Direcció dels Serveis de Secretaria, adjunta a la Secretaria General

Dades de contacte

Director José Luis Martínez-Alonso Camps

Rbla. Catalunya, 126, 6a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 022 248

e-mail: ds.secretaria@diba.cat

Funcions

La Direcció de Serveis de Secretaria, adjunta a la Secretaria General es defineix per l’exercici de les funcions següents:

 • La col·laboració jurídica immediata adreçada als responsables directius i els òrgans unipersonals en els àmbits de Recursos Humans, Intervenció General, Tresoreria, Tecnologies i Sistemes Corporatius, Gabinet d’Innovació Digital i Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials.
 • La prestació de les funcions de secretaria que han estat delegades per la Secretària general, funcions que són exercides per les persones que ocupen el lloc de treball de secretari/ària delegat/da en els àmbits anteriorment esmentats.
 • L’assistència a la Secretària general en l'estudi dels assumptes que s'eleven a la Junta de Govern i al Ple en els àmbits ja referits.
 • L'assistència a les sessions de la Junta de Govern i del Ple.
 • Emprendre aquelles altres actuacions necessàries per a l'execució dels acords i decrets, les adreçades a assegurar la pertinent gestió i constància documental dels acords corporatius, de les resolucions de la Presidència, de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació i de la resta d'òrgans de la corporació.
 • La titularitat de la Secretaria delegada de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació i de la Comissió Especial de Comptes.
 • El disseny i la implementació jurídiques de l’administració electrònica.
 • La gestió vinculada al Sistema d'Ens Participats.
 • Les funcions de secretaria amb caràcter accidental, en els casos de malaltia, absència, vacances o abstenció legal o reglamentària de la secretària general.
 • La supervisió de la gestió de la Secció d’Arxiu i Gestió Documental.
 • La supervisió de la gestió del Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials.
 • El suport administratiu a les secretaries delegades.
 • Altres funcions de caràcter intern i transversal pròpies de la Secretaria General.

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113