Direcció de Serveis de Cooperació Local

Dades de contacte

Directora Maribel Balbàs Garrido

Rambla de Catalunya, 126, 5a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 022 209

e-mail: ds.cooperacio@diba.cat

Funcions

La Direcció de Serveis de Cooperació Local, en el marc dels objectius estratègics encomanats per la Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local, té per missió desplegar la política de cooperació i concertació local de la Diputació de Barcelona.

Les seves funcions són les de planificar, dirigir i supervisar el desplegament de les competències en matèria de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona i, en concret, en la definició del Pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal previst a l’art. 36.2.a) de la Llei de bases de règim local. Aquesta tasca d’assistència i cooperació local es canalitza pel present mandat, de forma preferent, a través del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i dels diferents instruments de cooperació Local que el despleguen.

Més informació: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113