Servei de Disseny i Innovació de la Formació

Dades de contacte

Cap del Servei Conxita Casamitjana Ranea

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici 14, 1a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 049 300

e-mail: s.di.formacio@diba.cat

Funcions

El Servei de Disseny i Innovació de la Formació és l'àmbit funcional responsable de modelar els productes i serveis formatius, tutelar a la resta d'àmbits funcionals de la Direcció de Serveis de Formació (DSF) en la seva aplicació als ens locals, innovar en el seu desenvolupament i avaluar el resultat de la seva implantació. Comprèn tres línies de treball:

 1. 1. Disseny, producció, avaluació i innovació de:
  • El marc conceptual, teòric, de la DSF per a l'execució dels projectes, tant des del punt de vista de la consultoria com del desenvolupament d'accions formatives: diccionari de competències per al desenvolupament professional, perfils professionals dels ens locals, itineraris formatius dels perfils professionals; plans docents de les accions formatives, sistemes corporatius d'anàlisis de necessitats formatives, mètodes d'ordenació del funcionament de la formació, etc.

  • L'oferta formativa, planificada i no planificada, que projecta la corporació a partir de les necessitats detectades als ens locals i a la Diputació de Barcelona.

  • Els recursos formatius (guies, activitats, materials) necessaris per al desenvolupament d'una acció formativa presencial, semipresencial o en línia.

  • Els productes i serveis de consultoria, assessorament o suport tècnic en formació que repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals i inclosos al Catàleg de Serveis.

  • Els projectes estratègics que permetin assolir la visió de la DSF: noves formes d'aprenentatge informal, proves d'acreditació de coneixements i d'acreditació professional, programes d'acollida per a comandaments i directius dels ens locals, entre d'altres.

 2. 2. Coordinació de sistemes de treball i interlocució amb agents externs:
  • Administració, manteniment i desenvolupament tecnològic del campus virtual de la Diputació de Barcelona i capacitació dels agents que hi intervenen: Formadiba.

  • Administració, manteniment i de senvolupament tecnològic de l'aplicació de gestió de la formació de la Diputació de Barcelona i capacitació dels agents que hi intervenen: Gestforma.

  • Selecció dels docents o consultors, interns o externs, de les accions formatives planificades o no planificades i dels projectes d'assessorament, i comunicació al Servei de Gestió de la Formació per a la seva incorporació a la cartera de docents de la Diputació de Barcelona.

  • Informació i comunicació els agents socials, en el si de la Comissió de Formació i Promoció, dels criteris generals dels plans i fons per a la formació interna i de l'evolució de la formació corporativa.

  • Participació en projectes específics o assessoraments especials de la cartera de productes i serveis que la DSF posa a disposició dels ens locals i de les àrees corporatives, coordinats per un Referent DSF.

  • Capacitació dels proveïdors respecte el model tècnic de la DSF i homogeneïtzació de la seva actuació d'acord amb els pl ans docents de les accions formatives o els plans d'actuació de projectes de consultoria.

 3. 3. Innovació i prospectiva:
  • Elaboració dels estudis d'anàlisi i prospectiva, investigació, recull de documentació i publicacions, que permetin posicionar la DSF en un estadi preferent en el context de la formació i els processos d'aprenentatge.

  • Col·laboració amb departaments de formació d'altres entitats que, en compliment dels seus objectius, pretenguin posar en marxa jornades informatives i formatives.

  • Disseny d'estratègies d'implantació de modalitats alternatives de formació i aprenentatge en els ens locals com: la formació en el propi lloc de treball; l'autoformació, la formació informal, la gestió del coneixement, les xarxes professionals, etc.

  • Contrast de mètodes, pautes i procediments per generar un sistema corporatiu d'anàlisi de necessitats formatives en els diferents col·lectius als que s'adreça la seva oferta.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113