Coordinació General

Dades de contacte

Coordinador general Javier Villamayor Caamaño

Rbla. Catalunya, 126, 1a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 022 220

e-mail: c.general@diba.cat

Funcions

 1. Donar suport a la Presidència per a l’impuls executiu de les decisions polítiques adoptades pels òrgans de govern.
 2. Coordinar les activitats i funcions dels àmbits adscrits a la Presidència que li corresponguin.
 3. Impulsar i presidir, si escau, la Comissió de Coordinació, el funcionament i règim jurídic de la qual es regularà posteriorment.
 4. Coordinar l’acció de les diferents àrees i proposar treballs transversals.
 5. Mantenir les relacions necessàries amb d’altres organismes públics, en especial, amb els integrats en el sector públic de la Diputació, i amb d’altres ens de qualsevol naturalesa, per aconseguir els objectius que li han estat encomanats.
 6. Assessorar la Presidència en la presa de decisions i en la planificació estratègica dels seus àmbits.
 7. Proposar criteris d’actuació, d’acord amb les línies fixades pel govern de la Diputació de Barcelona.
 8. Impulsar l’acció de la Diputació, en temes d’interès general.
 9. Assumir amb la seva signatura les propostes de decrets i de dictàmens que, respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans unipersonals i col·legiats de la corporació.
 10. Elaborar, proposar i avaluar línies de treball i projectes de caràcter estratègic que la Presidència de la corporació determini.
 11. Representar la Diputació de Barcelona en els organismes públics o privats o en altres entitats quan sigui delegat o encomanat per la Presidència.
 12. Impulsar el treball transversal entre les diferents àrees i coordinar les actuacions de totes elles d’acord amb el Pla d’Actuació del Mandat.
 13. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Presidència.

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113