, d'una banda i petites, d'altra:

Ajuntaments de menys de 20.000 habitants

 • S'ofereix assistència tècnica integral en formació. Suport integral per a facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que favoreixin el desenvolupament de les competències professionals dels empleats públics repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals. Inclou:

  • Suport en l'ordenació del funcionament de la formació
  • Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives
  • Acompanyament en la construcció d'itineraris formatius per a col·lectius professionals
  • Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les necessitats dels ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual
  • Altres assistències tècniques en matèria de formació.

Ajuntaments de més de 20.000 habitants

 • Plans i programes municipals de formació. Suport tècnic a l'elaboració de plans i programes de formació adreçats al desenvolupament de les competències professionals dels empleats dels ens locals davant la implantació de nous projectes, d'objectius de millora organitzativa, de reorientació del servei, etc. Inclou:

  • Plans de desenvolupament directiu i de comandament
  • Programes d'acompanyament a projectes
  • Plans municipals de formació
  • Els destinataris poden ser un col·lectiu professional, una unitat organitzativa o tota l'organització, i les fases del procés són: definició d'objectius, detecció de necessitats, disseny de solucions formatives, elaboració dels plans i orientacions per a la seva implementació i avaluació.
 • Suport a projectes impulsats pels ens locals que tinguin per objectiu incorporar la tecnologia com a mitjà per a cobrir les seves necessitats formatives. La identificació de necessitats inicial definirà l'abast del suport que pot incloure:

  • Acompanyament en l'ús d'eines tècniques per a elaborar materials formatius propis
  • Assessorament en models i gestió d'aules virtuals
  • Cessió d'accions formatives semipresencials i en línia
  • Assessorament per al disseny d'accions formatives no presencials
  • Acompanyament en projectes d'implantació d'entorns virtuals d'aprenentatge

El disseny, desenvolupament i avaluació d'accions formatives. 

Es distingeixen diferents tipologies d'accions formatives en funció dels criteris següents:

 • La classificació en competències i àmbits de coneixement.
  • La totalitat d'accions formatives que es projecten als ens locals es classifiquen en dos grans tipus de competències: qualitatives i tècniques. Les accions formatives associades a les competències qualitatives, habilitats personals i socials, cerquen donar suport formatiu al desenvolupament de determinades habilitats relacionades amb el ‘com s'han de fer les coses' i ‘com han d'actuar' els empleats públics. Les accions formatives associades a les competències tècniques específiques estan relacionades amb els coneixements i les habilitats professionals pròpies d'un determinat col·lectiu professional i, fins i tot, d'un determinat àmbit específic d'activitat.
  • Un segon sistema de classificació és l'àmbit de coneixement. En funció de les línies d'assessorament i suport tècnic de les àrees corporatives l'oferta formativa sectorial és dissenyada des d'aquestes i validada des de la Direcció de Serveis de Formació. Les accions formatives que promou la Direcció en aquest apartat corresponen a aquells col·lectius que no tenen un referent directe en la seva translació a la Corporació (policies locals, personal d'oficis, etc.) i aquells àmbits de coneixement transversal (assessorament jurídic, contractació administrativa, recursos humans, etc.) que són treballats conjuntament amb el personal tècnic qualificat de la pròpia Diputació.
 • La programació o planificació prèvia.
  • Gran part de l'oferta formativa parteix del Banc d'Accions Formatives que conté la formació generalista adreçada a la pràctica totalitat dels llocs de treball dels ens locals.
  • De forma complementària, aquelles necessitats formatives complementàries i relatives a la competència tècnica dels llocs de treball, especialitzades o sobrevingudes es cobreixen amb formació no planificada, adquirint diferents formats.
 • El format
  • La formació genèrica coincideix, com dèiem, amb el Banc d'Accions Formatives, tot i que aquest també conté la formació especialitzada dels diferents àmbits sectorials de la corporació.
  • La formació a mida o ‘in company' és una tipologia d'aprenentatge especialitzada, molt relacionada amb les particularitats d'una determinada organització o àmbit funcional.
  • La formació derivada d'un projecte organitzatiu té un caire transversal en una organització i respon a la necessitat de formar col·lectius de diferents àmbits funcionals.
  • La formació externa (d'aplicació exclusiva als empleats de la Diputació de Barcelona) és la possibilitat d'assistir a cursos de perfeccionament o jornades tècniques que per raó de la seva singularitat, especialització o innovació no poden ser inclosos en la formació organitzada internament per la Direcció de Serveis de Formació.
 • La modalitat formativa
  • La formació presencial. És la tipologia de formació majoritària, la tradicional, s'imparteix en una aula, en la que alumne i docent comparteixen un espai físic comú i s'interrelacionen personalment.
  • La formació semipresencial. És l'aprenentatge que combina diferents mètodes d'impartició, models d'ensenyament i estils d'aprenentatge mitjançant l'ús de recursos virtuals i físics: inclou tant classes presencials com activitats d'aprenentatge virtual, on les primeres serveixen de tutoria, per fer activitats orals o presentar nous conceptes que després es tractaran en línia, per enfortir els lligams del grup o com a complement formatiu.
  • La formació en línia. Es tracta d'una educació a distància completament virtualitzada mitjançant canals electrònics, emprant eines o aplicacions d'hipertext com a suport dels processos d'aprenentatge.
  • L'autoaprenentatge. A partir d'un recull de materials, dissenyats a partir de criteris pedagògics, esdevenen recursos que tenen com a objectiu ampliar i perfeccionar, de manera flexible i individualitzada, les competències tècniques i qualitatives del personal corporatiu, sense la presència d'un docent ni l'existència d'una programació establerta amb caràcter previ.
 • Els destinataris
  • Els perfils professionals. L'estructuració de l'oferta formativa adreçada als ens locals de la Direcció de Serveis de Formació parteix dels plantejaments de la gestió per competències plantejament que necessita una prèvia definició dels perfils professionals. És a partir d'aquests perfils que l'esquema d'itineraris formatius és possible.
  • Les entitats. L'organització d'accions formatives ve precedida per la seva planificació i format. No obstant això, influeixen altres factors a l'hora de desenvolupar-les: la formació generalista adquireix una dimensió ‘provincial' o ‘comarcal' quan agrupa transversalment a diferents ajuntaments o ‘tancada' quan la destinatària és una única entitat local.

Podeu visualitzar i descarregar-vos la infografia clicant sobre la imatge.