Coordinació de l'Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda

Dades de contacte

Coordinador/a de l'Àrea Pendent

Carrer Comte d'Urgell, 187, 08036 Barcelona

Recinte Escola Industrial. Edifici el Rellotge

Funcions

1. Planificació:

- Dissenyar, planificar i desenvolupar les polítiques i les línies estratègiques de la seva àrea acordades pels òrgans de govern, unipersonals i col.legiats.

- Impulsar i fomentar la cooperació i assistència tècnica a les entitats locals en els àmbits propis de la seva àrea.

2. Organització:

- Controlar, mitjançant les gerències o les direccions de serveis, la correcta assignació i utilització dels recursos econòmics, materials i humans, en cadascuns dels àmbits inclosos dins de l’àrea, amb la finalitat d’assegurar la consecució dels objectius definits.

- Proposar l’estructura de la seva àrea.

3. Direcció:

- Coordinar l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la seva àrea.

- Definir els programes, projectes i serveis, així com les orientacions i prioritats que s’han de tenir en compte a l’hora de definir el pla d’actuació de la seva àrea.

- Participar en la definició de les línies estratègiques de la Diputació.

- Dirigir directament les activitats i recursos destinats a la projecció de la seva àrea cap a l’exterior.

4. Gestió i avaluació:

- Gestionar de manera eficaç la seva àrea amb la finalitat d’assolir les línies estratègiques de l’àrea.

- Fer un seguiment continuat de l’evolució dels nivells de planificació, així com adoptar les mesures necessàries davant possibles desviacions.

5. Presa de decisions i representació:

- Assessorar el/a diputat/da de l’àrea, en la presa de decisions i la planificació estratègica en el seu àmbit d’actuació.

- Assumir amb la seva signatura les propostes de decrets i de dictàmens que, respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans unipersonals i col·legiats de la corporació.

- Representar la Diputació, per encàrrec o delegació del seu diputat/da en actes públics, en reunions, en simpòsiums, o en sessions d’altres òrgans públics o privats.

- Qualsevol altra funció que expressament li encomani la Presidència.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113