Servei de Gestió de la Formació

Dades de contacte

Cap del Servei Montserrat Baixas Xaus

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici 14, 1a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 049 300

e-mail: s.g.formacio@diba.cat

Funcions

El Servei de Gestió de la Formació gestiona els processos administratius acadèmics, econòmics i pressupostaris, de contractació administrativa, de subvencions, de convenis i de recursos humans, d'una banda, i de prestar suport als empleats interns en tot allò referent a la gestió dels serveis generals de la Direcció de Serveis de Formació (DSF), de l'altra. Comprèn les quatre línies de treball següents:

 1. 1. Gestió de les accions formatives adreçades als ens locals o a les àrees funcionals de la Diputació:
  • Programar amb l'Oficina d'Assistència a la Formació una proposta general de les accions formatives a projectar als ens locals

  • Gestió integral de les accions formatives proposades per l'Oficina d'Assistència a la Formació, encarregant-se de la reserva i gestió de les aules, l'assignació del docent, la concreció del calendari i horari, l'alta i manteniment del curs a l'aplicació de gestió, la preparació del material a lliurar i l'acreditació de la seva execució

  • Gestió i seguiment de les accions formatives de l'aplicació a través de l'aplicatiu Gestforma

  • Gestió i seguiment de les accions formatives semipresencials i en línia del campus virtual Formadiba

 2. 2. Seguiment de la gestió d'expedients i actes administratius:
  • Decretació de les accions formatives planificades i no planificades i dels productes o serveis oferts en el catàleg de serveis de la corporació

  • Elaboració dels compromisos de col·laboració resultants de la petició d'un servei ofert en el catàleg de serveis intern de la corporació

  • Contractació de les accions formatives planificades i no planificades i els projectes oferts en el catàleg de serveis, intern i extern, de la corporació o d'altres projectes de caire intern

  • Notificació de la resolució dels actes administratius aprovats per la corporació als destinataris corresponents

  • Fer el manteniment dels projectes i el seguiment d els portals de la corporació establerts per a la petició de serveis d'ens locals o de les àrees funcionals de la Diputació de Barcelona

  • Conformació o edició de l'acta de recepció de les accions formatives i projectes quan finalitzen

 3. 3. Control de gestió i actualització de circuits administratius:
  • Gestió del pressupost de la DSF, reportant periòdicament sobre la seva evolució a la Direcció i establint els circuits necessaris per a un control de gestió eficient, incloent l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost, el seguiment pressupostari i el tancament

  • Gestió dels recursos humans de la DSF

  • Gestió de les subvencions rebudes per la DSF, justificant la seva execució i tramitant la documentació escaient

  • Tramitació de convenis de col·laboració amb altres entitats que gestionen el fet formatiu

  • Actualitzar de la normativa i la documentació que regula la formació planificada i no planificada

  • Dissen y dels models documentals tècnics i de gestió per al bon funcionament del Servei

  • Anàlisi, redisseny i millora dels procediments de gestió a partir del mapa de

  • Control de gestió de la DSF a partir de la informació gestionada i generant un quadre de comandament amb indicadors de gestió

 4. 4. Gestió administrativa general i de suport a la resta d'àmbits funcionals de la DSF:
  • Registre d'entrada i de sortida de la documentació rebuda o enviada

  • Manteniment i actualització de la cartera de docents de la Diputació de Barcelona

  • Tramitació de les peticions de formació externa de les àrees corporatives a partir de la normativa vigent i de la consignació pressupostària disponible

  • Arxiu i custòdia dels expedients d'accions formatives i projectes de la DSF

  • Manteniment del material assignat, de la caixa fixa i de la logística general de la DSF

  • Atenció telefònica centralitzada de la DSF

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113