Direcció de Serveis de Secretaries Delegades

Dades de contacte

Directora Teresa Muratel Cavero

Rambla de Catalunya, 126, 6a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 049 134

e-mail: ds.secr.deleg@diba.cat

Funcions

La Direcció de Serveis de Secretaries Delegades es defineix per la funció de col·laboració jurídica immediata adreçada a:

 • Totes les Àrees, Coordinacions, Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines de la corporació (excepte aquelles que siguin competència de la Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General).
 • Els seus organismes autònoms, consorcis, societats mercantils i altres ens o òrgans en qué hi participa i als quals es presta la funció de secretaria.

En aquest sentit, els objectius de la Direcció són:

 • Prestar les funcions de secretaria que han estat delegades per la Secretària general, funcions que són exercides per les persones que ocupen el lloc de treball de secretari/ària delegat/da en els seus àmbits, així com als organismes públics, consorcis i altres ens participats.
 • Assistir la Secretaria General en l'estudi dels assumptes que s'eleven a la Junta de Govern i al Ple en relació amb les Àrees de Presidència, Territori i Sostenibilitat, Desenvolupament Econòmic Local, Cultura, Educació i Esports, i Atenció a les Persones.
 • La Secretaria delegada de les Comissions Informatives i de Seguiment de les Àrees esmentades en el punt anterior (a excepció de l'Àrea de Presidència).
 • Emprendre aquelles altres actuacions necessàries per a l'execució dels acords i decrets, les adreçades a assegurar la pertinent gestió i constància documental dels acords corporatius, de les resolucions de la Presidència, de les Comissions Informatives i de Seguiment (exceptuant la d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans), de la resta d'òrgans de la corporació i dels organismes dependents i vinculats.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113