Oficina d'Assistència a la Formació

Dades de contacte

Cap de l'Oficina Montserrat Casamitjana Nonell

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici 14, 1a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 049 300

e-mail: o.a.formacio@diba.cat

Funcions

L'Oficina d'Assistència a la Formació és l'àmbit funcional responsable de la interlocució principal amb la xarxa de referents de la Diputació de Barcelona (Promotor Formació Sectorial, Interlocutor Formació DIBA) i dels ens locals de la demarcació de Barcelona (Responsable Municipal Formació), tant per a la prestació dels serveis de consultoria, assessorament o suport tècnic com per a la detecció i desenvolupament d'accions formatives.
El seu àmbit competencial comprèn les quatre línies de treball següents:

 1. 1. Interlocució de la Direcció de Serveis de Formació (DSF):
  • Coneixement de la realitat organitzativa (plantilla, perfils, itineraris) i posició de la formació

  • Detecció, filtratge i transmissió de les seves demandes i necessitats

  • Comunicació dels serveis i productes formatius/organitzatius que s'ofereixen des de la DSF i des d'altres àmbits corporatius

  • Coordinació general de l'oferta formativa i de serveis que s'ofereix a cada ens o àmbit

 2. 2. Coordinació de les accions formatives:
  • Detecció i diagnosi de necessitats formatives a partir del mètode corporatiu

  • Recollida de la demanda d'accions formatives i proposta de programació per a la seva execució

  • Trasllat al Servei de Disseny i Innovació de la Formació d'aquelles necessitats formatives a mida i no planificades per al seu disseny

  • Programació d'accions formatives en col·laboració amb el Servei de Gestió de la Formació

  • Col·laboració en la definició dels aspectes de programació (calendari, horari...) i preparació logística (lloc d'impartició, característiques de l'aula...)

  • Col·laboració en la selecció dels empleats inscrits i resolució d'incidències, si s'escau

  • Anàlisi de les avaluacions de les accions formatives en col·laboració amb el Servei de Disseny i Innovació de la Formació i trasllat dels resultats al referent corresponent

 3. 3. Consultoria de suport tècnic i assessorament:
  • Ordenació del funcionament de la formació: reglamentació, procediments i circuits i organització general

  • Implantació dels perfils professionals a partir dels plantejaments de la gestió per competències

  • Adaptació d'itineraris formatius per a col·lectius professionals

  • Programació i disseny de solucions formatives adaptades, ja siguin presencials o amb suport virtual

  • Elaboració de plans i programes de formació adreçats al desenvolupament de les competències professionals dels empleats dels ens locals davant la implantació de nous projectes, d'objectius de millora organitzativa, de reorientació del servei, etc.

  • Suport a projectes que tinguin per objectiu incorporar la tecnologia com a mitjà per a cobrir les seves necessitats formatives: ús d'eines tècniques per a elaborar materials formatius propis, models i gestió d'aules virtuals, cessió d'accions formatives semipresencials i en línia, disse ny d'accions formatives no presencials, projectes d'implantació d'entorns virtuals d'aprenentatge

 4. 4. Dinamització de la xarxa de referents de la Diputació de Barcelona i dels ens locals:
  • Suport i acompanyament en la figura del referent de formació municipal o de les àrees corporatives

  • Formalització de la xarxa a partir d'un estudi de necessitats: estratègia de visualització, compartició i generació de continguts, eines i bones pràctiques d'interès formatiu en l'àmbit municipal

  • Anàlisi i desenvolupament d'estratègies per incrementar les opcions de participació del personal dels ens locals de menor grandària en les activitats formatives

  • Promoció d'estratègies, dissenyades pel Servei de Disseny i Innovació de la Formació, d'implantació de modalitats alternatives de formació i aprenentatge en els ens locals: formació en el propi lloc de treball: autoformació, formació informal, gestió del coneixement, etc.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113