Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària

Dades de contacte

Cap de l'Oficina Prudencio Serrano Muñoz

C/ Londres, 55, 4a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 224

e-mail: o.patrimonigi@diba.cat

Funcions

L'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària dirigeix, planifica, coordina i controla les actuacions vinculades al patrimoni de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa Caritat, seguint les directrius de la Direcció de Serveis i d'acord amb els procediments establerts per la Corporació i la legislació vigent.
Les actuacions de l'Oficina es centren fonamentalment en:
- Manteniment del padró de dades d'informació de l'inventari general consolidat de béns i drets de la Corporació.
- Coordinació de la tramitació dels expedients associats al desenvolupament de les operacions patrimonials que alimenten el patrimoni de la Corporació.
- Desenvolupament de les línies d'assessorament a ajuntaments, consorcis i altres ens externs, en matèria de definició de Models de gestió patrimonials; valoracions de béns immobles i drets associats al seu patrimoni, i assessorament intern i extern en matèria d'assegurances.
- Coordinació de la gestió de riscos d e les àrees de danys patrimonials, flota de vehicles, responsabilitat patrimonial, i accidents laborals.
- Coordinar la gestió d'impostos i tributs associats al patrimoni de la Corporació.
- Planificació del Manteniment, rehabilitació i explotació econòmica dels edificis patrimonials propietat de la Diputació i FP Casa de Caritat.
- Impulsió o participació en els processos urbanístics que afectin el patrimoni realitzable propietat de la Diputació de Barcelona.
- Coordinar la gestió d'expedients vinculats a les despeses i els ingressos derivats del patrimoni de la Corporació i la FP Casa Caritat.
- Coordinar i tramitar els expedients vinculats a la propietat immaterial (marques, models d'utilitat...) de tota la Corporació.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113