On?

La Direcció de Serveis de Formació dóna suport tècnic en la consultoria, assessorament o suport tècnic de projectes i en el disseny, desenvolupament i avaluació d'accions formatives en dos fronts:

  1. Els ens locals de la demarcació de Barcelona, que aglutinen uns 35.000 empleats públics aproximadament.
  2. Les àrees funcionals i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona, que agrupen uns 4.000 empleats públics aproximadament.

L'activitat de la Direcció és flexible i s'adapta a les necessitats de cada organització client. El dimensionament de les plantilles de personal dels ens locals determina, en bona mesura, la missió de la Direcció en cada cas.

D'aquesta manera, el rol del personal de la Direcció és adaptatiu: no totes les organitzacions tenen les mateixes necessitats. De manera resumida, podem que l'activitat dels tècnics de la Direcció pot ser triple:

  • Rol de tutoritzar la formació en aquelles organitzacions sense possibilitats d'invertir els recursos humans i econòmics necessaris per desenvolupar una autèntica política de formació. En aquest cas, la Direcció assumeix la funció del responsable municipal de formació.
  • Rol d'acompanyament en el desplegament d'incipients polítiques de formació en aquells entitats on, tot i no tenir un pla de desenvolupament de l'aprenentatge dels seus empleats, ja disposen d'una trajectòria en la matèria. En aquest cas, la Direcció assumeix un rol d'assessorament integral del fet formatiu, delegant en la figura del responsable municipal de formació la seva execució.
  • Rol d'assessorament en el desplegament de projectes relacionats amb la formació en aquelles entitats grans on existeix una política de formació fefaent. El rol de la Direcció és d'assessorament puntual a projectes determinats.

Gràficament,