Gabinet de la Presidència

Dades de contacte

Director del Gabinet Daniel Fernández

Rambla de Catalunya, 126

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 723 605

e-mail: dg.presidencia@diba.cat

Funcions

 1. Donar suport a la Presidència en les relacions institucionals i socials.
 2. Dirigir i coordinar els equips humans i recursos tècnics que tingui adscrits, per assegurar la correcta elaboració, orientació de contingut i difusió de missatges institucionals i polítics de la Presidència.
 3. Coordinar i dirigir, sota la seva dependència, la secretaria de la Presidència, que dependrà directament del director/a del Gabinet de la Presidència, que té atribuïda la responsabilitat per a la confecció de l’agenda de la Presidència i la fixació de les prioritats d’aquesta d’acord amb els protocols i criteris que s’estableixin a l’efecte.
 4. Supervisar, d’acord amb la Coordinació General les accions protocol·làries i les relacions públiques relacionades amb la Presidència i la institució, amb la finalitat d’assegurar en tot moment la correcta i digna representació institucional de la Presidència.
 5. Supervisar, d’acord amb la Coordinació General les accions de Premsa i Comunicació, amb el benentès que la política de comunicació és part substancial del missatge institucional i polític de la Presidència, d’acord amb els protocols i criteris que s’estableixin a l’efecte.
 6. Assumir amb la seva signatura les propostes de decrets i de dictàmens que, respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans unipersonals i col·legiats de la corporació.
 7. Qualsevol altra que li sigui encomanada per la Presidència.

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113