Subvencions de Cultura

 

Convocatòria de subvencions destinada a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023.

Text de les bases i de l’extracte

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria és del 18 de maig al 7 de juny de 2023.

Documentació de les sol·licituds

1. En el cas dels ens locals:

2. En el cas de les entitats privades i altres ens instrumentals:

Tramitació electrònica de les sol·licituds

 • En el cas dels ens locals, el formulari electrònic de sol·licitud s’haurà de tramitar a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, en aquest enllaç:
   https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/cultura/D_Fires_2023.asp
  degudament signat pel representant legal de l’ens local.
 • En el cas de les entitats privades o altres ens instrumentals, el formulari electrònic de sol·licitud s’haurà de tramitar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, en aquest enllaç:
  https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_549.asp
  degudament signat pel representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat o certificat electrònic personal.

IMPORTANT: En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, caldrà, a més, adjuntar els poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament la sol·licitud.

Es recorda que el certificat de signatura electrònica es pot aconseguir d'algunes de les formes següents:

 • DNI-e: Incorporat al document nacional d'identitat. És necessari un lector de targeta i la instal·lació del programari de la Direcció General de la Policia.
 • FNMT: Certificat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre: Requereix la validació presencial de la identitat.
 • IdCAT: Certificat emès pel Consorci AOC. Requereix la validació presencial de la identitat.

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu consultar el web de certificats digitals.

També podeu signar amb el DNI electrònic.

Requisits tecnològics per poder tramitar les sol·licituds a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java]

Apunt informatiu

Els interessats o interessades que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part del funcionariat adscrit a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre en aquest enllaç.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Important

En aquest darrer supòsit, l’interessat/ada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Convocatòria de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades dins de la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, durant l’any 2023.

Text de les bases i de l’extracte

Termini de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria és del 17 d'abril al 19 de maig de 2023.

Documentació de les sol·licituds

S'han de lliurar els dos formularis que conformen la sol·licitud:

IMPORTANT: En el cas que es presenti certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la sol·licitud, caldrà presentar el següent formulari signat electrònicament.

Es recorda que el certificat de signatura electrònica es pot aconseguir d'algunes de les formes següents:

 • DNI-e: Incorporat al document nacional d'identitat. És necessari un lector de targeta i la instal·lació del programari de la Direcció General de la Policia.
 • FNMT: Certificat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre: Requereix la validació presencial de la identitat.
 • IdCAT: Certificat emès pel Consorci AOC. Requereix la validació presencial de la identitat.

A més, en el cas de no haver annexat una còpia dels Estatuts, inscripció registral o NIF a les sol·licituds de les edicions 2019, 2020, 2021 o 2022 d'aquesta convocatòria, aquests documents s'hauran de lliurar en aquesta edició.

Tramitació electrònica de les sol·licituds

La sol·licitud s’haurà de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, degudament signada electrònicament pel representant legal, en l’enllaç:

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu consultar el web de certificats digitals.

També podeu signar amb el DNI electrònic.

Requisits tecnològics per poder tramitar les sol·licituds a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java]

Apunt informatiu

Els interessats o interessades que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part del funcionariat adscrit a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre en aquest enllaç.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Important

En aquest darrer supòsit, l’interessat/ada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Subvencions destinades a activitats culturals, impulsades per ateneus dins la demarcació de Barcelona 2023

Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona, excepte la ciutat de Barcelona, durant l’any 2023.

Text de les bases i de l’extracte

Terminis de justificació

Període voluntari de justificació Per a qui no hagi justificat en el període voluntari
Del 16 d'octubre al 17 de novembre de 2023 Del 2 de gener al 29 de març de 2024

 

Tramitació electrònica de les sol·licituds

Les justificacions i la documentació annexada s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona en el següent enllaç que estarà disponible a partir del 16 d'octubre de 2023:

 • Justificació Ateneus en el següent enllaç:
  (pendent de publicació a partir del 16 d’octubre de 2023)

Documents de justificació

NOU: Recurs: Instruccions per complimentar el formulari [pdf]

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins el període de l'1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023 i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

A més del compte justificatiu caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada.

Per a les concessions superiors a 3.000€ i per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció, l’entitat beneficiaria haurà de presentar una mostra de justificants de despesa del projecte subvencionat. La mostra seleccionada estarà conformada per totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. En el cas de concessions inferiors o iguals a 3.000€ la Gerència de Serveis de Cultura farà les comprovacions que consideri oportunes.

Els formularis de justificació s’han de lliurar en PDF degudament signades electrònicament.

Signatura digital

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació sobre com fer el tràmit, podeu consultar el web de certificats digitals.

També podeu signar amb el DNI electrònic.

Requisits tecnològics per poder tramitar les justificacions a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java].

Apunt informatiu

Els interessats o interessades que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part del funcionariat adscrit a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre en aquest enllaç.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Important

En aquest darrer supòsit, l’interessat o interessada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Subvencions de cicles i festivals organitzats per entitats privades 2023

Convocatòria de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023.

Termini de justificació

Justificació voluntària Justificació final
 Fins al 15 de novembre de 2023  Entre el 15 de gener i el 29 de febrer de 2024

 

NOU: Documentació a presentar i models de justificació

Tota la documentació ha d’anar signada electrònicament pel representant legal i mitjançant els models següents:

Opció 1: Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

 1. Memòria de l’actuació i declaració responsable. Annexos A i B [pdf] (botó dret i desar el document)
 2. Memòria econòmica justificativa del cost total del projecte. Annexos C i D en format Excel, que contenen el Balanç econòmic final d’Ingressos i despeses i la Relació de despeses de la memòria econòmica. Disposeu de tres versions: fins a 100 factures, fins a 200 factures i fins a 400 factures. S’han de lliurar en format original Excel (xls) i en PDF signat digitalment.  
 3. Justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona (factures i rebuts de pagament).
 4. Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiaria fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

NOU: Recurs: Instruccions per complimentar el Compte Justificatiu Simplificat [pdf]

Opció 2: Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:

 1. Memòria de l'actuació i declaració responsable [pdf] (botó dret i desar el document)
 2. Memòria econòmica abreujada acompanyada de l’informe emès per l’auditor/a amb el contingut establert en les bases reguladores (base número 21 de la convocatòria).
 3. Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Tramitació electrònica de les justificacions

Les justificacions i la documentació annexada s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_504.asp

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu consultar el web de certificats digitals.

També podeu signar amb el DNI electrònic.

Requisits tecnològics per poder tramitar les justificacions a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java]

Apunt informatiu

Els interessats o interessades que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part del funcionariat adscrit a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Important

En aquest darrer supòsit, l’interessat/ada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Subvencions de cultura popular i tradicional 2023

Convocatòries de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2023, organitzades per entitats culturals i federacions culturals sense finalitat de lucre.

Text de les bases i dels extractes d'ambdues convocatòries 

Període de justificació de les sol·licituds

Període voluntari de justificació Per a qui no hagi justificat en el període voluntari
Del 16 d'octubre al 17 de novembre de 2023  Del 2 de gener al 29 de febrer de 2024

 

Tramitació electrònica de les justificacions 

Les justificacions i la documentació annexada s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona en els enllaços que s’obriran a partir del 15 d'octubre de 2023:

 • Justificació Entitats en el següent enllaç:
  (pendent de publicació a partir del 15 d’octubre de 2023)
 • Justificació Federacions en el següent enllaç:
  (pendent de publicació a partir del 15 d’octubre de 2023)

Documents de justificació

NOU: Recurs: Instruccions per complimentar el formulari [pdf]

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins el període de l'1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023 i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada.

Per a les concessions superiors a 3.000€ i per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció, l’entitat beneficiaria haurà de presentar una mostra de justificants de despesa del projecte subvencionat. La mostra seleccionada estarà conformada per totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. En el cas de concessions inferiors o iguals a 3.000€ la Gerència de Serveis de Cultura farà les comprovacions que consideri oportunes.

Els formularis de justificació s’han de lliurar en PDF degudament signades electrònicament.

Signatura digital

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu consultar el web de certificats digitals.

També podeu signar amb el DNI electrònic.

Requisits tecnològics per poder tramitar les justificacions a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java]

Apunt informatiu

El Registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, per als tràmits que estan disponibles a través de la Seu Electrònica, on també trobareu informació actualitzada sobre cadascun d'ells.

Les consultes relacionades amb el Registre General s’atenen al telèfon 934 022 113 i a l’adreça de correu electrònic registre.general@diba.cat.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Important

En aquest darrer supòsit, l’interessat/ada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Subvencions orquestres professionals i estables 2023

Convocatòria de subvencions destinada a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra professionals i estables que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat).

Justificacions

Termini de presentació de justificacions del 15 de setembre fins el 16 de novembre de 2023.

Documentació a presentar i models de justificació

Tota la documentació ha d’anar signada electrònicament pel representant legal i mitjançant els models següents:

Opció 1: per a subvencions inferiors o iguals a 20.000€

Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

 1. Compte Justificatiu_Simplificat_ Memòria actuació orquestres 2023 [pdf] (botó dret i desar el document)
 2. Memòria econòmica justificativa del cost total del projecte. Annexos C i D en format excel, que contenen el “Balanç econòmic final d’Ingressos i despeses” i la “Relació de despeses de la memòria econòmica”. Disposeu de quatre versions: fins a 200 factures, fins a 500 factures, fins a 1.000 factures i fins a 1.200 factures. S’han de lliurar en format original xls i en PDF signat digitalment. 
 3. Justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona
 4. Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiaria fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Recurs: Guia per complimentar el formulari [pdf]

Opció 2: per a qualsevol subvenció concedida independentment del seu import

 1. Compte Justificatiu_Auditor_Orquestres 2023 [pdf] (s’ha de lliurar en PDF signat digitalment)
 2. Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Tramitació electrònica de les justificacions

Les justificacions i la documentació annexada s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona en el següent enllaç:

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_471.asp

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu consultar el web de certificats digitals.

També podeu signar amb el DNI electrònic.

Requisits tecnològics per poder tramitar les sol·licituds a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java]

Apunt informatiu

Els interessats o interessades que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part del funcionariat adscrit a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Important

En aquest darrer supòsit, l’interessat/ada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Subvencions per a finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals 2021-2022

 

Objecte

La present convocatòria de subvencions té per objecte contribuir al sosteniment de les despeses derivades de les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals de titularitat pública.

Estat de la convocatòria

Les bases de al convocatòria es van aprovar el 17 de desembre de 2020:

La resolució s’ha publicat el 4 de juny de 2021:

Període d’execució 

El període d’execució per totes les concessions és des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.

Consulteu el següent document:

Tipologia d’actuacions  

Tot i que a la resolució no es fa referència respecte a les tipologies d’actuacions presentades que siguin subvencionables i les que no, es recorda que l’article 4 de les Bases determina quines tipologies d’actuacions poden ser objecte de subvenció. Per tant, les despeses d’actuacions no incloses en aquesta relació no seran considerades elegibles.

Tipologia de despesa

Només és subvencionarà despeses de capítol 6 i 7 destinades a l’adquisició de béns de naturalesa inventariable, necessaris per al funcionament dels serveis i les altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. Les despeses de manteniment i reposició d’inversions són elegibles sempre que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé.

Contràriament, no són elegibles les despeses de capítols I, II i IV. En aquest cas no seran objecte d’ajudes, per exemple, les actuacions de pintura ordinària (no inclosa en la realització d’obres), les actuacions de manteniment de la maquinària de climatització o ascensors, etc.

Justificacions

La justificació de despesa ha de ser única per a la totalitat de l’ajut, independentment del nombre d’equipaments inclosos a la resolució i de la periodificació del finançament (2021/2022).

NO es podran fer justificacions parcials. Caldrà presentar una única justificació un cop finalitzades les actuacions objecte de subvenció.  

Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria són:

 • Un període voluntari de justificació entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2022.
 • Entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023, per als que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari.
 • IMPORTANTPer a qui hagi sol·licitat ampliació dels terminis d’execució i  justificació el període finalitza el 15 d’agost. Execució fins al 31 juliol.

Cal tenir en compte que a data de la justificació, l’actuació ha d’haver finalitzat en la seva totalitat i les factures han d’estar pagades, o com a mínim aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.

Les justificacions i la documentació annexada s’hauran de presentar a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), degudament signades electrònicament pel representant legal. A la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, en el següent enllaç https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/cultura/J_equipaments.asp, trobareu una guia de com fer el tràmit.

Documents de justificació

 • Formulari Justificació Equipaments [pdf] AVÍS: Per accedir correctament als documents premeu el botó dret del ratolí i seleccioneu l'opció “Desa l'enllaç com a...“.
 • Guia per complimentar el formulari [pdf]
 • Altres documents: A més del formulari de justificació, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de l’actuació subvencionada.

Nou: Ampliació dels terminis

Amb posterioritat a l’acord de concessió, i prèvia sol·licitud degudament motivada del beneficiari, es podrà ampliar el termini d’execució i justificació. 

La sol·licitud d’ampliació de terminis requereix de la documentació següent:

 • a. Acreditació signada pel secretari/ària de l’ens de l’aprovació de l’expedient de contractació, si l’actuació es realitza majoritàriament mitjançant contractació externa i prèvia licitació.
 • b. Acreditació signada pel secretari/ària de l’ens de l’aprovació de l’adjudicació del contracte, si l’actuació es realitza majoritàriament mitjançant contractació menor.

La sol·licitud per realitzar el canvi de terminis es podrà presentar fins el 31 d'octubre de 2022.

El termini d’execució es pot ampliar un màxim de 6 mesos. L’ampliació del termini de justificació serà com a màxim d’un mes i mig des de la finalització del nou termini d’execució.

L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la sol·licitud dels canvis previstos mitjançant sol·licitud general del PMT. Per a sol·licitar l’ampliació de terminis s’haurà d’annexar el model normalitzat adjunt on s’especifiquin els detalls de la mateixa.

Aquestes sol·licituds hauran de ser signades per l’alcalde/essa o el/la secretari/ària.

Documentació de sol·licitud d'ampliació dels terminis

Contacte

S’habilita un correu per a consultes dels tècnics i electes: 
culturaequipaments@diba.cat