Intervenció General

Dades de contacte

Interventor General Josep Abella Albiñana

Rambla de Catalunya, 126, 4a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 022 240

e-mail: intervenciogf@diba.cat

Funcions

 • Control i fiscalització interna de tots els actes, documents i expedients de la Diputació i dels organismes autònoms, dels quals es deriven drets i obligacions de contingut econòmic, en els termes establerts en el Real Decret Legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment de l'execució del pressupost d'acord amb les normes generals dictades pel Ple de la Corporació.
 • Inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms d'acord amb els procediments establerts.
 • Assessorament a municipis en matèria econòmica i comptable. 

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113