Com? (Model tècnic)

La Direcció de Serveis de Formació disposa d'un marc conceptual, teòric, per a l'execució dels projectes, tant des del punt de vista de la consultoria com del desenvolupament d'accions formatives. La formació ha d'estar al servei de l'estratègia de les organitzacions, del que esperen i necessiten aquestes dels seus empleats per assolir els reptes que tenen encomanats. En aquest sentit, l'actuació de la Direcció parteix de tres eines bàsiques per al desenvolupament de la seva activitat:

 

1. El mapa de llocs de treball tipus dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona

Amb l'objectiu de classificar els llocs de treball més presents en les estructures organitzatives dels ajuntaments, la Direcció de Serveis de Formació ha dissenyat un mapa de llocs tipus que conté 109 llocs de treball.

 

Podeu visualitzar i descarregar-vos el ‘Mapa de llocs de treball dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona' clicant sobre la imatge.

El mapa classifica els llocs atenent a dues variables: els col·lectius professionals i els àmbits funcionals.

- Col·lectius professionals. Són agrupacions de llocs de treball a partir de criteris basats en els requeriments exigits als seus ocupants en l'aplicació de determinades habilitats funcionals, tant des del punt de vista de la complexitat tècnica de les tasques a desenvolupar (perspectiva vertical), com de la polivalència (perspectiva horitzontal). S'identifiquen set col•lectius amb els subsegüents sots-col•lectius: Habilitació nacional, Directiu (Executiu, Operatiu), Tècnic (Especialista, Auxiliar), Suport (Administratiu, Operatiu), Oficis i Subaltern. 

- Àmbits funcionals. Són agrupacions de diverses unitats organitzatives segons la missió que desenvolupen. S'identifiquen sis: Serveis de Suport Intern, Serveis de Desenvolupament Territorial, Serveis de Promoció Econòmica, Serveis d'Acció Ciutadana, Serveis de Benestar Social  i Serveis de Seguretat Ciutadana.

2. Els itineraris formatius

Els itineraris formatius esdevenen la trajectòria d'aprenentatge mitjançant un procés formatiu ordenat segons la progressiva dificultat, necessari per al desenvolupament d'una ocupació. És el conjunt programat i ordenat de cursos i mòduls formatius la superació dels quals permet l'obtenció de la capacitació professional o d'una competència acreditada en un determinat àmbit de l'activitat administrativa.
Els itineraris formatius permeten:

  • Dissenyar l'oferta formativa des d'una perspectiva integral, garantint la coherència de les accions formatives segons els objectius prèviament establerts.
  • Connectar l'oferta formativa amb les necessitats de qualificació dels empleats públics necessàries per al desenvolupament de les funcions dels àmbits funcionals en què s'organitza un ajuntament
  • Modernitzar els instruments de planificació i gestió dels recursos humans dels ens locals i relacionar-los amb la seva política de formació.

Els itineraris formatius actualment disponibles són els següents:

Cliqueu sobre la imatge per visualitzar els itinearis formatius

Les fitxes d'itineraris formatius presenten els camps descriptius següents:

- Identificació:

  • Àmbit funcional: Agrupació de diverses unitats organitzatives segons la missió que desenvolupen. S'identifiquen sis: Serveis de Suport Intern, Serveis de Desenvolupament Territorial, Serveis de Promoció Econòmica, Serveis d'Acció Ciutadana, Serveis de Benestar Social i Serveis de Seguretat Ciutadana.
  • Col·lectiu professional: Agrupació de llocs de treball a partir de criteris basats en els requeriments exigits als seus ocupants en l'aplicació de determinades habilitats funcionals, tant des del punt de vista de la complexitat tècnica de les tasques a desenvolupar (perspectiva vertical), com de la polivalència (perspectiva horitzontal). S'identifiquen set col·lectius amb els subsegüents sots-col·lectius: Habilitació nacional, Directiu (Executiu, Operatiu), Tècnic (Especialista, Auxiliar), Suport (Administratiu, Operatiu), Oficis i Subaltern.

- Contingut funcional:

Aquest apartat s'extreu de les fitxes descriptives de llocs de treball penjades a la CORH- Comunitat de Recursos Humans, en estar validades per els comandaments de les àrees de recursos humans participants en la xarxaCORH, espai presencial d'aquesta comunitat.

  • Missió: Raó de ser del lloc en l'organització. Ha d'expressar el resultat global més significatiu que ha d'obtenir el lloc de treball en el context de l'organització
  • Funcions generals: Conjunt de tasques i activitats adreçades a la consecució dels objectius d'un lloc de treball i que es desenvolupen seguint unes determinades instruccions, normes i exigències.

- Perfil formatiu:

Relació de competències formatives necessàries per al desenvolupament del lloc de treball anivellades en funció de la seva complexitat o rellevància per al lloc i classificades segons tres grans grups: les competències estratègiques, les competències qualitatives i les competències tècniques.

- Itinerari formatiu:

Relació d'accions formatives contingudes en l'oferta formativa de la Diputació de Barcelona, classificades en les competències relacionades en l'apartat ‘Perfil formatiu'.

3. El diccionari de competències per al desenvolupament professional dels empleats públics de l'Administració local

El diccionari és una eina de treball que conté uns conceptes o competències, molt relacionades amb les formes de fer i estar de l'administració, definides per fer-les comprensibles a tothom, classificades en funció de la seva singularitat, i anivellades, de menys a més, en funció de la complexitat o rellevància que per a l'organització municipal té el comportament professional descrit.

Podeu visualitzar i descarregar-vos el ‘Diccionari de competències per al desenvolupament professional dels empleats públics de l'Administració local' clicant sobre la imatge

 

Dins d'aquest Diccionari hi ha tres grans grups de competències: les competències estratègiques de l'Administració local, les competències qualitatives i les competències tècniques. 

Podeu consultar el recurs formatiu de les competències estratègiques i qualitatives clicant sobre la imatge

Es tracta d'un diccionari pensat específicament per orientar les accions de capacitació dels empleats/des públics de les nostres administracions locals i conté unes característiques comunes en la definició de les seves competències:

Cada competència consta d'un títol, una definició general i un apartat anomenat "la competència implica" on es pretén enumerar tota una sèrie d'aspectes o temàtiques relacionats amb la competència i que són claus per al seu desenvolupament.

En el cas de les competències qualitatives també trobem quatre nivells de domini professional: 1 - 2 - 3 i 4, cadascun d'ells definit amb els comportaments professionals esperats, i amb un apartat d'exemples d'actuacions professionals que es podrien observar en el nivell.

  • El significat de la descripció dels nivells: cada nivell recull actuacions, fites professional que les persones han demostrat en el desenvolupament de les seves funcions, és a dir, que han aplicat ja, de manera reeixida, en la realitat del seu lloc de treball, un conjunt de coneixements, tècniques i habilitats.
  • Ordenació lògica dels nivells: cada nivell recull actuacions professionals més complexes d'assolir: requereixen de coneixements més i més complexos i de més experiències reals. És a dir, la competència "creix" en complexitat i exigència; poca en el nivell 1 i molta en el nivell 4.
  • L'experiència com a fonament de nous aprenentatges: l'estructura també té una lògica "evolutiva"; tenir un nivell de domini determinat en una competència suposa forçosament, tenir assolits els nivell anteriors: els coneixements i l'experiència necessaris per arribar a un determinat nivell són la base necessària per adquirir nous coneixements teòrics i pràctics.